Trafikstøj

Trafikstøj har en negativ påvirkning på både helbred og boligpriser. Derfor har emnet et stort fokus i Herlev Kommune.

Midlerne til reducering af trafikstøj forhøjes i budget 2019. Herlev Kommunalbestyrelse vedtog i oktober 2018 'Støjhandlingsplan 2018-2023', hvor et centralt omdrejningspunkt, netop er trafikstøj og mulighederne for at reducere støjen inden for de givne rammer. 

Støjkort

På kortet kan du se, hvor meget vejstøj der er ved din boligs mest støjbelastede facade. Du kan søge på din adresse og ved at klikke på din bygning få oplyst støjværdien

Ved hjælp af værktøjerne i kortet, kan du få vist kortet i fuld størrelse, få vist din position, zoome ind i kortet ved hjælp af + - knapperne og komme tilbage til startkortet.

 

Miljøstyrelsen har i starten 2023 offentliggjort ny støjkortlægning af støj fra trafikken på større veje, større jernbaner, i større lufthavne samt i større byområder herunder støj fra store virksomheder.

Denne støjkortlægning foretages hvert femte år i alle EU-medlemslandene.

Se på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

 

Bor man ud til en stærk støjbelastet vejstrækning i Herlev Kommune, kan du som husejer eller ens ejendom som helhed søge om økonomisk støtte til udskiftning af vinduer eller til støjdæmpning af eksisterende vinduer.

Hensigten med en ansøgningspulje er at hjælpe med til at der kan opnås et lavere støjniveau inde i ens bolig og dermed kunne højne livskvaliteten inde i boligen.

Herlev Kommune har på Kommunalbestyrelsens møde den 12. maj 2021 vedtaget, at forlænge ansøgningspulje til også at gælde i 2021. Nu udgør den samlede pulje 600.000 kr. og der er nogle nye tildelingskriterier for ansøgninger i 2021.

Private boliger, udlejningsejendomme samt andels- og ejerforeninger, der er beliggende ved stærkt støjbelastede vejstrækninger kan søge om støtte i puljen. Støtten gives til den private boligejer og/eller til en hel ejendoms boliger og altså ikke til enkeltboliger i større udlejningsejendomme.

Tildelingskriterier for støtte

 • At tilskudspuljen omfatter private boliger, udlejningsejendomme samt andels- og ejerforeninger.
 • At tilskuddet udbetales til ejendommens ejer.
 • At den udvendige støjbelastning på boligfacade skal være over 68 dB, svarende til stærk støjbelastning.
 • At vinduerne er nedslidte og mindst 25 år gamle.
 • At der ikke kan søges om tilskud til allerede udførte arbejder.
 • At der ydes tilskud til udskiftning/støjdæmpning af vinduer samt udgifter til stillads/lift, honorar til rådgiver og låneomkostninger.
 • At ansøgninger behandles efterhånden som de modtages, og så længe der er midler i puljen.
 • At det maksimale tilskudsbeløb er en tredjedel af et godkendt projekts udgifter.

Du kan ansøge om støtte ved at udfylde ansøgningsskemaet i selvbetjeningsløsningen

Som ejer eller forening er man bygherre, og kommunen er tilskudsgiver. Derfor skal man selv styre projektet, eventuelt sammen med en rådgiver hyret af bygherren selv. Arbejderne må ikke igangsættes uden kommunens godkendelse, hvis man vil modtage et tildelt støttebeløb.

 

Sådan forløber projektet

Ansøgning og afklaring

 • Indsend en ansøgning via skemaet/linket.
 • Cirka 15 arbejdsdage efter afsendt ansøgning får man besked om man kan forvente at modtage støtte eller ikke.
 • Hvis man kan få støtte, aftales de mere konkrete betingelser/krav til projektet herunder antal vinduer og støjreducerende tiltag.

Indhent tilbud og tilslutning

 • Man skal selv indhente mindst tre tilbud.
 • Udgangspunktet er billigste tilbud.
 • Ejendomme med flere boliger skal fremsende enten en generalforsamlingsbeslutning, en fuldmagt eller en tilslutningstilkendegivelse fra alle beboere som viser at forening/beboer står bag beslutningen, til kommunen.

Cirka 15 arbejdsdage herefter modtager man kommunens svar, størrelsen på støttebeløbet og man kan gå i gang med projektet.

 Byggeperiode og udbetaling af støtte

 • Efter projektet er afsluttet, skal kommunen kunne komme på besigtigelse.
 • Dernæst skal der indsendes et regnskab med tydelig dokumentation for de afholdte udgifter.

Cirka 15 arbejdsdage herefter modtager man så en godkendelse og støtten kan udbetales.

Støjhandlingsplan 2018-2023 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2018.

Støjhandlingsplan indeholder disse emner:

 • Ansvarlige myndigheder for mulige støjreducerende tiltag i Herlev
 • Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for trafikstøj
 • Resumé af Herlev Kommunes Støjkortlægning fra 2017
 • Opsamling på støjreducerende tiltag i Herlev i 2017
 • Forslag til mulige nye støjreducerende i Herlev
 • Opsamling på den offentlige høring

Herlev er en del af Storkøbenhavn og en tæt og trafikeret by, hvor ca. 35 % af borgerne er støjgenerede med mere end 58 dB i højden 1,5 meter over terræn (Miljøstyrelsens vejledende grænse for trafikstøj i Danmark).

Ca. 50 % af de støjbelastede boliger/personer i Herlev er støjbelastet med trafikstøj fra statsvejene i og omkring Herlev Kommune

Trafikken på 11 veje er årsagen til ca. 90 % af det samlede antal støjgenerede boliger og personer i Herlev, hvor Motorring 3, Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej er de mest støjbelastede vejstrækninger.

Læs videre i Støjhandlingsplan 2018-2023.

Læs opsamlingen (hvidbogen) på de indkomne høringssvar fra høringsperioden 25. juni - 12. august 2018

Tirsdag den 27. november 2018 blev der afholdt borgermøde i Herlev Medborgerhus.

Her bød borgmesteren velkommen til de omkring 80 borgere som var mødt op til debatten, for at give udtryk for deres synspunkter.

13 personer meldte sig til borgerpanelet, der skal beskæftige sig med trafikstøj og være med til at sætte udfordringerne med trafikstøj på dagsordenen i Folketinget.

Der var også fokus på støj i forbindelse med den kommende letbane samt kommunale trafik- og byggeprojekter.

Borgmesteren og andre kommunalbestyrelsesmedlemmer fik derfor gode input med hjem angående trafikstøj - lige fra tiltag på kommunens egne veje til en kommende dialog med Folketinget om trafikstøj fra statens veje.

Se eller gense præsentationen fra borgermødet

Var du forhindret i at deltage, kan du stadig komme med input til det videre arbejde med trafikstøj. Skriv til tm@herlev.dk

Kontakt

Trafikteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00