Hjælpemidler

Læs om hvad hjælpemidler er, hvem der kan ansøge, frit valg og specialrådgivning. Du kan også udfylde et ansøgningsskema.

Hjælpemidler bevilges efter § 112 i Lov om Social Service. Formålet med hjælpemidler er at mennesker med varigt nedsat funktionsevne får en så normal og selvstændig tilværelse som muligt - uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

På den baggrund skal et hjælpemiddel opfylde mindst en af de tre nedenstående betingelser:

  • i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
  • i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet
  • være nødvendigt for at den pågældende kan passe sit arbejde.

Vores vurdering heraf er konkret og individuel. Hvorvidt betingelserne er opfyldt bedømmes ud fra en samlet vurdering af hjælpemidlets betydning i forhold til afhjælpning af borgerens funktionsnedsættelse.

Eksempler på hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Genbrugshjælpemidler   
  ortopædisk fodtøj   kørestol
  kompressionsstrømper   elektrisk seng
  korsetter   kommunikationsudstyr
    ganghjælpemidler

Ved behov for kropsbårne hjælpemidler er der i visse tilfælde en egenbetaling.

Genbrugshjælpemidler udlånes gratis så længe der er behov for det. Der ydes normalt ikke hjælp til dækning af udgifter til drift og almindelig vedligeholdelse. Dog ydes støtte til batterier til elektriske kørestole. Der ydes også støtte til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der samlet er behov for mere end én årlig udskiftning.

Du kan finde flere eksempler på hjælpemidler i venstremenuen eller søge efter hjælpemidler til et specifikt formål i Hjælpemiddelbasen.

For at ansøge om hjælpemidler kan du udfylde Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligændringer. Blanketten sendes eller afleveres til den relevante afdeling.

Du får skriftlig besked om bevilling eller afslag på hjælpemidlet. Alle afgørelser begrundes ud fra §112 i Lov om Social Service. Afgørelsen kan ankes i henhold til den ankevejledning der følger med bevilling eller afslag.

Der er i de fleste tilfælde frit valg med hensyn til hjælpemidler. Hvis du opfylder betingelserne for at få støtte til hjælpemidler så kan du selv vælge, hvilken af de to flg. muligheder, du vil benytte dig af:

  • Herlev Kommunes tilbud om hjælpemiddel,
  • retten til frit at vælge et andet produkt. Hvis udgifterne i denne forbindelse overstiger udgifterne til det hjælpemiddel vi kan tilbyde dig, så skal du selv betale merprisen.

Frit-valgs-løsningen skal i alle tilfælde opfylde kriterierne i bevillingen.

Hvis dit hjælpemiddel har brug for at blive repareret så kan du kontakte Hjælpemiddeldepotet på hverdage mellem kl. 8.00 – 9.00 på tlf. 44 52 62 96.

Herlev Kommune har en aftale med Falck Hjælpemidler, Gydevang 2D, Allerød om specialrådgivning om hjælpemidler. Kommunens ergoterapeuter aftaler tid til en afprøvning, hvis der er behov for specialrådgivning eller særlig tilpasning ved bevilling af et hjælpemiddel.

Torsdage kl. 14-17 holder Falck Hjælpemidler åbent hus, hvor alle borgere kan besøge den permanente udstilling og få råd og vejledning. Rådgivningen er generel, og der foretages ikke konkrete afprøvninger med henblik på valg af hjælpemiddel.

Hvis du har brug for flere oplysninger så kontakt os eller læs mere borger.dk om Hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandarden beskriver Herlev Kommunes serviceniveau og sikrer ensartethed og tydelighed i visitationen.

Læs kvalitetsstandarden her

Kontakt

Kontakt vedr. hjælpemidler:
44526261
hjm-ergo@herlev.dk

Åbningstid
Hverdage 09:00-12:00

Kontakt Hjælpemiddeldepotet:
Vedr. reparation eller hjemtagning af hjælpemidler
44526296

Åbningstid
Hverdage 08:00-09:00