FAQ - spørgsmål/svar vedr. sager om lovliggørelse

Her finder du svar på, hvorfor og hvordan Herlev Kommune håndterer sager om ulovligt byggeri i kolonihaver og af Tibbevangen.

Hvorfor har Herlev Kommune ikke påtalt det, hvis husene var for store?

Svar: Kolonihavehuse, hvis størrelse eller placering er fastlagt i en lokalplan eller en servitut, er undtaget fra krav om byggetilladelse. Herlev Kommune har derfor ikke set tegninger eller behandlet byggesager i kolonihaveforeningerne.
 

Hvorfor har Herlev Kommune ikke opdaget problemer med ulovlig bebyggelse noget før – f.eks. ved et tilsyn?

Svar: Ifølge planloven har vi ikke pligt til at foretage opsøgende tilsyn, men alene en pligt til at reagere, når vi konkret bliver gjort opmærksom på et ulovligt forhold - og har tilstrækkeligt med oplysninger til at kunne identificere ejendommen og det ulovlige forhold.
 

Hvorfor vælger Herlev Kommune først nu at kræve lovliggørelse?

Svar: Herlev Kommune har ligesom andre kommuner, som vi normalt sammenligner os med, vurderet, at der var et behov for at få styr på kolonihaveområderne, herunder sikret at kolonihavetanken bevares i kommunen. Vi har kørt en længere proces med vedtagelse af to lokalplaner og haft gode dialoger med bestyrelserne fra foreningerne, som er blevet orienteret om de forskellige skridt i processen. Senest har vi fået en professionel landmåler til at måle haver op, hvor forvaltningen havde en mistanke om, at de kunne have ulovlige forhold.
 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har bygget for meget?

Svar: Du vil modtage et partshøringsbrev, hvor du kan se, hvad forvaltningen har målt, og hvilke overskridelser der er konstateret. Du vil blive vejledt om, at forholdet skal lovliggøres, hvilket kan ske enten ved, at du fjerner det ulovlige forhold eller søger om at bibeholde det.
 

Jeg har overtaget kolonihavehuset fra en anden person, som har bygget det der er – er det så stadig mit ansvar?

Svar: Ja ansvaret påhviler den til enhver tid værende ejer, når vi taler om ansvaret i forhold til myndigheden.
 

Bestyrelsen har godkendt mit hus – betyder det så ikke, at alt er lovligt?

Svar: Nej. Din bestyrelses godkendelse er i forhold til os som myndighed uden betydning. Det er Herlev Kommune, der både på den gamle servitut var påtaleberettiget, og det er også Herlev Kommune, som er myndighed i forhold til planloven og den lokalplan, der gælder for området.
 

Kan jeg forvente at få en dispensation til at beholde mit byggeri?

Svar: Det er en konkret skønsmæssig vurdering i hver enkelt sag. Du skal ikke generelt forvente at kunne få dispensation, herunder særligt ikke, hvis der er tale om en større overskridelse. Hvis du mener, at der er grundlag for, at du kan få en dispensation, kan du sende en begrundet ansøgning.
 

Får jeg en bøde, hvis jeg har bygget for meget, og hvad er den på?

Svar: Du får ikke en bøde, hvis du vælger at samarbejde med forvaltningen om at få forholdet lovliggjort. Hvis du derimod ikke reagerer på forvaltningens breve eller eventuelle påbud, kan du risikere, at du bliver politianmeldt, og det vil normalt være forbundet med en bødestraf.

Ulovlige kolonihavebebyggelser skal lovliggøres

Planloven

§ 51, stk. 1: Herlev Kommune skal påse, at loven og de efter loven vedtagne lokalplaner bliver overholdt.

§ 63, stk. 1: Den til enhver tid værende ejer af ejendommen er ansvarlig for ulovlige forhold. Ved ulovlig brug er brugeren også ansvarlig sammen med ejeren.

Stk. 3: Hvis et påbud ikke overholdes, og ejeren dømmes til at lovliggøre i retten, kan Herlev Kommune i sidste ende foretage en tvangsmæssig lovliggørelse på ejerens bekostning, hvis dommen ikke efterkommes.

§ 64, stk. 1: Det kan i værste fald give bødestraf at overtræde en lokalplan.