Grundejerforpligtelser

Som grundejer er du forpligtet til at renholde fortovet ud for din ejendom og beplantning i tilknytning til din ejendom.

Veje, fortove og stier skal kunne benyttes bekvemt og uden risiko for alle trafikanter, herunder fx svagsynede, kørestolsbrugere eller fodgængere med barnevogn. Der skal også være plads til at sætte fortovet i stand og reparation af ledninger.

Regler for beplantning ved vej

Når det drejer sig om beplantning ud til vej eller sti, er der bestemte regler, der skal overholdes. Beskæring af beplantning skal foretages til skel, så beplantningen holdes inde på privat areal.

Ligeledes skal der over kørebanen og den nærmeste meter af fortovet være 4,2 m fri højde, mens der over resten af fortovet ind mod skel skal være 2,8 m. (se skitse).

Vejbelysning, skilte, brandhaner og brevkasser skal altid friholdes.

Når din hæk eller anden beplantning ikke er klippet eller beskåret tilstrækkeligt, kan det både skabe problemer for trafiksikkerheden og for dine medborgere. Eksempelvis har svagtseende personer, kørestolsbruger eller gående med barnevogne særligt brug for, at stier og fortov kan udnyttes i den fulde bredde.

Billedet illustrerer at hæk og træer skal beskæres til skel. Desuden skal der over fortov og cykelstier være en frihøjde på 2,8 meter, over kørebane en frihøjde på 4,2 meter og over areal med belysning og/eller færdselstavler en frihøjde på 4,2 meter eller til højden på armatur og færdselstavler

Som grundejer er du forpligtiget til at renholde fortovet ud for din ejendom, det betyder at du skal fjerne ukrudt og/eller affald der kan være til fare for færdslen.

Du kan læse mere om dine og kommunens forpligtigelser i vedtagelsen Vinter- og renholdelsesregulativ.

Bor du på en privat fællesvej er ved en privat fællessti er der nogle forhold, du skal være opmærksom på. Vi har forsøgt at samle ofte stillede spørgsmål om private fællesveje:

Hvad er en privat fællesvej/-sti?
En privat fællesvej/-sti er et færdselsareal, som benyttes for en anden ejendom end den ejendom, som vejen ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer.

Udlæg og anlæg
Vejudlæg er en  reservation af et bestemt areal til fremtidig anvendelse som privat fællesvej eller privat fællessti. Inden en privat fællesvej anlægges skal denne udlægges. Herlev Kommune skal godkende både vej-/stiudlæg, vejanlægget og ibrugtagningen inden vejen kan benyttes.

Hvem må bruge vejen og fortovet?
En privat fællesvej er som udgangspunkt tilgængelig for alle. Dog er det ikke tilladt at køre/gå ind på din private grund via en privat fællesvej. Hvis du ønsker at benytte en privat fællesvej til og fra din ejendom kræver det at du har vejret. Det er vejejeren der tildeler vejret.

Inden du etablere adgang fra din grund til den private fællesvej skal Herlev Kommune give dig tilladelse. Ansøgning om adgang skal ske via elektronisk ansøgning, som du finder på Ansøgning om adgang skal ske via elektronisk ansøgning, som du finder her.

Hvem skal vedligeholde vejen og fortovet?
På private fællesveje er det de vejberettiget, det vil sige dem, som har vejret til vejen, som skal vedligeholde den. At vedligeholde en vej betyder, at vejen skal holdes i god og forsvarlig stand med forsvarlig afløb, set i forhold til trafikken på vejen.

Hvem rydder sne og fjerner affald på private fællesveje?
Har du vejret til en privat fællesvej har du pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe både vej og fortov ud for din ejendom. Derudover skal du også renholde ud for din ejendom, det vil sige fjerne ukrudt og affald. Dette er reguleret i Vinter- og renholdelsesregulativet for Herlev Kommune. Du kan læse mere om renhold og vintervedligeholdelse her

Hvem klipper hækken på privat fællesveje?
Som udgangspunkt er det grundejeren selv, der skal sikre, at beplantningen holdes på egen grund. Herlev Kommune kan kræve at beplantningen mod vej beskæres af hensyn til færdslen eller vedligeholdelsen. Herlev Kommune anbefaler at beplantning, som hæk plantes ca. 30-50 cm fra vejskellet, så hækken mv. har mulighed for at vokse. Læs mere om beplantning langs vej og sti.

Må vi gerne ændre skiltningen og ændre vejens udformning?
På private fællesvej/-stier bestemmer de vejberettiget selv hvordan vejen skal se ud og hvor hurtigt der må køres. Dog er der en del regler og forhold i skal forholde jer til inden tanker kan blive til handling. Inden I går i gang, skal Herlev Kommune godkende et projekt og det kan også kræve politiets godkendelse. Læs mere i vejledning.

Hvad er forskellen på vedligehold og renovering?
Herlev Kommune betragter vedligeholdelse af private fællesveje/-stier, når du, som eksempel udskifter eller vedligeholder enkeltdele med samme materiale. Hvorimod en renovering eksempelvis kunne være udskiftning af hele fortovet eller udskifte kantsten, og ændre belægning.   

Hvornår skal Herlev Kommune give tilladelser?
Ønsker I for eksempel at holde en vejfest eller bruge vejen til ikke færdselsmæssige formål, så skal I indhente tilladelse fra Herlev Kommune, læs mere om brud af vejareal her. Noget vedligeholdelse af vejen kan gøres uden tilladelse. Hvis vedligeholdelsen kræver at vej eller fortov spærres af under udførelsen, skal der indhentes tilladelse. Skal I derimod renovere vejen, herunder afløb eller opsætte skilte, kræver dette en gravetilladelse. Læs mere om gravetilladelser her.

Forsyningsledninger i den private fællesvej?
I alle veje og fortov ligger der forsyningsledninger. Det kan være vandledning, teleledning, kloakledninger og mange flere. Disse ledninger er som ofte ejet af forsyningsselskaber. Forsyningsselskaberne har af og til behov for at grave i den private fællesvej for at kunne vedligeholde deres ledninger. 

Det kræver altid Herlev Kommunes tilladelse at grave i private fællesveje. Ledningsejerne kan i akutte tilfælde grave i private fællesveje uden tilladelse, det kunne være hvis der er brud på en vandledning eller strømmen er gået. 

Herlev Kommune stiller altid krav om at ledningsejerne skal reetablere forholdene.

Dialog
Når du bor ud til en privat fællesvej er der mange forhold I selv bestemmer og selv skal gøre.

Herlev Kommune anbefaler, at grundejerne med vejret til private fællesveje udfører ændringer og forpligtigelser i samarbejde og enighed. Til dette kan det være en god ide at oprette et vejlaug eller en grundejerforening, hvor vejens forhold drøftes. 

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder mine forpligtigelser?
Det er Herlev Kommune, som er myndighed på private fællesveje og kan derfor påbyde enkelte grundejere eller alle grundejerne samlet, hvis I ikke overholder jeres forpligtigelser. Herlev Kommune kan også udføre nogle arbejder for grundejerens regning.

Kontakt

Teknik og Miljø

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

44526400
tm@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00