Rusmidler og alkohol

Vi tilbyder behandling eller rådgivning, når du vil ud af dit stof- eller alkoholmisbrug.

Vi er der for dig, hvis

 • Du gerne vil være ædru
 • Du gerne vil være stoffri
 • Du gerne vil stoppe med at ryge hash
 • Du er pårørende til en med misbrug af rusmidler
 • Du er ung og gerne vil af med din afhængighed af hash og feststoffer

Kagshuset tilbyder gratis ambulant behandling til alle, der har problemer med misbrug af rusmidler.

Kagshuset er Herlev Kommunes tilbud om at få misbrugsbehandling.
Det er kommunerne, der har ansvaret for både alkohol- og stofbehandling samt forebyggelse. Du kan frit vælge, hvor du vil i behandling henne, men Herlev Kommune anbefaler dog, at du henvender dig i Kagshuset, hvor du er sikret professionel og kvalificeret hjælp.

 • Det er et lovkrav, at behandlingen iværksættes senest 14 dage efter, du henvender dig med ønske om behandling.
 • Du har ret til at gå i alkoholbehandling anonymt.
 • Behandlingen er gratis, og du kan frit vælge, hvor du vil i behandling, hvis dine behov kan dækkes i ambulant regi.
 • Du kan få råd og vejledning om det helt rigtige tilbud til dig.

Alkoholafhængighed rammer alle befolknings- og samfundslag. Få hjælp i Kagshuset til begynde en ny og bedre tilværelse, uden alkoholproblemer. Det er gratis.

Alkoholafhængighed kan i længden føre til sociale, psykiske og fysiske lidelser. Også de pårørende rammes– herunder familie og især børnene. Derfor kan det være rigtig vigtigt og nødvendigt at komme i behandling.

Kagshusets behandling for mennesker med alkoholproblemer rummer både lægelig vurdering og opfølgning samt socialfaglig støtte og behandling. Vi inddrager dig i planlægningen af din behandling, og vi arbejder på en åben og anerkendende måde. Vi kender alt til de tabuer, der kan være knyttet til at drikke for meget alkohol, og de barrierer der kan være ved at søge behandling herfor. Vi søger derfor at møde det enkelte menneske fordomsfrit og med respekt for vedkommendes liv. Heri ønsker vi også at lægge vægt på ressourcer, ønsker, håb og drømme for fremtiden

I Kagshuset lægger vi vægt på også at inddrage de pårørende i det omfang, det skønnes relevant. Vi ved, at inddragelse af de pårørende kan være meget vigtigt for både den, der i behandling og de pårørende selv, og at det er virkningsfuldt i forhold til at komme ud af sin alkoholproblematik.

Kagshuset har forskellige tilbud til dig, der ønsker behandling for dit stofmisbrug. Ambulant behandling er gratis.

Alt efter, hvordan vi vurderer dine behov, bliver du tilbudt et eller flere af følgende behandlingstilbud:

 • Individuelle terapeutiske samtaler
 • Gruppebehandling
 • Lægelig vurdering og opfølgning
 • Administreret substitutionsbehandling
 • Nada-akupunktur
 • Socialt samvær
 • Pårørendesamtaler
 • Døgnbehandling i samarbejde med andre institutioner

I både de individuelle og gruppeterapeutiske forløb arbejder vi efter løsningsfokuserede og kognitive metoder. Det betyder, at fokus bliver lagt på at finde frem til dine ressourcer og værdier, og at du tilegner dig redskaber til at håndtere din afhængighed.

Har du spørgsmål til behandling i øvrigt, er du velkommen til at henvende dig i Kagshuset.

At gøre op med et liv i aktivt misbrug betyder for mange, at der skal findes nye veje at gå. I Kagshuset hjælper vi dig med den rette efterbehandling.

Når du bliver stoffri, vil du have behov for at få helt nye fokuspunkter i tilværelsen. Nye interesser og nye samværsformer. Processen er ofte lang.

I Kagshuset har vi mange års erfaring i arbejdet med målgruppen af stoffrie. Vi prioriterer dette arbejde højt, så vi sikrer denne målgruppe i lang tid efter afsluttet behandling.

Efterbehandling består af individuelle samtaler og aftengruppe en gang om ugen.

Kagshuset tilbyder gratis rådgivning til alle kommunens borgere omkring rusmiddelproblematikker.

Gennem livet støder mange mennesker på problemer med alkohol eller andre rusmidler. Måske nikker du genkendende til følgende problematikker:

 • Du har en søn eller datter, der ryger hash eller tager feststoffer?
 • En ægtefælle der drikker for meget?
 • Du oplever selv problemer med at styre dit alkoholforbrug?

Du bekymrer dig måske om egne vaner, men har svært at bryde dem. Ofte er det svært at tale med andre om disse problemer. Kagshuset tilbyder gratis rådgivning til dig, uanset om du selv har problemer med rusmidler eller er pårørende til en, der har behov for hjælp.

Er du under 18 år, har du de samme rettigheder som de "voksne" for at komme få gratis behandling og få hjælp.

Tager du feststoffer, eller ryger du hash?

Du kan henvende dig til Kagshuset på telefon eller personligt, hvis du gerne vil have hjælp til at komme ud af dit forhold til stoffer og hash. 

 • Senest 14 dage efter din henvendelse, skal du have tilbudt et behandlingsforløb med din egen behandlingsplan
 • Du kan vælge at være anonym de første par gange, hvis du ønsker det
 • Skal du indskrives, og er du under 18 år gammel, kræver loven, at vi får dine forældres samtykke
 • Behandlingsforløbet tager udgangspunkt i dine behov og bliver individuelt tilrettelagt, så forløbet passer til dig. Behandlingen kan indeholde individuelle samtaler og/-eller gruppesamtaler
 • Alle dine tilbud kommer til at fremgå af din behandlingsplan.

Vi har unge i behandling i alle aldre og af begge køn. Fælles for dem alle er, at de hver især har et uhensigtsmæssigt forhold til stoffer og/- eller alkohol

Du har også mulighed for at få anonym misbrugsbehandling.

Behandlingen varetages af erfarne terapeuter, og det er gratis.

Ring på tlf. 25 16 97 84

Bliv bevidst om dine rettigheder, når vi tilbyder dig misbrugsrådgivning og behandling.

Sundhedsloven §141

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.
Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner.

Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.

Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.

Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor.

Servicelovens § 101

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.
Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.
Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.
Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1.
Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1.
Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.

Hvis du foretrækker anonym rådgivning over telefonen, kan du ringe til den nationale rådgivningstjeneste Alkolinjen. Hos Alkolinjen kan du tale anonymt med en rådgiver om dine problemer eller bekymringer i forhold til alkohol.

Du kan ringe, hvis du selv har problemer med alkohol.

Du kan også ringe, hvis du er bekymret for en i din familie, for en ven eller for en anden, du kender.

Rådgiveren vil lytte til dig og støtte dig i forhold til at komme videre med at løse problemerne.

Hvis du har svært ved at tale om dine problemer, kan du skrive til rådgiverne på Alkolinjens brevkasse. 

Se informationer om Alkolinjen her

Kagshuset
 

Symfonivej 41
2730 Herlev
44 52 63 40
kagshuset@herlev.dk

 
Åbningstider
Mandag 08:30  - 16:00
Tirsdag 08:30  - 16:00
Onsdag 10:00  - 13:00
Torsdag 08:30  - 18:00
Fredag 08:30  - 13:30