Voksne med psykiske vanskeligheder

Du kan som voksen med psykiske vanskeligheder få rådgivning, pædagogisk støtte samt aktivitets- og samværstilbud.

Visitation til tilbud

Hvis du vil benytte et af Herlev Kommunes tilbud, skal du kontakte din sagsbehandler for en visitation. Vi afdækker sammen dine behov og ønsker, så vi bedst muligt kan tage stilling til, hvilket tilbud der eventuelt passer til dig. Har du søgt om visitation til et tilbud og er uenig i afgørelsen, har du mulighed for at klage. Du kan læse om dine muligheder for at klage i brevet med afgørelsen.

Hvis du har brug for mere omfattende støtte i form af et botilbud, kan du kontakte din sagsbehandler for en individuel vurdering. Botilbuddet i Herlev Kommune hedder Juvelhuset, og har plads til 16 beboere. I Juvelhuset får du støtte til at opbygge en mere selvstændig og meningsfuld tilværelse.

Hvis du har behov for bostøtte, kan du efter en individuel vurdering få bevilget dette.

Du vil få støtte af pædagogisk- og sundhedsfagligt uddannet personale.

Læs mere om kommunens tilbud

Ønsker du samvær, hvor der er gode muligheder for erfaringsudveksling og netværk, kan du søge om at komme i værestedet på Herlev Hovedgade 141, eller idrætstilbuddet Aktivisterne.

Læs mere om tilbuddene her

Hvis du på grund af din psykiske funktionsnedsættelse ikke kan færdes udenfor alene, kan du ansøge om ledsageordning.

Politikker

Her kan du læse mere om Herlev Kommunes Handicappolitik og Pårørendepolitik

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne giver dig et indblik i hvilken hjælp, du kan forvente at få, når du har en vis nedsat funktionsevne. Når du har læst kvalitetsstandarden ved du noget om, hvordan der bliver arbejdet med bevilling af ydelser og hvilke ydelser, det er muligt at få bevilget. Kvalitetsstandarderne fungerer som sagsbehandlernes daglige arbejdsredskab og giver viden om kommunens serviceniveau.

Formålet med Herlev Kommunes kvalitetsstandarder er, at sikre ensartethed og tydelighed i visitationen til de enkelte ydelser som kommunen leverer inden for handicap-, psykiatri- og socialområdet. Kvalitetsstandarderne skal også bruges til at skabe overensstemmelse mellem et politisk fastsat serviceniveau og de konkrete afgørelser. Hermed sikres også, at borgerne i videst muligt omfang bliver behandles ensartet og ud fra så objektive kriterier som muligt.

Kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i Handicappolitikkens vision og værdier. Det betyder, at tilbuddene skal være tilpasset borgerens individuelle behov, være fleksible og tage udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og motivation. Indsatsen skal ikke være mere omfattende, end der er behov for, og borgerne skal selv tage aktiv del i hjælpen i det omfang, det er muligt. Herlev Kommune prioriterer lokale løsninger, der giver borgeren mulighed for at fastholde og udbygge sit netværk.

Se Herlev Kommunes kvalitetsstandard for Handicap- og Psykiatriområdet her

Vil du vide mere om personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), kan du læse mere på om indsatskataloget på Servicestyrelsens hjemmeside

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Kommunerne har også ansvaret for udarbejdelse af årlige rammeaftaler på det specialiserede sociale område og specialundervisning fra regionerne til kommunerne inden for hver af de fem regioner.

Rammeaftalen skal udarbejdes i samarbejde med Region Hovedstaden og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt regionsrådet.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, samt en bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen udtrukket fra Tilbudsportalen.

Udviklingsstrategien: Formålet er at fastsætte hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus (udviklingstendenser og -perspektiver). Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i strategien.

Styringsaftalen: Formålet er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen af tilbud, som aftalen omfatter (klare spilleregler for samarbejde mellem køber og sælger)

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og behandler emner, der har betydning for mennesker i Herlev Kommune med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Ring anonymt til Krisetelefonen på telefon 70 26 50 01 døgnet rundt. Krisetelefonen er et gratis tilbud til voksne herlevborgere i en akut psykisk krise.Krisetelefonen betjenes af rådgivere med social- eller sundhedsfaglig baggrund, der kan hjælpe med at håndtere den psykiske krise, som du står i. Det kan være en voldsom oplevelse, stress, sorg, sindslidelse, angst eller en anden svær udfordring i dit liv. Du kan også ringe som pårørende.

Du behøver ikke at træffe en aftale på forhånd, men der kan være ventetid. Hvis samtalen ikke kan vente, er det muligt at ringe til Akuttelefonen på 1813 eller Psykiatrisk Akutmodtagelse på 38 64 50 03.

Som pårørende til et menneske med psykiske vanskeligheder kan du finde råd, vejledning og netværk:

Her er en række nyttige informationer og links for dig, der har psykiske vanskeligheder, et handicap eller er pårørende.

Du kan læse om tilbudsportalen, tolkning, ledsageordning og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 

Voksenrådgivning og Visitation - Handicap og psykiatri

Dildhaven 43
2730 Herlev
44 52 61 33
handicap-ogpsykiatri@herlev.dk

 
Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 09:00  - 14:00
Onsdag 09:00  - 14:00
Torsdag 09:00  - 14:00
Fredag 09:00  - 14:00

Center for Børn, Unge og Familier

Send Digital Post til Center for Børn, Unge og Familier

Du kan ringe til os mandag-fredag mellem kl. 9.00-14.00. Du skal bestille tid, hvis du vil have et fysisk møde.

 

 

Dildhaven 43
2730 Herlev
44 52 71 29