Plejeorlov

Der findes to forskellige typer plejeorlov - pasning af nærtstående og pasning af døende.

Du kan søge om orlov til pasning af nærtstående med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig sygdom, herunder uhelbredelig lidelse.

Betingelser

For at du kan få plejeorlov til pasning af en nærtstående, skal nedenstående kriterier være opfyldt.

 • Pasningen i hjemmet er et alternativ til døgnophold uden for hjemmet
 • Plejebehovet er så omfattende, at det svarer til fuldtidsarbejde
 • Der er enighed mellem dig og din nærtstående omkring pasningsforholdet og kommunen skal vurdere, at der ikke er noget, der taler imod pasningsforholdet
 • Du/de personer der varetager pasningen, skal være tilknyttet arbejdsmarkedet

Pasningsperiode

Du kan ansættes i indtil seks måneder med henblik på at passe din nærtstående. Pasningsperioden kan forlænges med indtil 3 måneder, hvis særlige forhold taler for det.

Pasningen kan opdeles i perioder af hele måneder. Efter aftale med din arbejdsgiver, som har givet dig orlov til pasning af en nærtstående, kan pasningen opdeles i kortere perioder.

Pasningen kan deles af flere personer hvis I alle sammen opfylder betingelserne for ansættelse.

Ansøgning

På Borger.dk kan du udfylde en Ansøgning om orlov til pasning af nærtstående § 118

Lovgrundlag

Pasning af nærtstående gives i henhold til § 118 i Lov om social service.

Kontaktinformationer

Yderligere information kan fås ved henvendelse til  Visitationen.

Efter lov om Social Service §§ 119-120 kan der søges om plejeorlov til pasning af døende, som ønsker at dø i eget hjem.

Betingelser

For at du kan få plejeorlov til pasning af din pårørende som ønsker at dø hjemme, så skal nedenstående kriterier være opfyldt:

 • Behandling er efter lægelig vurdering udsigtsløs og hospitalsindlæggelse er ikke nødvendig.
 • Den døende er i terminalstadiet af sin lidelse med udsigt til kort forventet levetid (2-6 måneder).
 • Der er enighed mellem parterne omkring pasningsforholdet og kommunen skal vurdere, at der ikke er noget, der taler imod pasningsforholdet.
 • Den der søger plejeorlov varetager en del af plejen.

Om plejeordningen

Plejeorloven kan starte fra det tidspunkt hvor du har fået besked om, at plejevederlaget er bevilliget.

Plejen kan enten foregå hjemme hos den døende eller hos dig som plejer.

Ansøgning

Du skal ansøge om plejevederlag i den kommune hvor plejen skal foregå. Du og din syge pårørende skal sammen udfylde Ansøgning om plejevederlag efter § 119

Hvis plejen skal foregå i Herlev Kommune så skal skemaet sendes sammen med dokumentation for de seneste tre måneder til Sygeplejen.

Samtidig med ansøgningen om plejevederlag skal du give din arbejdsgiver besked om, at du gerne vil søge plejeorlov og hvornår den forventes at starte.

Plejevederlag

Offentligt ansatte og nogle ansatte på det private område har ret til fuld løn under plejeorlov. Er du ansat på det private område så udbetaler kommunen plejevederlaget til din arbejdsgiver.

Flere personer kan dele plejevederlaget. Der kan sammenlagt højst blive udbetalt 1,5 x dagpengebeløbet, svarende til en samlet arbejdstid på 37 timer pr. uge.

Plejevederlaget kan udbetales i indtil 14 dage efter den plejekrævendes død.

Flere informationer

Du kan læse mere om pasning af døende pårørende på borger.dk

Som alternativ til plejeorlov kan døende i stedet ansøge om ophold på hospice. Ansøgning om dette skal ske via borgerens egen læge. Du kan læse mere om hospicer og se en oversigt hos Hospice Forum Danmark

Som pårørende har du i de fleste tilfælde også mulighed for at søge om begravelseshjælp og efterlevelseshjælp.

Øvrige ydelser

Et af formålene med plejeordningen er, at uhelbredeligt syge mennesker, der bliver passet hjemme, ikke skal være ringere stillet, end når de er indlagt på hospitalet. Under § 122 i Serviceloven kan du ansøge om følgende ydelser:

 • Sondeernæring/proteindrikke
 • Nødvendige sygeplejeartikler
 • Ekstra vask af tøj og sengelinned
 • Psykologbistand
 • Fysioterapi

 

Kontaktinformationer

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Hjemmesygeplejen.

 

Kontakt

Visitationen
Rådhus Hjortespring
Dildhaven 43
2730 Herlev
44 52 62 92

visitationen@herlev.dk

Åbningstider
Hverdage 09:00-12.00

Funktionsleder
Annika Nielsen
44 52 62 92
annika.nielsen@herlev.dk

 

Kontakt Sygeplejen

Kommenhaven 17
T: 44 52 61 91
Åbningstider
Hverdage 8.00-10.00
13.00-14.00
Weekender
&helligdage
7.45-8.15
14.00-15.00
Alle aftener 19.45-20.15 

Funktionsleder
Pernille Bidsted
T: 44 52 61 80
E: pernille.bidsted@herlev.dk