"En sund start på livet" Børn, Unge og Familier (0-18 år)

Gratis råd og vejledning for dig og din familie

Sundhedsplejen

Gravide

Graviditetsbesøg tilbydes ved særlig behov. Du henvises af din jordemoder.

Graviditetsbesøget er en tryg start på et langt samarbejde, hvor du kan lære din sundhedsplejerske at kende inden fødslen, og din sundhedsplejerske kan støtte dig bedst muligt efter fødslen. Du har mulighed for bl.a. at drøfte dine forventninger til din nye rolle som forælder, forestillinger om din kommende baby, tilknytning til dit barn eller amning - evt. udfordringer under graviditeten og/eller fødslen. For nogle forældre kan graviditeten være fyldt med overvældende tanker og følelser, det kan være svært at være gravid og/eller blive forælder.

For at dit barn får den bedste start - omsorg og udvikling, er det vigtigt at inddrage jer, begge i sundhedsplejen. Din partner er velkommen i graviditetsbesøget og opfordres derfor til at deltage så vidt muligt i samtalerne med sundhedsplejersken.

Har du eller dit barn særlig behov, kan sundhedsplejersken, efter forudgående aftale med dig, tilbyde ekstra hjemmebesøg eller inddrage andre faggrupper på det pædagogiske område samt social -og sundhedsområde.

Sundhedsplejersken har journal -og tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til andre, uden at informere dig om det.

Spædbørn

Du bliver kontaktet af din sundhedsplejerske efter fødslen eller udskrivelsen.

Du vil blive tilbudt hjemmebesøg efter besøgsprofilen, når dit barn er:

  • 4-6 dage (ved indlæggelse over 72 timer, vil du tilbudt hjemmebesøg senest 7 dage efter udskrivelsen)
  • 10-14 dage
  • 3-4 uger
  • 2-3 måneder
  • 4-6 måneder
  • 9-11 måneder
  • ekstra besøg efter behov

For at dit barn får det bedste start - omsorg og udvikling, er det vigtigt at inddrage jer, begge i sundhedsplejen. Din partner opfordres til så vidt muligt at deltage i samtalerne med sundhedsplejersken. Ved sygdom bedes du altid melde afbud til din sundhedsplejerske. 

Du og din partner vil blive tilbudt at deltage i en barselsgruppe.

I nogle tilfælde, vil din sundhedsplejerske tilbyde et opstartsmøde, inden dit barn starter i et dagtilbud - samtalen vil foregå hjemme hos jer, sammen med det pædagogiske personale. Det er for at støtte overgangen fra hjem til dagtilbud - du har mulighed for at fortælle dagtilbuddet om dit barn, så de lærer dit barn at kende så godt som muligt lige fra start. Husk at skrive dit barn op i et dagtilbud på Pladsanvisningen.

Når du er blevet udskrevet og kommet hjem og får besøg af din sundhedsplejerske, kan du drøfte alt, hvad der berører dit barns sundhed, trivsel og udvikling fx amning, søvn eller motorik sammen med emnerne som mental sundhed eller forældreskab. Sundhedsplejersken taler med dig om barnets generelle sundhed og udvikling samt bidrage med sin viden og erfaring i det omfang du ønsker det. Den tidlige følelsesmæssige kontakt mellem dig og dit barn har stor betydning for dit barns mentale udvikling såsom evnen til at regulere følelser samt sociale kompetencer. I hjemmebesøgene anvender sundhedsplejersken metoder til at undersøge og vurdere dit barns fysiske, sociale og mentale udvikling.

For nogle forældre kan fødslen eller tiden efter være fyldt med overvældende tanker og følelser, det kan være svært at være forælder. Sundhedsplejersken har særligt fokus på mental sundheds og vil tilbyde dig og din partner at besvare et spørgeskema som benyttes til at opspore fødselsdepression.

Har du eller dit barn særlige behov, kan sundhedsplejersken efter forudgående aftale med dig, inddrage andre faggrupper på det pædagogiske område samt social -og sundhedsområde.

Sundhedsplejersken har journal -og tavshedspligt samt skærpet underretningspligt.

Hvis du har født før uge 37, får du besøg som beskrevet overfor. Derudover tilbydes ekstra besøg efter behov. Helbredsundersøgelser ved 5 ugers alderen hos praktiserende læge anbefales efter udskrivelsen. Børn der er født for tidligt (præmature) følger normalt børnevaccinationsprogrammet fra fødselsdagen (3, 5, 12 måneders vaccination tilbydes i løbet af det første år). Når et for tidlig født barn udvikler sig motorisk, kognitivt og sprogligt, er det ud fra barnets korrigeret alder, som er barnets terminsdato (fx et barn født i uge 32 altså først 2 måneder i korrigeret alder, når det er 4 måneder fra fødslen).

Småbørn

De første 1000 dage af et barns liv har afgørende betydning for barnets sundhed, trivsel og udvikling samt muligheder senere i livet. En betydningsfuld begivenhed i løbet af de første dage er for de fleste børns vedkommende, at de starter i dagtilbud. De første 9-10 måneder af barnets liv, har det etableret en grundlæggende tilknytning til sine forældre. Det kan for nogle børn (også forældre) være et stort, omvæltende skift. Derfor er det vigtigt, at dit barn får en tryg start i dagtilbuddet.

I nogen tilfælde, vil din sundhedsplejerske tilbyde et opstartsmøde sammen med det pædagogiske personale - samtalen vil foregå hjemme hos jer. Det er for at støtte overgangen fra hjem til dagtilbud - du har mulighed for at fortælle dagtilbuddet om dit barn, så de lærer dit barn at kende så godt som muligt lige fra start. Du kan altid kontakte din sundhedsplejerske, hvis du har spørgsmål der berører dit barns sundhed, trivsel og udvikling. Husk at skrive dit barn op i et dagtilbud på Pladsanvisningen.

NYHED! Familier med 3 årige børn, tilbydes et 3 års besøg af sundhedsplejen

Du vil blive kontaktet af din sundhedsplejerske pr. tlf. og e-Boks.

Tværgående samarbejde mellem forældre, sundhedspleje og dagtilbud

For at tilgodese børn og unge med særlige behov, er der i hver dagtilbud og skole, et kompetencecenter-team - hvor der afholdes KCM (kompetencecentermøde) - med fokus på at sikre barnets/den unges sundhed, trivsel og udvikling fremmes, i samarbejde med forældre, og relevante faggrupper. Drøftelsen i KCM har til formål at afklare, hvorvidt en bekymring skal give anledning til et særligt tiltag over for barnet/den unge. KCM-teamet kan bestå af: leder, pædagoger/andet relevant personale, børne-ungerådgiver, familiebehandler, sundhedsplejerske, PPR-psykolog osv. Der arbejdes ud fra metoden "Signs of Safety".

De almindelig regler for tavshedspligt -og underretningspligt er gældende.

Skolebørn

Skolesundhedsplejersken følger dit barns sundhed, trivsel og udvikling og vejleder dig i de forhold der er relevant for dit barns helbred - dit barn inviteres til skolesundhedsplejen herunder deltage i spørgeskemaundersøgelser (BørnUngeLiv), sundhedssamtaler og helbredsundersøgelser på udvalgte klassetrin, i løbet af skoleforløbet. Du vil modtage besked på aula eller e-Boks. Der vil indhentes samtykke for ovenstående som er gældende for sundhedsplejens generelle tilbud for skolebørn. Elever, forældre, lærere og andre faggrupper er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejen. Skolesundhedsplejersken træffes på skolen eller kontaktes på aula.

Skolesundhedsplejersken tilbyder pubertetsundervisning i 5. klasse. Undervisningen kan foregå i klassen i samarbejde med klasselærere eller i mindre grupper på skolesundhedsplejerskens kontor på skolen.

Skolesundhedspleje er et gratis og frivilligt tilbud, og du har ret til ikke at benytte dig af det. Ønsker du ikke tilbuddet bedes du kontakte sundhedsplejen.

Tværgående samarbejde mellem forældre, sundhedspleje og dagtilbud

For at tilgodese børn og unge med særlige behov, er der i hver dagtilbud og skole, et kompetencecenter-team - hvor der afholdes KCM (kompetencecentermøde) - med fokus på at sikre barnets/den unges sundhed, trivsel og udvikling fremmes, i samarbejde med forældre, og relevante faggrupper. Drøftelsen i KCM har til formål at afklare, hvorvidt en bekymring skal give anledning til et særligt tiltag over for barnet/den unge. KCM-teamet kan bestå af: skoleleder/mellemleder, klasselærer(e), børne-ungerådgiver, familiebehandler, sundhedsplejerske, PPR-psykolog osv. Der arbejdes ud fra metoden "Signs of Safety".

De almindelig regler for tavshedspligt -og underretningspligt er gældende.

Ammeklinikken er for dig, der ammer dit barn

Har du vanskeligheder med amningen, kan du få individuel ammerådgivning af en uddannet ammekonsulent (sundhedsplejerske med IBCLC, International Board Certified Lactation Consultant), Komiteen for Sundhedsoplysning).

Ammevejledningen varer ca. 60 min.

Du skal henvises af din sundhedsplejerske

Babyfysioterapi i Babyklinikken

Babyfysioterapi er for dit barn, der har brug for et babytjek for, fx fejlstillinger, skævheder, spændinger og låsninger i kroppen.

Børnefysioterapeuten laver en individuel vurdering med henblik på tidlig opsporing af motoriske vanskeligheder og med fokus på den bedste start for dig og dit barn.

Vejledningen varer ca. 30 min.

Du skal henvises af din sundhedsplejerske

Adressen til Babyklinikken/Børnetræningen:

Persillehaven 28, 1. - 2730 Herlev

Gratis behandling for børn og unge med overvægt fra 3 år op til 18 år

Læs om Holbækmodellen

Vi tilbyder behandling af børn og unge, der ønsker hjælp til et sundere liv. Vi er uddannet i Holbæk-modellen, hvor hele familien styrkes og medvirker til et sundere liv. Behandlingen er evidensbaseret og en nem mulighed for at styrke barnets/den unges fysiske og mentale trivsel. Behandlingen er baseret på Holbæk-modellen, som er udviklet af overlæge Jens-Christian Holm. Erfaring viser, at syv ud af ti børn reducerer deres overvægt og opnår bedre trivsel ved hjælp af Holbæk-modellen.

Vigtigst af alt er, at behandlingen fjerner skyld, skam og selvbebrejdelse. Flere opnår bedre livskvalitet, større selvværd samt mindre mobning og stress. Desuden reduceres risikoen for følgesygdomme som bl.a. forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, type 2 diabetes.

Vi yder individuel vejledning, støtte og hjælp til at begrænse en uhensigtsmæssig vægtudvikling. Målet er, at barnet/den unge trives bedre, bliver gladere og får mere selvtillid. I sidste ende skal barnet/den unge føle sig tryg ved at deltage aktivt i sociale fællesskaber med andre børn/unge. Vi laver en individuel behandlingsplan med 15-20 punkter, som familien lever efter, og som hjælper barnet/den unge til et sundere liv. Arbejdspunkterne er klare og realistiske aftaler om bl.a. antal af måltider, sukkerholdige drikke, søde sager, spiseøvelser, motion og tidsforbrug ved tv/computer. I vil få hjælp og vejledning til at klare de udfordringer og problemer, som I møder undervejs i forløbet. Sundhedsteamet som består af to sundhedsplejersker og en diætist, vil være tilgængelige for jer.

Ved forundersøgelsen (den første samtale) aftales det videre forløb med opfølgningssamtaler ca. hver 2-3.måned. Omfanget er ca. 6 årlige samtaler (45-60min), som foregår i Børnesundhedscenteret. Til samtalerne deltager både barnet/den unge og forældre. Det forventes derfor også, at aftaler overholdes, og udebliver man to gange fra samtalerne, afsluttes behandlingstilbuddet. Ved sygdom skal der også hurtigst muligt meldes afbud til behandleren.

Overvægt i barndoms- og ungdomsårene øger risikoen for at blive overvægtig som voksen. Det kan være svært at se, om et barn har overvægt. Jo før man tager hånd om en uhensigtsmæssig vægtudvikling, jo lettere er det at komme på rette spor. Kontakt jeres sundhedsplejerske og få en vurdering, hvis du/I er i tvivl.

NYHED! Gravide med overvægt tilbydes også Holbækmodellen

Vi ved at gravide kvinder med overvægt er i øget risiko for komplikationer under graviditeten, fødslen også senere i livet. Overvægt er forbundet med betydelige konsekvenser for både mor og barn - fra hverdagsfunktionalitet, gestational diabetes mellitus og til alvorlige komplikationer i fødselsforløbet. Barnet er i risiko for at udvikle overvægt i en tidlig alder med negativ påvirkning af den normale vækst og udvikling inkl. den fysiske, mentale og sociale trivsel i barndommen og ungdommen.

Vil du vide mere om Holbækmodellen? Kontakt en behandler:

Nihan - 21 33 13 23

Susanne - 30 94 53 48

Tine - 44 52 71 05

 

Adressen til Børnesundhedscentret:

Tvedvangen 196 - 2730 Herlev

Fars legestue er midlertidig lukket

Barsels- og forældregrupper

  • Barselsgruppe/forældregruppe - som et supplement til sundhedsplejens hjemmebesøg, opretter sundhedsplejen grupper for forældre på barsel. Grupperne starter typisk op når børnene er omkring 6-8 uger. Formålet er, at familierne kan få mulighed for at udveksle erfaringer, drøfte problemer samt lære andre familier i området at kende.
  • Ung-forælder-barselsgruppen er for unge gravide og unge familier med små børn op til 1 år. Her mødes jævnaldrende forældre hver anden torsdag i Åbent Hus, hvor der er plads og rum til at udveksle ideer og erfaringer. Derudover er der mulighed for at få råd og vejledning i forhold til barnets sundhed og udvikling. Sundhedsplejersken og ressourcepædagogen deltager i gruppen.
  • Ved særlige behov kan du deltage i Familiehusets spædgruppe, hvor du kan møde familiebehandlere der også deltager i gruppen.

Du skal henvises af din sundhedsplejerske

Kostoplæg

Det er for dig, der skal til at starte dit barn op eller har startet dit barn op på fast føde.

Kostoplægget handler om, hvordan du bedst hjælper dit barn med en god start på skemad og det videre forløb med mad frem til barnet er ca. 1 år.

Kostoplægget er gratis og afholdes af hver anden måned (apr. 24 og jun. 24) fra kl.10.30 til kl.12 (lukket alle helligdage) (husk tilmelding)

Adresser til bibliotekerne i Herlev:

Herlev Bibliotek - Herlev Bygade 70

Biblioteket Kilden - Dildhaven 40

Motorikvejledning

Du kan få individuel motorikvejledning.

Vejledningen skal afklare barnets grundmotoriske færdigheder og give værktøjer til hjemmetræning.

Hjemmetræningen giver barnet et godt fundament for dets motoriske udvikling.

Motorikvejledning finder sted første onsdag i måneden fra kl. 9 til kl. 10 (lukket alle helligdage)

Du kan selv henvende dig eller blive henvist af din sundhedsplejerske

Adressen til motorikvejledning:

Peberhaven 1 (indgang via bygningens bagside) - 2730 Herlev 

Åbent Hus

Du har mulighed for at få kort individuel vejledning (evt. vejning/måling af dit barn)

Der holdes åbent hus hver onsdag fra kl.10 til kl.12 (lukket alle helligdage)

Adressen til Åbent hus:

Peberhaven 1 (indgang via bygningens bagside) - 2730 Herlev 

Sundhedsplejersker er uddannede sygeplejersker

Specieluddannelsen til sundhedsplejerske er en praktisk og teoretisk efteruddannelse for sygeplejersker, der har bred erfaring indenfor arbejdet med børn, unge og familier i sundhedsvæsnet. Sundhedsplejersken undersøger og rådgiver børn, unge og familier ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger og vejledninger. Desuden samarbejder sundhedsplejersken med andre faggrupper. Sundhedsplejersken arbejder ud fra Sundhedsloven og har journalpligt, tavshedspligt samt skærpet underretningspligt.

Du kan kontakte din sundhedsplejerske om dit barns sundhed, trivsel og udvikling.

Sundhedsplejersker i Herlev kommune:

Gl. Hjortespring skole samt tilknyttet distrikt:

Susanne - 30 94 53 48

Herlev Byskole afd. Elv. samt tilknyttet distrikt:

Hannah - 30 94 53 46

Herlev Byskole afd. Eng. samt tilknyttet distrikt:

Lillian - 21 34 39 94 // Annika - 21 49 58 51

Herlev Privatskole samt tilknyttet distrikt:

Tina - 30 94 53 41

Kildegårdskolen Vest/Øst samt tillknyttet distrikt:

Chanette - 40 16 18 31 // Christina - 21 43 13 24

Lindehøjskolen samt tilknyttet distrikt:

Grethe - 51 31 60 59 // Nihan - 21 33 13 23

Leder for sundhedsplejen:

Sanne Lund - 21 19 53 98

Adressen til Sundhedsplejen og Børnetræningen:

Rådhus Hjortespring - Dildhaven 43 - 2730 Herlev

Skriv til os

Rådhus Hjortespring

Dildhaven 43

2730 Herlev