Tilskud til pensionistforeninger

Pensionistforeninger kan søge om tilskud. Senest den 1. februar skal ansøgningerne være modtaget i Center for Sundhed og Voksne.

Ansøgning om tilskud

Senest den 1. februar skal ansøgninger om tilskud være modtaget i Center for Sundhed og Voksne.

Nye pensionistforeninger kan også søge om tilskud inden den 1. februar. Tilskuddet beregnes for det første år ud fra en dokumentation af sidste års aktiviteter. Du skal benytte ansøgningsskemaet, når du søger om tilskud. Ansøg her

 

Der kan gives tilskud til

  • Foreninger som er hjemmehørende i Herlev Kommune, som alle pensionister og efterlønsmodtagere med bopæl i Herlev Kommune kan blive medlem af.
  • Foreninger som minimum har 20 medlemmer, der er bosiddende i Herlev Kommune.
  • Foreningen skal have en årlig generalforsamling/repræsentantskabsmøde, og en ledelse som er valgt på generalforsamlingen. Ingen kan være født medlem af bestyrelsen.
  • Foreningen skal lave et årsregnskab, som er revideret og godkendt på generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet.
  • Foreningens formålsparagraf skal primært rette sig mod aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere bosiddende i Herlev. Alle aktiviteter skal være åbne for alle pensionister og efterlønsmodtagere i Herlev.

Tilskud til aktivitetsdage

Der gives tilskud til planlagte aktivitetsdage på baggrund af aktiviteter det foregående år.

En aktivitetsdag er en dag, hvor én borger deltager i et planlagt arrangement fx møde/foredrag eller anden planlagt virksomhed.

Aktiviteter hvortil der modtages tilskud i henhold til folkeoplysningsloven eller tværgående frivilligt socialt arbejde efter § 18 i lov om social service, kan ikke medregnes i opgørelsen af aktivitetsdage.

 

Fordeling af tilskud

Senest den 1. april får klubberne besked om størrelsen af tilskuddet.

Tilskuddet ydes med et fast grundbeløb på 8.000 kr. til foreninger med minimum 20 medlemmer, som er pensionister eller efterlønsmodtagere. Grundbeløbet suppleres med et tilskud efter aktivitetsdage i det foregående år.

Tilskuddet gives under forudsætning af, at foreningen som minimum har 20 medlemmer, som er pensionister eller efterlønsmodtagere, og at Center for Sundhed og Voksne vurderer, at foreningen opfylder de formelle tilskudskrav og har et rimeligt aktivitetsniveau med minimum 10 arrangementer om året.

Størrelsen af tilskuddet pr. aktivitetsdag svarer til kommunens budget, minus grundbeløb, divideret med antallet af aktivitetsdage for samtlige foreninger, som opfylder betingelserne.

 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet bliver udbetalt inden udgangen af april.

Indberetning af sidste års aktivitetsdage

Senest den 1. februar indberetter klubberne medlemstallet pr. 31. december samt antallet af medlemmer, som har deltaget i foreningens aktiviteter det foregående år.

Aktiviteterne skal deles op i aktivitetstyper. Foreningerne skal føre protokol for hver aktivitetstype, hvor antallet af fremmødte medlemmer noteres pr. gang.

Ældrerådet kan udbede sig en kopi af arrangementsprotokollen

Skemaer til indberetningerne kan hentes her eller hos Center for Sundhed og Voksne.

Foreningens formand bekræfter rigtigheden af oplysningerne ved at underskrive indberetningen.

 

Regnskab

Senest den 1. april sender foreningen et revideret regnskab for sidste kalenderår, som også er dokumentation for det samlede medlemskontingent.