Svarfrister og sagsbehandlingstider

Der er forskel på fristerne for svar og sagsbehandling afhængig af sagområdet, se din svarfrist her.

Om svarfrister for skriftlige henvendelser til rådhuset

Ekspeditionstiden ved skriftlige henvendelser til rådhuset må højst være 10 arbejdsdage. Hvis vi ikke kan overholde ekspeditionstiden på 10 arbejdsdage, skal du som borger eller virksomhed have et kvitteringssvar med oplysning om, hvad det endelige svar beror på, og hvornår det kan forventes. Med "skriftlig henvendelse" menes et brev eller en mail.

Om sagsbehandlingstider

Vi bestræber os altid på at behandle din sag så hurtigt som muligt. De angivne sagsbehandlingstider er den maksimale forventede tid, som sagsbehandlerne skal bruge på at træffe en afgørelse, fra du henvender dig og frem til afgørelsen foreligger.

 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovhenvisning

Antal arbejdsdage

Afgørelse om mentorstøtte

30 dage 

Afgørelse om tilbud om vejledning og opkvalificering

14 dage 

Afgørelse om uddannelsesløft

30 dage

Afgørelse om selvfunden virksomhedspraktik 

7 dage 

Afgørelse om ansættelse med selvfundne løntilskud

7 dage 

Afgørelse om tilbud om ansættelse med løntilskud, når borgeren er førtidspensionist

30 dage

 

Afgørelse om indsats efter indstilling fra rehabiliteringsteamet

14 dage

 

Afgørelse om tilbud hos anden aktør (ledighedsydelsesmodtagere)

30 dage 

Afgørelse om hjælp til kurser og arbejdspladsindretninger for personer i fleksjob

30 dage 

Afgørelser om hjælp til selvforsørgende

Samme frist som ved samme tilbud til andre målgrupper

Afgørelse om tilbud til unge under 18 år

Samme frist som ved samme tilbud til andre målgrupper

Afgørelse om hjælp til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og indretning af arbejdsplads

14 dage 

Afgørelse om ret til befordringsgodtgørelse (udover 24 km)

14 dage 

Afgørelse om ret til befordringsgodtgørelse (anslåede udgifter)

14 dage 

Afgørelse om jobrotation 

14 dage 

Afgørelse om udbetaling af jobrotationsydelse

30 dage

Afgørelse udbetaling af voksenlærling tilskud

30 dage

Afgørelse om hjælp til arbejdsredskaber og indretning af arbejdsplads, når borgeren er i ordinær beskæftigelse

90 dage

Afgørelse om opkvalificering ved afskedigelse

30 dage

Afgørelse om fleksløntilskud til ansatte

15 dage

Afgørelse om fleksløntilskud til selvstændige

15 dage

Lov om aktiv socialpolitik

Lovhenvisning

Antal arbejdsdage

Afgørelse om kontanthjælp/uddannelseshjælp/integrationsydelse

15 dage

Afgørelse om kontanthjælp til personer der ikke har optjent ret til folkepension

15 dage

Afgørelse om  revalidering

90 dage

Afgørelse om ressourceforløbsydelse

15 dage

Afgørelse om ledighedsydelse

15 dage

Afgørelse om danskbonus

10 dage

Revalideringsydelse 

10 dage

Behovsbestemt ydelse - enlige forsørgere mellem to uddannelsesforløb

15 dage

Særlig støtte til høje boligudgifter

15 dage

Repatriering

15 dage

Reintegrationsbistand

15 dage

Enkeltydelse

15 dage

Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. 

Lovhenvisning 

Antal arbejdsdage

Afgørelse om personlig assistance til handicappede i erhverv mv., under efter- og videreuddannelse samt løntilskud.

30 dage 

Afgørelse om udbetaling af personlig assistance

30 dage

 Lov om integration af udlændinge i Danmark 

Lovhenvisning

Antal arbejdsdage

Afgørelse om tilbud om korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, ordinære uddannelsesforløb og særlige opkvalificerende forløb.

30 dage

Afgørelse om tilbud om virksomhedspraktik for jobparate

14 dage 

Afgørelse om ansættelse med selvfundne løntilskud 

14 dage 

Afgørelse om tilbud om mentorstøtte

30 dage

Afgørelse om hjælp til deltagelse i særlige forløb, transport, værktøj, arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning, helt særligt undervisningsmaterialer og egenbetaling i forbindelse med ophold på højskole

14 dage

 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovhenvisning

Antal arbejdsdage

Afgørelse om fritagelse for rådighed 

14 dage

 Lov om sygedagpenge

Lovhenvisning

Antal arbejdsdage

Afgørelse om sygedagpenge til en sygemeldt borger

15 dage

Afgørelse om sygedagpengerefusion til en arbejdsgiver der udbetaler løn under sygdom

15 dage

Afgørelse om § 56 ordning

15 dage

 Lov om social pension

Lovhenvisning

Antal arbejdsdage

Afgørelse om førtidspension

3 måneder

Personligt tillæg, varmetillæg, petroleumstillæg og helbredstillæg

15 dage

 

 

Bestemmelser indenfor Barnets Lov 

Lovhenvisninger er angivet sammen med overordnede begrebsforklaringer og evt. bemærkninger.

Lovhenvisning

Antal uger

Dækning af merudgifter ved forsørgelse i hjemmet § 86

Udgifter forbundet med forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

12 uger

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste § 87

Tabt arbejdsfortjeneste forbundet med forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

12 uger

Ledsagelse til unge mellem 12 og 18 år § 89

15 timers personlig ledsagelse om måneden til unge mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

8 uger

Særlige dagtilbud § 83

Hjælp tilrettelagt i særlige dagtilbud, særlige klubtilbud eller andre tilbud efter service- eller dagtilbudsloven.

Sagsbehandlingsfristerne for særlige dagtilbud følger intervallerne på visitationen til særlige dagtilbud, som finder sted ca. fire gange om året.

12 uger

Særlige klubtilbud § 84

Klubtilbud til større børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v.

Sagsbehandlingsfristerne for særlige klubtilbud følger intervallerne på visitationen til særlige klubtilbud, som finder sted ca. fire gange om året.

12 uger

Hjemmetræning § 85

Træning der udføres helt eller delvist af forældre i hjemmet. Omfatter også træningsredskaber, kurser, supervision og hjælpere.

Fristen på ansøgning om hjemmetræning er fastsat ud fra den aktuelt realistiske sagsbehandlingstid, da der forud for bevilling af hjemmetræning skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, som kan tage op til fire måneder at gennemføre.

6 måneder

Forebyggende økonomisk støtte § 35, stk. 1

Støtte til forældre til børn/unge målrettet udgifter til f.eks. konsulentbistand, familierettede indsatser og prævention.

6 uger

Økonomisk støtte § 35, stk. 4

Økonomisk støtte der kan gives til forældremyndighedsindehaveren, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte.

I eksisterende sager kan behandlingstiden være kortere, hvis der foreligger en børnefaglig undersøgelse. Skal der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, tillægges tiden hertil den samlede behandlingstid, hvilket kan betyde en samlet behandlingstid på op til 4 måneder.

 6 uger

Efterværn - fortsættelse af kontaktperson til hjemmeboende § 114, stk. 2

14 dage for unge med tidligere sag i Herlev Kommune/ 4 uger for unge tilflyttere (af hensyn til indhentning af sagsakter) 

Genetablering af efterværn § 116

4 uger for unge med tidligere sag i Herlev Kommune/ 6 uger for unge tilflyttere (af hensyn til indhentning af sagsakter)

Bestemmelser indenfor Lov om social service, jf. Barnets Lov § 90

Afløsning og aflastning § 84

Afløsning eller aflastning til forældre eller andre nære pårørende, der passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

8 uger

Vedligeholdelsestræning § 86

Træning til afhjælpning af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. 

8 uger

Bestemmelser indenfor dagtilbudsloven 

Lovhenvisning

Antal uger

Økonomisk friplads § 43, stk. 1,1

Økonomisk støtte til betaling af dagtilbud.

10 hverdage

Behandlingsmæssig friplads § 43, stk. 1,2 

Fripladstilskud kan gives, når et barn med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud.

Ansøgningen om behandlingsmæssig friplads følger som regel behandlingen af visitationen til et særligt dag- eller skoletilbud.

12 uger

Socialpædagogisk friplads  § 43, stk. 1,3

Socialpædagogisk fripladstilskud kan gives, når det vurderes, at barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet.

Behandlingen af socialpædagogisk friplads følger efter en behandling af økonomisk friplads, hvorfor sagsbehandlingsfristen tager højde for dette.

10 uger

Fritagelse fra et sundt frokostmåltid § 16 a, stk. 3  

Hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og kommunen ikke på forsvarlig vis kan give barnet et sundt frokostmåltid i daginstitutionen.

10 hverdage

Deltidsplads på 30 timer om ugen § 27 b

I et dagtilbud til børn i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

10 hverdage

Økonomisk tilskud til privat pasning § 80

I stedet for at benytte en plads i et dagtilbud

15 hverdage

Søskendetilskud efter ansøgning § 85

Reguleres automatisk i systemet i forbindelse med førstkommende faktura

Kombinationstilbud § 85 a

15 hverdage

Pasning af egne børn § 86

15 hverdage

Bestemmelser indenfor folkeskoleloven

Økonomisk friplads § 50, stk. 2

Økonomisk støtte til betaling af skolefritidsordning.

10 hverdage

Bestemmelser indenfor Lov om social service og Sundhedsloven

 Lovhenvisninger er angivet sammen med overordnede begrebsforklaringer og evt. bemærkninger.

Genoptræning

 Lovhenvisning

 Tid

 Genoptræning efter § 86 i Lov om social service   10 hverdage
 Vedligeholdelsestræning efter § 86 stk. 2 i Lov om social service    10 hverdage

 Genoptræning efter § 140 Sundhedsloven 

 Modtagelse af genoptræningsplan fra hospital

 

 5 hverdage

Hjemmehjælp og sygepleje

 Lovhenvisning

 Tid

 Praktisk bistand efter § 83 i Lov om social service

 Akut behov for iværksættelse 

 Iværksættelse efter visitation

 

 fra dag til dag 

 14 dage

 Personlig pleje efter  § 83 i Lov om social service

 Iværksættelse efter visitation

 

 fra dag til dag 

 Sygepleje efter § 138 i Sundhedsloven

 Iværksættelse af sygepleje efter henvisning fra læge

 

 dag til dag

 Madservice efter § 83 stk.3 i Lov om social service

 Iværksættelse efter visitation

 

 5 hverdage

 Aflastning og afløsning efter § 84 i Lov om social service

 Til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse 

 dag til dag 

 BPA og kontanttilskud efter §§ 95-96 i Lov om social service

 Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje m.v.
 til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse 

 2 mdr
 Plejeorlov - Pasning af døende efter  § § 119-120 i Lov om social service

 Pasning af døende som ønsker at dø i eget hjem

 

 dag til dag 

 Plejeorlov - Pasning af nærtstående efter § 118 i Lov om social service

 Pasning af nærtstående med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende
 kronisk eller langvarig sygdom, herunder uhelbredelig lidelse.

 1 mdr

Hjælpemidler og boligændringer

Lovhenvisning

 Tid

 Hjælpemidler, boligindretning og bil samt reparationer heraf efter  §§ 112, 113, 114 og 116 i Lov om social service

 Akutte hjælpemidler

 Boligændringer mindre af hastende karakter

 Boligændringer lidt større almindelige

 Boligændringer større eller komplekse der kræver ekstern bistand eller udbud

 Kropsbårne hjælpemidler

 El-stole, trehjulet knallerter, cykler, trappe/platformlifte, IP pladser

 Øvrige hjælpemidler

 Biler

 

 5 hverdage

 10 hverdage

 4 mdr.

 1-1½ år

 10 hverdage

 6 mdr

 4 mdr

 1 år

Voksne med handicap eller sindslidelse 

 Lovhenvisning

Tid

 Særlig behandling efter § 102 i Lov om social service

 Tilbud af behandlingsmæssig karakter, som ikke kan opnås gennem behandlingstilbud som
 kan gives efter anden lovgivning

 2 mdr

 Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i Lov om social service

 Beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk
 funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på
 arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning

 

 2 mdr

 Samværs og aktivitetstilbud efter § 104 i Lov om social service

 Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med
 særlige sociale problemer  til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene

 

 2 mdr

 Socialpædagogisk støtte efter § 85 i Lov om social service 

 Støttepersonsordning og bostøtte. Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder
 til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk
 funktionsevne eller særlige sociale problemer
  

 2 mdr

 Ledsageordning efter § 97 i Lov om social service

 Ledsagelse tilbydes til personer under folkepensionsalderen, der ikke kan færdes alene
 på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

 

 1 mdr

 Kontaktperson døvblinde efter § 98 i Lov om social service

 Særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde 

 

 2 mdr

 Dækning af nødvendige merudgifter efter § 100 i Lov om social service 

 Dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen.
 Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes
 efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.
 

 2 mdr

 Specialundervisning for handicappede efter § 1 i bekendtgørelse om specialundervisning for voksne

 1 mdr

 Aflastning og afløsning efter § 84 i Lov om social service

 Til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse 
 Aflastning og midlertidige ophold udenfor hjemmet 

 dag til dag

 Botilbud længerevarende efter § 108 i Lov om social service

 Ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk
 eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje,
 omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis 

  2 mdr

 Botilbud midlertidige efter § 107 i Lov om social service

 Midlertidigt ophold i boformer til personer, med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer   

 Aflastning og midlertidige ophold 

 Akutte midlertidige ophold

 

 

 2 mdr

 5 hverdage

 Kørsel  til dagtilbud

 Følger bevilling 

 Kørsel til vederlagsfri fysioterapi efter § 117 i Lov om social service 

 Tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring
 med individuelle transportmidler til vederlagsfri fysioterapi
 

 10 hverdage

 Kørsel til læge efter Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven

 1 hverdag

Plejebolig efter § 54 i  almenboligloven

 Ansøgning om optagelse på venteliste til plejebolig  

 

 1 mdr