Høringer og afgørelser

Her offentliggør vi aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Kommunalbestyrelsen har den 11. oktober 2023 vedtaget at sende forslag til Kommuneplantillæg 1 i 9 ugers offentlig høring fra den 4. december til den 5. februar 2024.

 

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet tillæg 1 til kommuneplan 2023 - 2035. Formålet er at sikre at Det eksisterende erhverv kan opretholde deres nuværende rettighed til at etablere 200 m2 butiksareal i forbindelse med produktion, samt give mulighed for at der på friarealer kan placeres cykelparkering og tilkørselsarealer til denne, indenfor friarealerne på 35 %.  

Derudover fastsættes parkeringskravet for bygninger til øvrigt erhverv til 1 p-plads pr. 100 m2 bruttoetageareal.

Kommuneplantillægget kan læses her.

 

Miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøvurdering efter Lov om Miljøvurdering.

Miljørapporten kan læses her.

 

Kommunalbestyrelsens beslutning om at sende planen i offentlig høring

Se referat fra kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2023 her på kommunens hjemmeside.

 

Frist for bemærkninger

Kommuneplantillægget er i høring fra den fra den 4. december 2023 til og med den 5. februar 2024.

 Indsigelser til planforslaget sendes til byplan@herlev.dk

 

Endelig vedtagelse

Når høringsperioden er afsluttet, skal høringssvarene politisk behandles og lokalplanen endeligt vedtages. Det er forventningen, at den endelige behandling af Kommuneplantillægget sker på kommunalbestyrelsesmødet i marts 2024.

 

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan lokalplanen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold. Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen. Kommunens afgørelse om ikke at miljøvurdere lokalplanforslaget kan påklages fire uger efter offentliggørelsen. Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: https://naevneneshus.dk/. Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 Annoncen er lagt på hjemmesiden den 5. december 2023. 

 

 

Offentlig høring af Miljørapport for skitseprojekt for rådhusgrunden

Herlev Kommune har igangsat arbejdet med en ny lokalplan for et boligområde omkring rådhuset på Herlev Bygade 90. Udgangspunktet for den nye lokalplan er et skitseprojekt og en tilhørende miljørapport som nu sendes i høring i 4 uger fra den 9. november til den 7. december 2023.

Skitseprojektet

I skitseprojektet foreslås et nyt boligområde med etageboliger i 2 – 5 etager med plads til ca. 180 boliger samt et værkstedhus, fælleshus og små erhvervslokaler. Projektet etableres i et område, som tidligere har været brugt som rådhus og administration, og ændrer området til et attraktivt moderne boligområde. Det nye boligområde er afgrænset af Herlev Hovedgade mod sydvest, Vindebyvej mod vest og boligområder mod nord og nordvest.

Det ønskede byggeprojekt på Rådhusgrunden kan ikke rummes inden for den eksisterende kommuneplanramme eller lokalplan,  så der skal udarbejdes en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.

Se Skitseprojekt 

Se projektbeskrivelse  

Miljøvurdering

Herlev Kommune har vurderet, at skitseprojektet er omfattet af miljøvurderingsloven, og har besluttet på Økonomi- og planlægningsudvalgsmøde den 12. april 2023, at der skal udarbejdes en miljørapport som sendes i offentlig høring.

I nærværende miljørapport vurderes de sandsynlige væsentlige påvirkninger som følge af skitseprojektet.

Forud for udarbejdelse af miljørapporten har Herlev Kommune udarbejdet et afgrænsningsnotat for miljørapportens indhold og omfang, som danner grundlag for de miljøpåvirkninger, der er undersøgt nærmere i miljørapporten.

I afgrænsningen er følgende miljøemner blevet udpeget som miljøfaktorer, der kan blive påvirket af ændringerne i planforslaget:

  • Støj og vibrationer fra omgivelser til området
  • Trafikafvikling/belastning
  • Støjpåvirkning indendørs og udendørs
  • Natur (Mursejler, flagermus og orkidé)
  • Adgang til området.

Disse miljøfaktorer er beskrevet og vurderet nærmere i miljørapporten.

Der vil i forbindelse med det egentlige lokalplanarbejde skulle tages stilling til, om der er sket så store ændringer i projektet, at miljørapporten for skitseprojektet ikke er tilstrækkelig for at opfylde kravene for en miljørapport for lokalplanen.

Se Miljørapporten

Frist for bemærkninger

Miljørapporten er i høring fra den fra den 9. november 2023 til og med den 7. december 2023.

Indsigelser til miljørapporten indsendes via borger.dk eller på fpk@byplan.dk

Proces

Efter at miljørapporten har været i høring udarbejdes der en lokalplan samt kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget med eventuelt tilhørende miljøvurdering forventes sendt i høring medio 2024.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Klager fremsendes via Klageportalen, som findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk og kan benyttes med NEM-ID.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Klage over miljøvurderingsafgørelser har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet.

Annoncen er lagt på hjemmesiden den 9. november 2023.

Kommunalbestyrelsen har den 11. oktober 2023 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 137 – Bolig og erhvervsbebyggelse på Marielundvej 47 – 49 samt Lyskær 13A og 15 i 8 ugers offentlig høring fra den 25. oktober til den 20. december 2023.

 

Lokalplanforslaget

Planforslaget er udarbejdet for at give mulighed for at udvikle ejendommene til bolig og erhvervsbebyggelse samt etablering af Det Grønne Loop, som er et stiforløb, der skal binde de nye udviklingsområder i Marielund sammen.

Se Forslag til Lokalplan 137 – Bolig og erhvervsbebyggelse på Marielundvej 47 – 49 samt Lyskær 13A og 15 på Herlev Kommunes lokalplanportal:

 

Lokalplanforslaget kan læses her.

 

 

Miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøvurdering efter Lov om Miljøvurdering. 

Miljøvurderingen kan læses her.

 

Kommunalbestyrelsens beslutning om at sende planen i offentlig høring

Se referat fra kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2023 her på kommunens hjemmeside.

 

Frist for bemærkninger

Lokalplanforslaget er i høring fra den fra den 25. oktober 2023 til og med den 20. december 2023. Indsigelser til planforslaget indsendes igennem høringsværktøjet på lokalplanportalen eller via borger.dk.

 

Endelig vedtagelse

Når høringsperioden er afsluttet, skal høringssvarene politisk behandles og lokalplanen endeligt vedtages. Det er forventningen, at den endelige behandling af lokalplanen sker på kommunalbestyrelsesmødet i marts 2024.

 

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan lokalplanen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.

Kommunens afgørelse om ikke at miljøvurdere lokalplanforslaget kan påklages fire uger efter offentliggørelsen. Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: https://naevneneshus.dk/. Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Annoncen er lagt på hjemmesiden den 23.10.2023. 

 

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. september at udkast til trafiksikkerhedsplan 2024-2028 skal i offentlig høring frem til og med den 5. november 2023.

Du kan læse mere om trafiksikkerhedsplanen og komme med dine bemærkninger ved at gå til www.herlev.dk/trafiksikkerhedsplan

Kommunalbestyrelsen har den 13. september 2023 vedtaget Forslag til Lokalplan 55, tillæg 1, for et område ved Snetippen ved Elverhøjen. Høringen finder sted i perioden fra den 15. september 2023 til den 10. november 2023. I høringsperioden planlægges et borgermøde.

Se materiale

Forslag til Lokalplan 55, tillæg 1, for et område ved Snetippen ved Elverhøjen.

Lokalplan

Det er tillæggets formål at fastlægge omfanget af bebyggelse for lokalplanområdet, beliggende på Elverhøjen 64, matr.nr. 11c, Herlev, så det bliver muligt at udvide klubhus og indendørs idrætsfaciliteter.

Følgende paragraffer om byggeriets omfang og placering ændres i Lokalplan 55:

Lokalplanens § 7.2 ændres, så der i delområde A2 kan bygges i alt op til 1.200 m2, hvilket er 390 m2 mere end den gældende lokalplan. Herudover ændres § 7.5, så det præciseres at ny bebyggelse skal placeres mindst 5 meter fra naboskel.

Derudover er § 1.1 og § 2.1 ændret som en konsekvens af ovenstående.

Miljøvurdering

Forvaltningen har screenet Forslag til Lokalplan 55, tillæg 1, efter Miljøvurderingsloven. Med screeningen er det vurderingen, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages miljøvurdering. Dette begrundes med, at planen ikke antages at få væsentlige indvirkning på miljøet.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at sende planen i offentlig høring

Se referat fra kommunalbestyrelsens møde den 13. september 2023 på kommunens hjemmeside under punkt 162.

Frist for bemærkninger

Høringsperioden løber fra den 15. september 2023 til og med den 10. november 2023.

Indsigelser til planforslaget indsendes igennem høringsværktøjet på lokalplanportalen eller via borger.dk.

Endelig vedtagelse

Når høringsperioden er afsluttet, skal høringssvarene politisk behandles og lokalplanen endeligt vedtages. Det er forventningen, at den endelige behandling af lokalplanen sker på kommunalbestyrelsesmødet i februar 2024.

Klagevejledning

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Herlev Kommune har i henhold til vandløbslovens § 61 meddelt bemyndigelse til NIRAS A/S til at færdes i og langs det offentlige vandløb Sømose Å. Formålet er at foretage vandløbstekniske undersøgelser m.v. i forbindelse med projektering af regulering og klimatilpasning af vandløbet.

 

Bemyndigelsen kan læses her.  

 

Det Danske Spejderkorps’ Hjortespring Gruppe via fuldmagt har søgt om tilladelse til at udvide den eksisterende spejderhytte på Gammelgårdsvej 60A, 2730 Herlev. Udvidelsen består i opføre en ny bygning på det eksisterende fundament, for den tidligere bygning, som er nedrevet. Herudover etableres der en hævet træterrasse mellem den eksisterende hytte og den nye bygning.

Læs tilladelsen her.

Herlev og Gladsaxe Kommuner har den 13. juli 2023 givet tilladelse til at anlægge to stibroer over Tibberup Å samt meddelt dispensation fra bestemmelserne om hegning i forbindelse med anlæggelse af fællesfold i Fedtmosen.

Klagefristen på afgørelsen er 4 uger. Hvis Herlev og Gladsaxe Kommune ikke har modtaget nogen klager efter klagefristen 10. august 2023, kan afgørelsen benyttes, såfremt øvrige tilladelser er på plads. 

En eventuel klage skal indgives via klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagevejledning fremgår af Bilag 2.

Godkendelse til anlæggelse af to broer over Tibberup Å samt dispensation fra bestemmelserne om hegning.pdf

Bilag 1 Ansøgning.pdf

Bilag 1A Kortbilag med broer og hegn.png

 Bilag 2 Klagevejledning.pdf

Herlev Kommune har den 15. maj 2023 endeligt godkendt Fællesregulativ for Harrestrup Å-systemet. 

Fællesregulativet er godkendt i henhold til vandløbsloven, bekendtgørelse af lov om vandløb. LBK nr. 1217 af 25. november 2019.

Fællesregulativet træder i kraft d. 28. august 2023.

Fællesregulativet
De otte kommuner i Harrestrup Å-oplandet aftalt at udarbejde et fælles vandløbsregulativ (fællesregulativ) for de offentlige vandløb i Harrestrup Å-oplandet. Vandløbene er Harrestrup Å, Bymose Rende, Kagså og Sømose Å. Fællesregulativet skal sikre et mere ensartet administrationsgrundlag for vandløbene og for projekterne i Harrestrup Å-kapacitetsplanen.

Et vandløbsregulativ er et retsgyldigt dokument, der fungerer som kontrakt imellem kommunen som vandløbsmyndighed og bredejere om rettigheder og pligter ved vandløbene. Regulativet beskriver desuden vandløbets fysiske form med tilløb, dræn, bygværker, broer mv., samt fastlægger rammer for vandløbsvedligeholdelsen. Alle offentlige vandløb skal være omfattet af et vandløbsregulativ.

Fællesregulativet erstatter de syv gældende vandløbsregulativer for de nævnte vandløb, der er fra 1996-2000. Med fællesregulativet vil vandløbenes skikkelse blive ændret fra geometrisk til teoretisk skikkelse, dvs. fra "kanal-form" til at tillade mere naturlig variation. Herved sikres vandløbenes vandføringsevne samtidig med, at der gives mere plads til naturlig vandløbsdynamik og dyre- og planteliv. Oprensningsbehov forventes deraf reduceret, mens behov for kontrol og dokumentation af vandføringsevne forøges. Fællesregulativet vil desuden ensarte rammerne for vedligeholdelsen, herunder begrænse antallet af årlige grødeskæringer til én.

Miljøvurdering
Kommunerne har udarbejdet en miljøvurderingsrapport, som gennemgår fællesregulativets potentielle miljøpåvirkninger. Fællesregulativet vurderes samlet set ikke at have en negativ påvirkning på miljøet eller forringe vandområdernes tilstand eller mulighed for at opnå god økologisk tilstand. Reduceret oprensningsbehov og ensrettet én årlig grødeskæring vurderes at give en positiv påvirkning i forhold til vandkvalitet og forbedrede forhold for dyre- og planteliv.

Væsentlighedsvurdering
Harrestrup Å munder ud i Kalveboderne ved København, der er et beskyttet Natura 2000-område. Der er derfor udarbejdet en vurdering af fællesregulativets påvirkning af Natura 2000-området. Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at vedtagelse af fællesregulativet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af de habitater og arter, som Natura 2000-området er udpeget for. Det vurderes ligeledes, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arters yngle- og rasteområder samlet set kan opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.

 

Fællesregulativet med bilag:

 

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

  • Afgørelsens adressat.
  • Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klage over afgørelsen skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via nævnets klageportal, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. Her findes også vejledning til, hvordan der indgives klage. Når der klages, skal der betales et gebyr. Gebyrets størrelse, samt oplysninger om, hvordan betaling foregår, er oplyst på Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis klager ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Herlev Kommune. Herlev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet.

Klagen skal være modtaget hos Miljø- og Fødevareklagenævnet ved klagefristens udløb den 28. august 2023.

Herlev og Gladsaxe kommuner har den 27. juni 2023 truffet afgørelse om, at etablering af fællesfold i Fedtmosen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og derfor ikke udløser pligt om miljøvurdering (VVM).

 

Kommunerne modtog ansøgningen vedrørende VVM-screening den 11. april 2023.

 

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

 

§ 21 Afgørelse

Ansøgning

Supplerende oplysninger

VVM-screeningsskema

Herlev Kommune har den 21. juni 2023 fornyet indvindingstilladelse efter vandforsyningsloven til Hjortespring Golfklub. Der kan indvindes overfladevand fra Reservoirsøen til brug for vanding af klubbens baner.

 Tilladelsen kan læses her. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Kommunalbestyrelsen har den 14. juni 2023 behandlet tillæg 24 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan 131 for serviceafdeling ved Smedeholm med tilhørende miljøvurdering. Kommuneplantillæg og lokalplan er hermed endeligt vedtaget.

Planernes indhold

Lokalplan 131 og kommuneplantillæg 24 muliggør etableringen af kommunens serviceafdeling på Smedeholm 1 og Vesterlundvej 3 ved blandt andet at hæve bebyggelsesprocenten til 110, muliggøre etablering af virksomheder op til miljøklasse 5, og samtidig sikre afværgeforanstaltninger, så nærtliggende boliger ikke påvirkes med støj højere end miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. I forlængelse af høringen af miljørapporten er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som indgår i lokalplanen.

Lokalplan 131 erstatter Lokalplan 53 inden for lokalplanens område.

Tillæg 24 til Kommuneplan 2013-2025 (PDF fil åbner i nyt vindue).

Lokalplan 131 for serviceafdeling ved Smedeholm

Miljørapport (PDF fil åbner i nyt vindue).

Høringssvar og vedtagelse af kommunalbestyrelsen

I høringsperioden er der kommet to høringssvar til lokalplanen.

Læs referat fra kommunalbestyrelsens møde den 14. juni 2023, punkt 119 (åbner i nyt vindue).

Retsvirkninger

Efter lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse må der ifølge planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der strider mod planens bestemmelser på de ejendomme, som planen omfatter, medmindre der meddeles dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan lokalplanen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen. Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Nævnenes Hus hjemmeside. Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Lagt på Herlev Kommunes hjemmeside den 21. juni 2023. Afpubliceres den 21. december 2023.  

Gladsaxe, Herlev, Københavns og Rødovre kommuner har den 31. marts 2023 meddelt VVM-tilladelse til etablering og drift af kapacitetsprojekterne "Kagsmosens Skybrudsprojekt” og "Nedre Kagså, Vandløbsudvidelse", samt projektet "Terræn- og vandløbsregulering af Kagsåen ved Kagsmosen" også kaldet ”Hverdagsregnsprojektet”.

Tilladelsen kan læses her.

Afgørelsen er truffet på baggrund af en gennemført VVM-proces, bygherres ansøgning, miljøkonsekvensrapporten og resultatet af de høringer der er foretaget. Miljøkonsekvensrapporten for projekterne Kagsmosen og Kagsåen har undersøgt de afledte miljøpåvirkninger på natur, overfladevand herunder søer og vandløb, rekreative interesser, grundvand, Jordforurening og jordhåndtering, kulturarv, materielle goder, støj, de trafikale påvirkninger samt projektets visuelle forhold og indpasning i landskabet. I miljøkonsekvensrapporten redegøres for, at anlæg og drift af projektet samlet set ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning af miljøet. Ansøger har indbygget afværgetiltag i projektet for på den måde at begrænse de afledte påvirkningerne på miljø og omgivelser ved anlæg og drift.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet iht. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af afgørelsen jf. § 51. Klagevejledning fremgår af tilledelsen.

Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen.

Kommunalbestyrelsen har den 10. maj 2023 behandlet Lokalplan 133 for erhvervsbebyggelse på Herlev Hovedgade 82 og 92-94 samt Snehvidevej 2. Lokalplanen er hermed endeligt vedtaget.

 

Lokalplanens indhold

Det er lokalplanens formål at fastlægge bestemmelser for erhvervsbebyggelse på matriklerne 7k og 7ao, Herlev, så den understøtter Herlev Hovedgade som bycenter. Herudover skal lokalplanens bestemmelser bidrage til Herlev Hovedgade som grøn vej med bestemmelse om et beplantningsbælte og tage hensyn til bagvedliggende boliger i forhold til bygningers højde og virksomhedernes støjforhold.

Lokalplanforslaget erstatter Byplanvedtægt VII fra 1955 inden for lokalplanens område.

Lokalplan 133 for erhvervsbebyggelse på Herlev Hovedgade 82 og 92-94 samt Snehvidevej 2.

 

Høringssvar og vedtagelse af kommunalbestyrelsen

Der er indkommet et høringssvar i høringsperioden. Læs referat fra kommunalbestyrelsens møde den 10. maj 2023, punkt 94

 

Retsvirkninger

Efter lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse må der ifølge planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der strider mod planens bestemmelser på de ejendomme, som planen omfatter, medmindre der meddeles dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

 

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan lokalplanen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Nævnenes Hus hjemmeside.

 

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Lagt på Herlev Kommunes hjemmeside den 12. maj 2023.

Herlev Kommune har den 22. marts april 2023 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttelse til, at der kan foretages sedimentoprensning i søen Hyldemosen. Beskrivelse af tiltaget samt klagevejledning fremgår af dispensationen.

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3
Bilag 1 - Ansøgning

Godkendelse af udvidelse af Sømose Å med dobbeltprofil Knapholm-Hanevad
Ballerup og Herlev kommuner har den 13. marts 2023 som vandløbsmyndigheder godkendt, at vandløbet Sømose Å udvides med dobbeltprofil på strækningen fra Knapholm til Hanevad.

Beskrivelse af udvidelsen, godkendelsen samt klagevejledning kan læses på nedenstående link:

Godkendelse af udvidelse af Sømose Å med dobbeltprofil.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for udvidelse af vandløbsprofil
Ballerup og Herlev kommuner har den 13. marts 2023 forinden godkendelsen af vandløbsudvidelsen truffet afgørelse om, at ændring af vandløbsprofilet til dobbeltprofil ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og derfor ikke udløser pligt om miljøvurdering (VVM).

Klagevejledning fremgår af afgørelsen, som kan ses på nedenstående link sammen med screeningsansøgningen:

Afgørelse om ikke-VVM-pligt
Bilag - VVM-ansøgningsskema 

Vurdering af habilitet
Ballerup og Herlev kommune skal sikre, at der ikke opstår myndighedsinhabilitet i forbindelse med miljøvurderingsproceduren. I Herlev Kommune er den medarbejder, der er bygherre på projektet, ansat i kommunens Natur, Miljø og Affalds-team i Center for Teknik og Miljø. I samme team er ansat medarbejdere med myndighedsansvar inden for andre lovgivninger end vandløbsloven. Disse medarbejdere varetager funktionen som berørte myndigheder, der skal høres om ansøgningen i forhold til screening af projektet. Denne organisering i Herlev Kommune vil ikke leve op til reglerne i miljøvurderingslovens § 40 om adskillelse af uforenelige funktioner. Medarbejderen, der er bygherre på projektet, er derfor overflyttet til en anden organisatorisk enhed, og refererer i stedet til teamleder for Trafik i Center for Teknik og Miljø, mens opgaven løses. Denne organisering er valgt for at sikre, at der ikke er personsammenfald mellem medarbejdere og chefer, der er bygherre og dem der varetager opgaven som berørte myndigheder, jf. miljøvurderingsbekendtgørelsens § 15.

Herlev Kommune har den 21. februar 2023 givet dispensation til at opstille et læskur på Kildegårdens jorde ved Smørmosen.

Dispensationen kan læses her.

Klagevejledningen kan læses i dispensationen.

Herlev Kommune har 8. februar 2023 truffet afgørelse om, at etablering af et nyt lavtemperaturfjernvarmenet i den almene boligafdeling Hedelyngen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og derfor ikke udløser pligt om miljøvurdering (VVM).

Herlev Kommune modtog ansøgning vedrørende VVM-screening den 19. januar 2023 fra COWI, der på dette projekt er rådgiver for Boligforening 3B, afdeling Hedelyngen.

Klagevejledning fremgår af afgørelsesbrevet, som kan ses på nedenstående link sammen med screeningsskemaet.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt - Hedelyngen (PDF, åbner i nyt vindue)

VVM anmeldelsesskema - Hedelyngen (PDF, åbner i nyt vindue)

Gladsaxe og Herlev kommuner har den 18. januar 2023 truffet afgørelse om, at en række ændringer i Kagsåparkens Regnvandsprojekt ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at projektændringerne derfor ikke udløser pligt om miljøvurdering.

Gladsaxe og Herlev Kommuner har modtaget screeningsansøgning fra Novafos A/S’ til projektændringer for Kagsåparkens Regnvandsprojekt. Projektet har tidligere gennemgået fuld VVM-proces og fik i 2017 VVM-tilladelse og udledningstilladelse. I oktober 2020 blev disse tilladelser fornyet, da anlægsstart blev udskudt grundet konflikt om plads med anlæg af Hovedstadens Letbane. I august 2021 traf kommunerne afgørelse jf. Miljøvurderingsloven om, at en række andre ændringer ikke medførte krav om miljøvurdering. 

Afgørelsen, screeningsskemaer og bilag vedr. de nye projektændringer kan findes på nedenstående links:

Flere oplysninger om sagen kan desuden fås ved henvendelse til Center for Teknik og Miljø på telefon 44 52 64 82 eller på e-mail til vandognatur@herlev.dk

Furesø og Herlev kommuner har godkendt, at en eksisterende stibro over Tibberup Å ved Ny Hjortespringvej udskiftes.

Godkendelsen kan læses her.

Herlev Kommune har den 19. september 2022 meddelt tilladelse til indvinding af overfladevand fra Hjortesøen til vanding af banerne på Hjortespring Golfbane. Tilladelsen er en del af de tidligere udstedte tilladelser omkring udvidelse og hævning af vandstanden i søen samt etablering af en ny afledning fra Syvende Sø.

Tilladelsen til vandindvinding samt klagevejledning kan læses her.

Herlev Kommune har den 17. november 2022 givet dispensation til rydning af brinkvegetation i vådområder på Kildegårdens jorde ved Fedtmosen. Rydningen omfatter mindre træer og krat på udvalgte lokaliteter omkring søer og moser.

Dispensationen kan læses her.

Klagevejledning kan læses i dispensationen.