Visitationen

Visitationen tager sig af henvendelser vedrørende hjemmehjælp, plejeboliger og tilbud til ældre.

Visitationen behandler ansøgninger om hjemmehjælp og plejeboliger. Vi sikrer, at borgerne oplever en ensartet service ved:

At proceduren for visitationsbesøg er kendt og tydelig

At tidsfristerne er ens

At beslutningen træffes ud fra de fastsatte visitationskriterier

At borgere med samme behov og i samme situation får samme service

At borgere behandles individuelt

Bevillingen af personlig og praktisk hjælp sker efter Lov om social service § 83 og § 83a. Herlev Kommune har en politisk vedtaget kvalitetsstandard vedrørende personlig og praktisk hjælp. Du kan læse mere om kvalitetsstandarden her.

Bevilling af plejebolig sker efter Lov om almene boliger §§ 54-57.

Kvalitetsstandarden giver dig et indblik i hvilken hjælp, du kan forvente at få, hvis du har behov for personlig eller praktisk hjælp.

Bliv klog på rammerne i kommunen

Kvalitetsstandarden beskriver Herlev Kommunes serviceniveau og sikrer ensartethed og tydelighed i visitationen.

Læs kvalitetsstandarden her

Visitationen samarbejder med mange leverandører inden for en række forskellige områder. Hvis du har fået bevilliget hjemmehjælp har du frit valg blandt disse.

Indsatser

Se vores oversigt over leverandører af hjemmehjælp her

Herlev Kommune fører tilsyn på hjemmehjælps- og plejeboligområdet. Formålet med at foretage tilsyn på dette område er at sikre, at borgerne i Herlev Kommune modtager den hjælp, de har fået bevilget, og at bevillingerne svarer til borgernes behov.

Læs Herlev Kommunes Tilsynspolitik 2024

Ønsker du at klage over den afgørelse, som Herlev Kommune har truffet? Du kan indbringe klagen for Ankestyrelsen, inden for en frist på fire uger.

Senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen, skal du mundtligt eller skriftligt indgive eller sende din klage til:

Herlev Kommune
Visitationen
Dildhaven 43
2730 Herlev

Du kan også ringe til os på tlf. 44 52 62 92

Den relevante afdeling vil revurdere afgørelsen.

Hvis afgørelsen fastholdes, vil anken blive videresendt til Ankestyrelsen sammen med sagens akter og Herlev Kommunes bemærkninger til afgørelsen.

Kontakt

Visitationen
Rådhus Hjortespring
Dildhaven 43
2730 Herlev
44 52 62 92

visitationen@herlev.dk

Åbningstider
Hverdage 09:00-12.00

Funktionsleder
Annika Nielsen
44 52 62 92
annika.nielsen@herlev.dk