Høringer og afgørelser

Her offentliggør vi aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Kommunalbestyrelsen har den 12. juni 2024 behandlet Kommuneplanstrategi 2024 for Herlev Kommune og kommuneplanstrategien er hermed endeligt vedtaget.

Kommuneplanstrategiens indhold

Kommunen skal ifølge planloven offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, en såkaldt planstrategi. Sidste planstrategi for Herlev Kommune var Planstrategi 2019, der udstak retningen for Kommuneplan 2023-2035.

Kommunens Planstrategi 2024 udstikker retningen for den fysiske udvikling af Herlev Kommune. Strategien bygger dermed på visionen for kommunens udvikling og på den udvikling, der sker i kommunen og i samfundet omkring os.

Planstrategien er ikke en bindende plan, som man kan bygge huse eller anlægge veje direkte efter, men er netop en strategi for planlægning. Den egentlige regulering sker med andre planer. Planstrategien siger altså noget om, hvordan vi ønsker, at Herlev skal udvikle sig, og hvordan vi mener, at vi med fysisk planlægning kan bidrage til at indfri visionen.

Med planstrategien besluttes det, i hvilket omfang den gældende kommuneplan skal revideres. Strategien skal så følges op af en ny kommuneplan, som indeholder nye retningslinjer og rammer for udviklingen af byen med udgangspunkt i planstrategiens revisionsbeslutning.

Planstrategi 2024 indeholder en beslutning om en delvis revision af Kommuneplan 2023-2035, og indholdet i planstrategien tager udgangspunkt i temaerne: Herlevs identitet i byudviklingen og Klima og natur. Temaerne bygger videre på visionerne om bæredygtig byudvikling, som blev præsenteret med Planstrategi 2019 og udbygget i Kommuneplan 2023-2035.

Se kommunens Planstrategi 2024 på linket her: Planstrategi 2024 (Åbner i nyt vindue)

Miljøvurdering

På baggrund af miljøscreeningen har Herlev Kommune vurderet, at planstrategien ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Planstrategiens fokus på de to temaer, Herlevs identitet i byudvikling og Klima og natur, vurderes at have mindre, men positive miljøpåvirkninger. På den baggrund vurderes det, at planstrategien er undtaget fra miljøvurderingspligten. Se afgørelsen på linket her:

Miljøvurdering af Planstrategi 2024 (Åbner i nyt vindue)

Høringssvar

Der er indkommet fire høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplanstrategien.

Læs referat fra kommunalbestyrelsesmødet og behandling af høringssvar på her. (Åbner i nyt vindue)

Klagevejledning

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Annoncen er lagt på hjemmesiden den 13. april 2024. 

Kommunalbestyrelsen har den 12. juni 2024 godkendt at sende forslag til lokalplan 141 og tillæg 2 til Kommuneplan 2023-2035 i offentlig høring.

Lokalplanen giver mulighed for at udvikle et nyt boligområde på ejendommen Herlev Bygade 90 (den tidligere rådhusgrund), samt at sikre bevaringsværdige træk på Saxbo-bygningen på ejendommen Vindebyvej 2. Kommuneplantillægget giver mulighed for at øge bebyggelsesprocent og bygningshøjde inden for ejendommen Herlev Bygade 90.

Fristen for at indsende bemærkninger til planforslagene er den 22. august 2024.

I forbindelse med høringen om planforslagene afholdes et borgermøde, som finder sted i medborgerhuset den 14. august fra kl. 17 til kl. 19. Alle er velkommen, men giv gerne besked om du kommer på byplan@herlev.dk.

Lokalplan

Lokalplanområdet er beliggende mellem Vindebyvej, Herlev Hovedgade og Herlev Bygade og omfatter matriklerne 19ai og 19am, Herlev. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en boligbebyggelse med rækkehuse og etageboliger inden for Herlev Bygade 90 og bevare Saxbo-bygningen inden for Vindebyvej 2.

Den maksimale bebyggelsesprocent er i lokalplanen bestemt til 103% for Herlev Bygade 90 og 42% for Vindebyvej 2. Etagehøjden for det nye boligbyggeri på Herlev Bygade varierer mellem 2-4 etager og byggeri med op til 5 etager ud mod Herlev Hovedgade, for at skærme for trafikstøj.

Boligbebyggelsen skal placeres, så den danner fire nye gårdrum langs en forlængelse af Herlev Bygade, der sammen med en ny plads danner to fælles byrum.

Herudover indeholder lokalplanen bestemmelser for sikring af bevaringsværdige træk ved Saxbo-bygningen.

Se Forslag til Lokalplan 141 for boliger og erhverv på Herlev Bygade 90 og Vindebyvej 2 på Herlev Kommunes lokalplanportal.

Forslag til lokalplan kan læses på følgende link:

https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=181

Kommuneplantillæg

Med tillæg nr. 2 fastlægges en ny specifik ramme BE 25 for lokalplanområdet, som muliggør, at byggerummeligheden i området øges fra en bebyggelsesprocent på 65 til 103. Den maksimale bygningshøjde øges fra 3 etager til 5 etager, svarende til 20 meter.

Herudover foretages en ny afgrænsning af den gældende ramme BE 24, som beholder rammebestemmelserne, men som får en ændret fysisk afgrænsning, som følge af, at den nye ramme BE 25 udtrækkes af rammen.

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på følgende link:

https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=11

Miljøvurdering

Herlev Kommune har vurderet, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i lokalplanforslag og i miljøscreening, der er bilag til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at sende planforslaget i offentlig høring

Se referat fra Kommunalbestyrelsens møde den 12. juni 2024, punkt 103, på kommunens hjemmeside på følgende link https://dagsordener.herlev.dk/.

Frist for bemærkninger

Høringsperioden løber fra den 13. juni 2024 til den 22. august 2024.

Indsigelser til planforslaget skal indsendes igennem høringsværktøjet på lokalplanportalen eller via. borger.dk

Endelig vedtagelse af lokalplan 141 og tillæg 2 til Kommuneplan 2023-2035

Når høringsperioden er afsluttet, skal høringssvarene politisk behandles og lokalplan og kommuneplantillægget skal endeligt vedtages. Det er forventningen, at behandlingen af den endelige vedtagelse af lokalplanen sker på Kommunalbestyrelsens møde i november 2024.

Klagevejledning

Indtil 4 uger efter offentliggørelsesdatoen kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering.

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside.

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 Annoncen er lagt på hjemmesiden den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen har den 12. juni 2024 vedtaget forslag til lokalplan 130 for et boligområde ved Tvedvangen Nord. Lokalplanen er hermed endeligt vedtaget

Lokalplanens indhold

Det er lokalplanens formål at opdatere plangrundlaget for boligområdet og give alle grundejere ensartede byggerettigheder. Derudover er det lokalplanens formål at styrke områdets grønne udtryk og fastholde boligområdet som et åben-lavt parcelhusområde med en bebyggelsesprocent på 30 for fritliggende parcelhuse og på 40 for dobbelthuse. Bebyggelse må maksimalt opføres i 1,5 etage.

Lokalplanen kan læses her

Miljøvurdering

Herlev Kommune har besluttet, at lokalplanen ikke medfører en miljøvurderingspligt i henhold til miljøvurderingsloven.

Høringssvar og vedtagelse af Kommunalbestyrelsen

Der indkommet 4 høringssvar i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Læs høringssvar, hvidbog og referat fra Kommunalbestyrelsens møde her.

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan lokalplanen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2.

Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen. Kommunens afgørelse om ikke at miljøvurdere lokalplanforslaget kan påklages fire uger efter offentliggørelsen.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: https://naevneneshus.dk/.

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 Annoncen er lagt på hjemmesiden den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen har den 12. juni 2024 vedtaget forslag til lokalplan 136 for et idrætsområde ved Skinderskovvej. Lokalplanen er hermed endeligt vedtaget.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres flere idrætsfaciliteter i området. Lokalplanen skal også sikre, at området fortsat fremstår grønt med markante træer og at brugere samt forbipasserende oplever området som trygt og livligt.

Lokalplanen kan læses her

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurdering efter Lov om Miljøvurdering. 

Høringssvar og vedtagelse af Kommunalbestyrelsen

Der indkommet 12 høringssvar i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget. Høringssvarene har givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Læs høringssvar, hvidbog og referat fra Kommunalbestyrelsens møde her

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan lokalplanen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2.

Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen. Kommunens afgørelse om ikke at miljøvurdere lokalplanforslaget kan påklages fire uger efter offentliggørelsen.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: https://naevneneshus.dk/.

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 

 Annoncen er lagt på hjemmesiden den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen har den 12. juni 2024 behandlet Lokalplan 132 for en boligbebyggelse på Sønderlundvej 7A-B og lokalplanen er hermed endeligt vedtaget

Lokalplanforslaget

Lokalplanen er udarbejdet med det formål at muliggøre opførelsen af nye etageboliger på Sønderlundvej 7A-B. Lokalplanen åbner op for opførelsen af 28 nye etageboliger i tre etager og med en maksimal højde på 15 meter. Bebyggelsen kan opføres med en bolig i stueplan og en bolig i to etager på 1. og 2. sal. Boligerne har en varierede størrelse mellem 80‐110 m2.

Se Lokalplan 132 for en boligbebyggelse på Sønderlundvej 7A-B på Herlev Kommunes lokalplanportal:

Lokalplan 132 kan læses her. (Åbner i nyt vindue)

Miljøvurdering

Forvaltningen har screenet Lokalplan 132 for en boligbebyggelse på Sønderlundvej 7A-B efter Miljøvurderingsloven. Med screeningen er det vurderingen, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages miljøvurdering. Dette begrundes med, at planen ikke antages at få væsentlige indvirkning på miljøet.

Høringssvar

Der er indkommet to høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i Lokalplan 132.

Læs referat fra kommunalbestyrelsesmødet og behandling af høringssvar her. (Åbner i nyt vindue)

Klagevejledning

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Annoncen er lagt på hjemmesiden den 13. juni 2024.

Herlev Kommune har bemyndiget Cowis A/S til at foretage opmålinger i og langs Kagså på strækningen fra Motorring 3 til s-banen.

Læs bemyndigelsen her.

Opmålingerne sker i forbindelse med projektering af klimatilpasning af Kagså.

Kommunalbestyrelsen har den 10. april 2024 behandlet Lokalplan 55, tillæg 1, for et område ved Snetippen ved Elverhøjen, og lokalplanen er hermed endeligt vedtaget.

 

Lokalplanens indhold     

Det er tillæggets formål at fastlægge omfanget af bebyggelse for lokalplanområdet, beliggende på Elverhøjen 64, matr.nr. 11c, Herlev, så det bliver muligt at udvide klubhus og indendørs idrætsfaciliteter.
Se Lokalplan 55, tillæg 1, for et område ved Snetippen ved Elverhøjen, på Herlev Kommunes lokalplanportal:

Lokalplanen kan læses her


Miljøvurdering

Herlev Kommunen har besluttet, at lokalplanen ikke medfører en miljøvurderingspligt i henhold til miljøvurderingsloven.


Høringssvar og vedtagelse af kommunalbestyrelsen

Der er indkommet 3 høringssvar i høringsperioden, som har givet anledning til mindre ændringer af lokalplanen.

Læs høringssvar, hvidbog og referat fra kommunalbestyrelsens møde her.

 

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan lokalplanen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2.

Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen. Kommunens afgørelse om ikke at miljøvurdere lokalplanforslaget kan påklages fire uger efter offentliggørelsen.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: https://naevneneshus.dk/.

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 

 Annoncen er lagt på hjemmesiden den 15. april 2024.

Herlev Kommune påtænker, at nedlægge cirka 40 kvadratmeter vejareal langs facaden til bygningen Vindebyvej 56-62.

Vejarealet nedlægges i henhold til vejlovens §15 og den planlagte beslutning skal offentliggøres jævnfør samme lovs §124 stk. 6.

 

Det forventes, at der tages politisk stilling til spørgsmålet ved:

 

Miljø-, Klima og Teknikudvalget den 27. maj 2024

Økonomiudvalgsmøde den 4. juni 2024

Kommunalbestyrelsen den 12. juni 2024

Kommunalbestyrelsen har den 13. marts 2024 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 135 for boliger og erhverv på Hørkær 1-5 i offentlig høring i 6 uger.

Lokalplan

Lokalplanområdet er beliggende mellem S-banen og Hørkær i erhvervskvarteret og omfatter matr. 2at, 2i, 2ce og 2cd, Herlev. Med lokalplanen gives der mulighed for at udvikle de to ejendomme Hørkær 1-3 og Hørkær 5 til et samlet bolig- og erhvervsområde.

Lokalplanområdet indeholder en bevaret del af den eksisterende Thor Radiatorfabrik, som lokalplanen fastlægger til publikumsorienteret serviceerhverv, samt et nyt bytorv. Derudover kan der etableres to etageboligbebyggelser med mulighed for erhverv i stueetagen og under et hævet gårdrum i den vestligste karré.

Karrébebyggelserne kan etableres i henholdsvis 3-7 og 4-7 etager. Imellem de to boligkarréer etableres et aktivitetstorv omkring kommunens nye sti og tunnel under S-banen. Bebyggelsesprocenten i lokalplanen er 130.

Se Forslag til Lokalplan 135 for boliger og erhverv på Hørkær 1-3 på Herlev Kommunes lokalplanportal. 

Forslag til lokalplan kan læses her.

Miljøvurdering

Forvaltningen har screenet lokalplanen efter Miljøvurderingsloven, og der er på den baggrund udarbejdet en Miljørapport.

Miljørapporten indeholder vurderinger af:

Trafik, Trafikstøj, Banestøj, Klimatiske faktorer: vind og visuelle forhold: skygger. Miljørapportens konklusioner er indarbejdet i lokalplanen.

Miljørapporten kan læses via linket til lokalplanen under emnet miljøvurdering.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at sende planforslaget i offentlig høring

Se referat fra Kommunalbestyrelsens møde den 13. marts 2024 på kommunens hjemmeside under punkt 47.

Frist for bemærkninger

Høringsperioden løber fra den 4. april 2024 til den 16. maj 2024.

Indsigelser til planforslaget indsendes igennem høringsværktøjet på lokalplanportalen eller via. borger.dk

Endelig vedtagelse af lokalplan 135

Når høringsperioden er afsluttet, skal høringssvarene politisk behandles og lokalplanen skal endeligt vedtages. Det er forventningen, at behandlingen af den endelige vedtagelse af lokalplanen sker på Kommunalbestyrelsens møde i september 2024.

Klagevejledning

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside.

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 

Annoncen er lagt på hjemmesiden den 04. april 2024.

 

Kommunalbestyrelsen har den 13. marts 2024 behandlet Lokalplan 137 – Bolig og erhvervsbebyggelse på Marielundvej 47 – 49 samt Lyskær 13A og 15 samt kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2023- 2035 og begge planer er hermed endeligt vedtaget.

Lokalplanens indhold

Planen er udarbejdet for at give mulighed for at udvikle ejendommene til bolig og erhvervsbebyggelse samt etablering af Det Grønne Loop, som er et stiforløb, der skal binde de nye udviklingsområder i Marielund sammen.

Se Lokalplan 137 – Bolig og erhvervsbebyggelse på Marielundvej 47 – 49 samt Lyskær 13A og 15 på Herlev Kommunes lokalplanportal:

Lokalplanen kan læses her.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet tillæg 1 til kommuneplan 2023 - 2035. Formålet er at sikre at det eksisterende erhverv kan opretholde deres nuværende rettighed til at etablere 200 m2 butiksareal i forbindelse med produktion, samt give mulighed for at der på friarealer kan placeres cykelparkering og tilkørselsarealer til denne, indenfor friarealerne på 35 %.

Kommuneplantillægget kan læses her.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurdering efter Lov om Miljøvurdering.  

Høringssvar og vedtagelse af kommunalbestyrelsen

Der er indkommet 4 høringssvar i høringsperioden, som ikke har givet anledning til ændringer af planerne. 

Læs referat fra kommunalbestyrelsen her.

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan lokalplanen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2.

Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen. Kommunens afgørelse om ikke at miljøvurdere lokalplanforslaget kan påklages fire uger efter offentliggørelsen.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: https://naevneneshus.dk/.

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 

Annoncen er lagt på hjemmesiden den 18. marts 2024

Økonomi- og Planlægningsudvalget har den 17. januar 2024 vedtaget at sende Kommuneplanstrategi 2024 for Herlev Kommune i offentlig høring i 8 uger fra den 14. februar 2024 til den 16. april 2024. Referatet fra Økonomi- og Planlægningsudvalget kan læses på Herlevs Kommunes hjemmeside

Kommuneplanstrategi 

Kommunen skal ifølge planloven offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, en såkaldt planstrategi. Sidste planstrategi for Herlev Kommune var Planstrategi 2019, der udstak retningen for Kommuneplan 2023-2035. 

Kommunens Planstrategi 2024 udstikker retningen for den fysiske udvikling af Herlev Kommune. Strategien bygger dermed på visionen for kommunens udvikling og på den udvikling, der sker i kommunen og i samfundet omkring os. 

Planstrategien er ikke en bindende plan, som man kan bygge huse eller anlægge veje direkte efter, men er netop en strategi for planlægning. Den egentlige regulering sker med andre planer. Planstrategien siger altså noget om, hvordan vi ønsker, at Herlev skal udvikle sig, og hvordan vi mener, at vi med fysisk planlægning kan bidrage til at indfri visionen. 

Med planstrategien besluttes det, i hvilket omfang den gældende kommuneplan skal revideres. Strategien skal så følges op af en ny kommuneplan, som indeholder nye retningslinjer og rammer for udviklingen af byen med udgangspunkt i planstrategiens revisionsbeslutning. 

Planstrategi 2024 indeholder en beslutning om en delvis revision af Kommuneplan 2023-2035, og indholdet i planstrategien tager udgangspunkt i temaerne: Herlevs identitet i byudviklingen og Klima og natur. Temaerne bygger videre på visionerne om bæredygtig byudvikling, som blev præsenteret med Planstrategi 2019 og udbygget i Kommuneplan 2023-2035. 

Se kommunens Planstrategi 2024 

Miljøvurdering 

På baggrund af miljøscreeningen har Herlev Kommune vurderet, at planstrategien ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Planstrategiens fokus på de to temaer, Herlevs identitet i byudvikling og Klima og natur, vurderes at have mindre, men positive miljøpåvirkninger. På den baggrund vurderes det, at planstrategien er undtaget fra miljøvurderingspligten.

Se Miljøvurdering af Planstrategi 2024 (Åbner i nyt vindue) 

Frist for bemærkninger 

Høringsperioden løber fra den 14. februar 2024 til den 16. april 2024. 

Indsigelser til planforslaget indsendes igennem høringsværktøjet på Planstrategiens hjemmeside (Åbner i nyt vindue) eller via www.borger.dk (Åbner i nyt vindue).

Endelig vedtagelse 

Når høringsperioden er afsluttet, skal høringssvarene politisk behandles og kommuneplanstrategien endeligt vedtages. Det er forventningen, at behandlingen af den endelige vedtagelse af Planstrategi 2024 sker på Kommunalbestyrelsens møde i juni 2024.

Klagevejledning 

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold. 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen. 
 
Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. 

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside (Åbner i nyt vindue). Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 

Annoncen er lagt på hjemmesiden den 14. februar 2024.  

Kommunalbestyrelsen har den 17. januar 2024 vedtaget Udviklingsplan for Marielund endeligt.

Udviklingsplanens indhold

Udviklingsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Vision for Erhvervskvarteret og de fem hovedgreb: Grønt Loop, Centrale mødesteder, Fintmasket netværk, Herlev nabolag og Eksisterende kvaliteter. Den overordnede vision for området er at omdanne området fra klassisk erhvervskvarter til en levende, blandet bydel, der kan danne rammen for det gode hverdagsliv med plads til fællesskab og gode grønne områder.

Se den digitale Udviklingsplan for Marielund på hjemmesiden for planen (Åbner i nyt vindue).

Høringssvar

Der er indkommet seks høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i udviklingsplanen.

Se referat fra kommunalbestyrelsen for hvidbog, behandling af høringssvar og administrative rettelser herunder. Link til referat findes under ”Kommunalbestyrelsens vedtagelse”

Ændringer på baggrund af Kommuneplan 2023-2035

På baggrund af høring samt udtalelse til Kommuneplan 2023-2035 og koordineringen imellem de to planer er der foretaget ændringer til Udviklingsplan for Marielund. Ændringerne omhandler primært justeringer af bebyggelsesprocenter, bygningshøjder og rækkefølgeplanen.

Se referat fra kommunalbestyrelsen for ændringer som fremgår af bilaget: "Ændringsoversigt". Link til referat findes under ”Kommunalbestyrelsens vedtagelse”.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse

Referat fra kommunalbestyrelsesmødet kan læses på Herlev Kommunes hjemmeside.

Se referat fra kommunalbestyrelsesmødet på kommunens hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Lagt på hjemmesiden den 23. januar 2024.

Kommunalbestyrelsen har den 17. januar 2024 vedtaget Kommuneplan 2023 - 2035 endeligt med tilhørende miljørapport. Referat fra kommunalbestyrelsesmødet kan læses på Herlev Kommunes hjemmeside.
Se referat fra kommunalbestyrelsesmødet på kommunens hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunalbestyrelsens mål for kommunens fysiske udvikling af Herlev Kommune for en 12-årig periode og skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen sætter rammerne for den fremtidige udvikling gennem retningslinjer for arealanvendelsen, og dermed skaber grundlaget for lokalplanlægning. Kommuneplan 2023 - 2035 er opbygget med udgangspunkt i henhold til Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 01/07/2020).

Digital plan

Kommuneplanen er en digital plan. Det betyder, at planen vises for læseren, som en hjemmeside.

Kommuneplan 2023 – 2035 kan læses her (Åbner i nyt vindue).

Kommuneplanen kan også downloades som en samlet fil og printes ud.

Download pdf-udgave af den digitale plan (Åbner i nyt vindue).

Indhold i Kommuneplan 2023 - 2035

Kommuneplanen består af fem overordnede kapitler og en forside. De fem kapitler er følgende:

Overblik

Her læser man Borgmesterens Forord, en kort introduktion til hvad en kommuneplan er, visioner og mål, ændringer siden Kommuneplan 2013 - 2025, forhold til anden planlægning samt miljøvurdering af kommuneplanen.

Temaer

Temaerne i Kommuneplan 2013 - 2025 er revideret i Kommuneplan 2023 - 2035, så kommuneplanens retningslinjer nu falder ind under seks overordnede temaer. For hvert tema findes retningslinjekort med tilhørende retningslinjer og redegørelse.

De seks temaer er:

 • Struktur
 • Byens natur
 • Byliv og boliger
 • Trafik og mobilitet
 • Erhverv og detailhandel
 • Klima og miljø 

Rammer

Under denne fane fremgår rammerne for lokalplanlægningen med de generelle rammer, der gælder for hele kommunen, og detaljerede rammer for de enkelte rammeområder.

Byudviklingsområder

Under denne fane findes beskrivelser af visioner og planer for de fem byudviklingsområder, som er udpeget i Planstrategi 2019.

Tillæg

Her vil alle fremtidige tillæg til kommuneplanen fremgå, så det er nemt at danne sig et overblik over de ændringer til kommuneplanen, der bliver vedtaget i løbet af en kommuneplanperiode.

Ændringer fra Kommuneplan 2013 - 2025 til Kommuneplan 2023 - 2035

Arbejdet med Kommuneplan 2023 - 2035 udmønter sig i konkrete ændringer i planlægningen fra Kommuneplan 2013. Ændringerne omhandler rammer samt retningslinjer for kommunens planlægning, og er beskrevet under afsnittet "Ændringer" under kapitlet "Overblik" i Kommuneplan 2023 - 2035.

Miljøvurdering

Kommuneplan 2023 - 2035 er omfattet af kravet om miljøvurdering af planer og programmer. Med udgangspunkt i en indledende miljøscreening har kommunen udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten tager kun hensyn til de forhold, som er ændret med revisionen af Kommuneplan 2013 - 2025.

 Miljøvurderingen er afgrænset til følgende emner:

 • Byomdannelsesområde
 • Ændring af rammebestemmelser for blandet bolig- og erhvervsområder
 • Arkitektur
 • Bevaringsværdige træk ved byggeri
 • Friarealer
 • Trafikbelastning
 • Bil- og cykelparkering
 • Ændring af detailhandelsstrukturen
 • Afstandszone til erhvervsområde
 • Vandhåndtering

Download pdf-udgave af miljøvurderingen (Åbner i nyt vindue)

I forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplanen er der blevet udarbejdet en sammenfattende redegørelse, hvor der redegøres for:

 • Hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
 • Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og
 • Hvordan myndigheden vil overvåge væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet.

 Download pdf-udgave af den sammenfattende redegørelse (Åbner i nyt vindue)

Retsvirkninger

I Lov om planlægning § 12, stk. 2 og 3 fremgår følgende retsvirkninger af Kommuneplanen:

 • Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.
 • Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan kommuneplanen og miljøvurderingen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens og miljøvurderingens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over kommuneplanens og miljøvurderingens indhold. 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen.  Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. 

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.


 Lagt på Herlev Kommunes hjemmeside den 22. januar 2024.

Gladsaxe og Herlev kommuner har den 18. december 2023 truffet afgørelse om, at den ansøgte ændring til Kagsåparkens Regnvandsprojekt ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at projektændringerne derfor ikke udløser pligt om miljøvurdering.

Gladsaxe og Herlev Kommuner har modtaget screeningsansøgning fra Novafos A/S til projektændringer for Kagsåparkens Regnvandsprojekt. Projektet har tidligere gennemgået fuld VVM-proces og fik i 2017 VVM-tilladelse og udledningstilladelse. I oktober 2020 blev disse tilladelser fornyet, da anlægsstart blev udskudt grundet konflikt om plads med anlæg af Hovedstadens Letbane. I august 2021, og igen i januar 2023, traf kommunerne afgørelse om, at en række andre ændringer ikke medførte krav om miljøvurdering. 

Den aktuelle afgørelse, ansøgningsskema samt bilag vedr. den nye projektændring offentliggøres hermed:

Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen. 

Flere oplysninger om sagen kan desuden fås ved henvendelse til Center for Teknik og Miljø på telefon 44 52 64 27 eller på e-mail til vandognatur@herlev.dk

Herlev Kommune har i henhold til vandløbslovens § 61 meddelt bemyndigelse til NIRAS A/S til at færdes i og langs det offentlige vandløb Sømose Å. Formålet er at foretage vandløbstekniske undersøgelser m.v. i forbindelse med projektering af regulering og klimatilpasning af vandløbet.

 

Bemyndigelsen kan læses her.