Trafiksikkerhed

Herlev Kommune arbejder løbende med at forbedre trafiksikkerheden, ved blandt andet at etablere hastighedszoner

Kommunalbestyrelsen har, den 17. januar 2024, vedtaget Trafiksikkerhedsplan 2024-2028.

Trafiksikkerhedsplan 2024-2028 udstikker rammerne for de kommende års indsatser på trafiksikkerhedsområdet ud fra vision og mål for Herlev Kommune og afløser den tidligere Trafiksikkerhedsplan 2015-2020.

Trafiksikkerhedsplan 2024-2028 indeholder vision og målsætning, samt fem fokusområder, hvor Herlev Kommune vil arbejde for at øge trygheden og sikkerheden. Målsætningen og fokusområder tager udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan om at halvere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne frem mod 2030. De fem fokusområder er:

 • Krydsulykker
 • Ulykker med lette trafikanter
 • Ulykker med unge bilførere
 • Skoleveje
 • Strækninger med høje hastigheder

I Trafiksikkerhedsplan 2024-2028 for Herlev Kommune kan du læse om hvilke trafikanter som kommer til skade i trafikulykker, og hvilke kryds og strækninger, hvor der sker flest ulykker. Du kan også læse om hastighedsnedsættelse i boligområder og forslag til projekter, for at arbejde hen imod Herlev Kommunes vision om, at ”Alle kommunens borgere skal kunne færdes sikkert og trygt på kommunens veje og stier”.

Det har været muligt at komme med input, mens planen var i høring 18. september – 5. november 2023, hvor der blev også afholdt et borgermøde den 3. oktober 2023. På borgermødet var der mulighed for at drøfte udkastet til planen og bidrage med forslag.

Læs Trafiksikkerhedsplan 2024-2028

Kommunalbestyrelsen har, den 15. april 2015, vedtaget Trafiksikkerhedsplan 2015-2020.

Trafiksikkerhedsplan 2015-2020 afløser Hastighedsplan 2006-2012, samt tillæg til denne.

Læs Herlev Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2015-2020

Planen er udarbejdet på baggrund af tekniske analyser og involvering af skoleelever og borgere. De 5 tekniske baggrundsrapporter, er:

Eksisterende vej- og stiforhold

Uheldsanalyse

Skolevejsanalyse

Borgeranalyse

Prioritering af problemlokaliteter

Hjortespringvej er en af de større fordelingsveje i Herlev Kommune, med meget trafik, store kryds og mange forskellige mål langs strækningen. Herlev Kommune modtager løbende henvendelser fra borgere, der oplever, at trafikanterne færdes med for høj hastighed langs vejen. Der er sket uheld langs Hjortespringvej, og delstrækninger kan opleves utrygge. Vejens belægning - både på kørebane og fortov - er ujævn og har skader. På delstrækninger har der været behov for at fjerne sygdomsramte træer.

Derfor vedtog Miljø-, Klima- og Teknikudvalget i april 2022, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for Hjortespringvej. Formålet med Helhedsplanen er dels at afhjælpe de nuværende trafikale udfordringer, og dels at fremme hensynet til klima og bæredygtighed.

Borgerne i Herlev har været en vigtig faktor i tilblivelsen af Helhedsplanen for Hjortespringvej. Borgerne er blandt andet kommet med input via en digital opslagstavle i tre hovedtemaer:

 • Klima og Bæredygtighed.
 • Tryg og mere trafiksikkerhed.
 • Beplantning

Samtidig var det muligt at komme med input til fremtidens Hjortespringvej ved Klimafestivalen på Herlev bibliotek den 3. september 2022.

På baggrund af borgerinddragelsen er der blevet udarbejdet en helhedsplan som kommunalbestyrelsen vedtog i august 2023. Helhedsplanen for Hjortespringvej lægger op til, at vejens forløb ændres med blandt andet fysiske foranstaltninger, der har til formål at sænke hastigheden. Vejprofilet indsnævres visuelt, så der kan etableres sideheller på dele af strækningen, og midterheller på andre dele af strækningen. I hellerne etableres der LAR løsning (Lokal Afledningen af Regnvand) og beplantning.

Den samlede helhedsplan er delt op i fem delstrækninger, som kan udføres i vilkårlig rækkefølge:

 • Krydset ved Gammel Klausdalsbrovej/Sennepshaven, samt den nordlige del til Klausdalsbrovej.
 • Strækningen mellem Gammel Klausdalsbrovej/Sennepshaven til og med Lidsøvej/Køllegårdsvej.
 • Strækningen mellem Lidsøvej/Køllegårdsvej til Sjæltoftevej/Rubinvej.
 • Krydset ved Borgerdiget.
 • Krydset ved Vindebyvej/Herlevgårdsvej.

 Læs Helhedsplanen for Hjortespringvej her

Bilag - Oversigtstegning

Bilag - Kortudsnit

Bilag - Anlægsoverslag

På baggrund af et trafikforsøg for at forbedre forholdene for de lette trafikanter med vejlukning af Sønderlundvej for motoriseret trafik skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvilken løsning der fremadrettet skal etableres på Sønderlundvej ved Herlev Byskole, Afd. Eng. Den endelige beslutning omkring permanent løsning udskydes til at kommunalbestyrelsen kan vedtage forslag om ved lokalplan Bangs Torv.

Læs mere om trafikforsøget, dets resultater og en oversigt over mulige fremadrettede løsninger.
Læs den uddybende beskrivelse af de mulige fremadrettede løsninger.

Evalueringen af trafikforsøget viser, at der efter iværksættelsen af forsøget:

 • Er væsentligt færre trafikanter i bil omkring skolen, og at Sønderlundvej samt Engløbet er væsentligt mindre belastet af biltrafik.
 • At der er væsentligt flere cyklister om morgenen og om eftermiddagen. I det sidste kvarter op til mødetid i skolen er der ca. dobbelt så mange cykler i oktober 2023, som før trafikforsøget blev gennemført.

Indtil der er taget en endelig beslutning vil Sønderlundvej være spærret for gennemkørende biltrafik.

 

Herlev Kommune etablerer en stitunnel under S-banen i sommer 2023, som forbinder Engløbet og Hørkær.

Læs mere om stitunnelprojektet

 

Du har som herlevborger mulighed for at søge om at låne en el-cykel af Herlev Kommune.

Lån en elcykel

Herlev Kommune deltager i en række trafiksikkerhedskampagner for at passe på de yngste trafikanter

Refleksveste til de yngste trafikanter

Alle børn i Dagplejen har gennem Børneulykkesfonden fået refleksveste. Refleksvestene gør børnene synlige i trafikken. Især i den mørke tid, hvor børnene er klædt i grønne, brune, røde og sorte flyverdragter, hjælper refleksvestene til, at børnene er synlige for bilisterne. 

Refleksvestene skal samtidig opdrage børnene til, at det er ’Sejt at blive set’.

Trafiksikre skolebørn

Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, sætter Herlev Kommune spot på trafiksikkerheden sammen med Vestegnens Trafiksikkerhedsråd. Det sker gennem en ny skolekampagne fra Rådet for Sikker Trafik. 

Kampagnen hedder 'Børn på vej' og 'Teenager i trafikken' og fokuserer på både de yngste og ældste elever i skolen:

 • De nye elever i 0. klasse får hver en refleksvest og materiale om, hvordan de færdes sikkert i trafikken.
 • Lærerne i 7.-9. klasse modtager materiale om trafiksikkerhed målrettet skolens ældste elever.

Se skolekampagnen fra Rådet for Sikker Trafik

Ja, hvordan er det nu lige, det er…

Indimellem sker det, at lyskrydsene ikke virker, og så gælder, der andre regler. I mange lyskryds gælder højre vigepligt. Her skal du altså holde tilbage for trafik, der kommer fra højre.

I andre lyskryds har den ene kørselsretning ubetinget vigepligt. Her er der skiltet med ubetinget vigepligt.
Det betyder, at du skal holde tilbage for trafik fra både højre og venstre. 

I Herlev Kommune er der ubetinget vigepligt fra sidevejene til Herlev Hovedgade, Herlev Ringvej og Ring 4. I krydset mellem Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej er det Herlev Hovedgade, som har ubetinget vigepligt.

Husk altid at orientere dig og sænke farten, inden du kører ind i krydset.
 

Læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside

Kontakt

Trafikteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00