Pladsanvisning

Læs, hvordan du skriver dit barn op til en institutionsplads, hvor du er på ventelisten, og hvordan du søger økonomisk fripladstilskud

Du kan på den digitale pladsanvisning skrive dit barn op, udmelde og søge om økonomisk friplads.

På den digitale pladsanvisning skriver du dit barn op til en institutionsplads, ser dit barns placering på ventelisten, ændrer i dine ønsker, udmelder dit barn eller søger om økonomisk fripladstilskud. Al opskrivning til pasning af børn foregår via selvbetjening. Du skal logge på med dit NemID.

Tilgå Digital Pladsanvisning

 

Vores selvbetjeningsløsning hedder den digitale pladsanvisning. Det er her:

 • Du skriver dit barn op til en institutionsplads
 • Du udmelder dit barn fra institution
 • Du ser dit barns placering på ventelisten
 • Du søger fripladstilskud
 • Du ser status på dine ansøgninger

 

Du logger dig på den digitale pladsanvisning med dit MitID.

 Tilgå Digital Pladsanvisning

Opskrivning til en plads i dagtilbud kan ske, når barnet er født og har fået et personnummer. Ved opskrivning indenfor den første måned efter fødsel, får barnet sin fødselsdato som anciennitetsdato. Hvis du opskriver efter den første måned, får du opskrivningsdatoen, som anciennitetsdato.

Ved adoption får barnet sin fødselsdato som anciennitetsdato.

Hvis du er tilflytter, skal du samtidig med opskrivning, oploade en kopi af købsaftale eller lejekontrakt på opskrivningen.

Et barn kan tidligst tilbydes plads i dagtilbud 26 uger efter barnets fødsel.

Du skriver dit barn op på den digitale pladsanvisning

Tilgå Digital Pladsanvisning

Efter opskrivning i løbende måned + 2 måneder er der garanti for pasning.

Eks. henvendelse i oktober giver ret til plads 1. januar.

Pasningsgarantien dækker et tilbud om børneinstitution/dagpleje i hele Herlev Kommune.

Der bliver tilbudt én plads til datoen for pasningsgaranti. Såfremt forældre siger nej til tilbuddet, overgår barnet til anciennitetslisten. Se nærmere under punktet 'Anciennitetsliste' nedenfor.

Når dit barn har fået en plads, bliver det slettet af ventelisten. Hvis det ikke er en af de ønskede pladser, kan du meddele pladsanvisningen, at du ønsker at bevare din anciennitet, og stå til overflytning til en af de ønskede pladser.

Pasningsgarantien for tilflyttere omfatter kun forældre der kan forevise lejekontrakt eller købsaftale på selvstændig bolig, eller ved etablering af nyt samlivsforhold. Pasningsgarantien gælder først fra flytning af folkeregisteradresse til Herlev Kommune.

Garanti for, at børn kan få pasning i netop den daginstitution/dagpleje, forældrene måtte ønske, er ikke en del af pasningsgarantien.

Principperne for tildeling af plads til pasningsgarantien følger samme regler som anført under anciennitetslisten.

Ændring i tidspunktet for ønsket om et pasningsgarantitilbud skal fremsættes med et varsel på løbende måned + 2 måneder til nuværende behovsdato. Hvis datoen skal rykkes frem, skal der minimum være løbende måned + 2 måneder.

Eks. 1. Man har behovsdato 1. maj, men vil rykke den til 1. juni, så skal man gøre det senest 28. februar.

Eks. 2. Man har behovsdato 1. maj, men vil rykke den til 1. april, så skal man gøre det senest 31. januar.

Når ventelisten er lukket for børn fra andre kommuner, kan opskrivning fortsat ske for tilflyttere til Herlev Kommune, når lejekontrakt/slutseddel er underskrevet og Pladsanvisningen har modtaget en kopi. Pasningsgarantien er først gældende fra datoen for tilmelding til Folkeregistret. Det betyder, at der er garanti for pasning flyttemåneden + 2 måneder efter.

Herlev Kommune tilbyder søskendefordel til forældre der har to eller flere børn i dagtilbudsalderen. Forskellen mellem søskendefordel og søskendegaranti er, at dit yngre barn ikke er garanteret plads i samme dagtilbud som sin større søskende.

Din familie er omfattet af søskendefordel, hvis du har to eller flere børn, der kan gå i samme dagtilbud i minimum 12 måneder.

Søskendefordel betyder, at hvis der er ledig plads i det dagtilbud større søskende går i, tilbydes familier der opfylder ovenstående en plads. Børn med søskendefordel har højere prioritet end børn med høj anciennitet.

Hvis der ikke er plads i det dagtilbud, hvor barnets søskende går, vil dit barn blive tilbudt plads i et andet dagtilbud.

Du er altid velkommen til at kontakte pladsanvisningen i forhold til, om der er mulighed for plads, hvis I som familie kan være fleksibel omkring din/jeres behovsdato.

På anciennitetslisten tilbydes plads i den rækkefølge børnene er skrevet op, og efter visiteringen af pladser i henhold til pasningsgarantien. Det vil sige at pasningsgarantien går forud for anciennitetslisten.

Ved indstilling fra sagsbehandler kan der dog ændres på rækkefølgen.

Endvidere kan der ved dagpleje- og institutionstilbud, hvis det er muligt, tages hensyn til køn og aldersfordeling, samt søskende i børnegrupperne i institutionen.

Tvillinger vil altid få tilbud i samme dagtilbud.

Ved overflytning af 3-årige børn fra dagplejen til børneinstitution, får disse børn anciennitet fra tidspunktet for modtagelse af ansøgning om plads og går derfor forud på listen.

I Herlev Kommune er det muligt at søge om deltidsplads, hvis du er på barselsorlov med et andet barn.

En deltidsplads betyder, at I har mulighed for at benytte dagtilbuddet i tidsrummet mellem kl. 9.00 og 15.00. Betalingen for dagtilbuddet justeres i forhold til den begrænsede tid, det er muligt at benytte tilbuddet.

Ansøgning om deltidsplads har en sagsbehandlingstid på den løbende måned plus en måned. Det vil sige, at hvis der søges senest den 31. januar kan deltidspladsen godkendes fra den 1. marts.

I forbindelse med ansøgningen skal du dokumentere, at der afholdes fravær efter barselsloven i den periode, hvor du ansøger om deltidsplads.

Du kan læse mere om ansøgning og regler herunder:

Retningslinjer for anvendelse af deltidspladser

Deltidspladser tilbydes kun i forbindelse med barsel

Retningslinjerne gælder for kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt i kommunal og privat dagpleje.

 

 1. En deltidsplads tilbydes kun på 30 timer pr. uge i tidsrummet mellem 9.00 – 15.00 på alle hverdage. Rammen tager hensyn til, at dit barn kan deltage i det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene og sikrer, at dit barn kan skabe legerelationer med de øvrige børn i dagtilbuddet. Tidsrammen fra 9.00-15.00 vil gælde for alle børn, der ønsker deltidsplads.
 2. Det er det enkelte dagtilbud, der fører kontrol med om de tidsmæssige rammer for deltidspladsen overholdes.
 3. Du skal ansøge om en deltidsplads senest den første i måneden inden deltidspladsen ønskes. I ansøgningen skal du angive den periode, deltidspladsen ønskes for.
  Eks. ønsker du deltidsplads i perioden 1. marts til 1. oktober skal du søge senest den 31. januar
  Du skal i forbindelse med ansøgningen dokumentere, at du afholder fravær i forbindelse med barselsloven i den periode du ansøger om deltidsplads i.
 4. Deltidspladsen gives for én sammenhængende periode pr. barn.
 5. Opsiger du aftalen om deltidsplads, før den aftalte periode udløber, skal det ske senest en måned før, din fraværsperiode ophører, og til udgangen af en måned.
  Eks. udløber aftalen den 30. september, men du ønsker at opsige aftalen med ophør den 31. august, skal aftalen opsiges senest den 31. juli.
 6. Retten til deltidspladsen bortfalder, hvis du afbryder din barsel eller din barsel på anden vis ophører. Dit barn kan dog beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode på mindre end fem ugers varighed, hvor den af forældrene der ikke afholder barsel holder ferie

Ansøg om deltidsplads ved hjælp af linket herunder:

Gå til borger.dk

Børn indmeldt i dagpleje bliver overflyttet til børneinstitution fra omkring 3 års alderen, og det sker uden særlig ansøgning.

Hvis ønske om overflytning til børneinstitution foreligger ved start i dagplejen, kan barnet tidligst blive overført efter 6 måneder. Anciennitet vil fortsat være fra opskrivningstidspunktet og derefter fødselsdato.

Eksempel:

Barn 1 er opskrevet den 1. maj 2010 og har en fødselsdato den 18. april 2010

Barn 2 er opskrevet den 1. maj 2010 og har en fødselsdato den 17. april 2010.

I dette tilfælde vil barn 2 få tilbudt en plads først, da barn 2 er ældre end barn 1.

Ved bopælsændringer kan ønske om overflytning til anden institution ske, ved opskrivning på den digitale pladsanvisning. Her bliver opskrivningsdatoen anciennitetsdato.

Ønsker I som forældre af anden årsag en overflytning fra en børneinstitution, kan det ske ved opskrivning på den digitale pladsanvisning, i bemærkningsfeltet kan årsagen skrives eller I kan kontakte Pladsanvisningen på telefon 4452 7110.

Tilgå Digital Pladsanvisning

Efter Dagtilbudsloven er det muligt frit at vælge dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen.

Herlev Kommune kan dog i perioder lukke for opskrivning j.fr. Dagtilbudsloven § 28 stk., 2: "Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager og under væsentlige hensyn til børn fra kommunen".

Herlev Kommune har foreløbig lukket for ventelisten for borgere, der ikke har bopælsadresse Herlev Kommune.

I kan løbende holde øje med ventelistelukning.dk, hvornår der er åbent igen. 

 Tilgå ventelistelukning.dk

Forældre som vælger pasning i en anden kommune, skal være opmærksomme på, at egenbetalingen kan være højere eller lavere end Herlev Kommunes takster. Dette gælder også for tilflyttere, der benytter dagtilbud, SFO eller klub i fraflytningskommunen. Det er bopælskommunen der udregner og opkræver egenbetalingen.

Kommunen er opdelt i skoledistrikter. Børn der er indskrevet i distriktets institutioner har ret til at blive indskrevet på distriktsskolen.

Forældrene kan opskrive deres børn til en SFO i det skoledistrikt, barnet bliver optaget i.

Der er pasningsgaranti i den SFO, som er tilknyttet den skole, hvor barnet går.

Til hver skole er knyttet en fritidsklub (4-6 klasse). Der er pasningsgaranti til den skolefritidsklub, som er tilknyttet barnets skole.

Det er forælderens ansvar at udmelde børn af daginstitution/dagpleje/SFO og skolefritidsklub. Dette skal ske med en måneds varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden. 

Du kan udmelde dit barn på den digitale pladsanvisning. Tilgå Digital Pladsanvisning

Dette er også gældende ved fraflytning og/eller udmeldelse af skole.

Børn kan blive i børneinstitution frem til den 1. maj i det kalenderår, barnet fylder 6 år. Såfremt du ønsker udsættelse af skolestart, skal du kontakte barnets distriktsskole.

Børn kan blive i en SFO frem til den 1. maj. i det år, de skal op i 4. klasse.

Børn kan blive i skolefritidsklub til 1. maj. i det år, de skal op i 7. klasse.

Kontakt

Pladsanvisningen

T: 44 52 71 10
E: pladsanvisningen@herlev.dk

Send sikker post

Telefontider
Man - fre 9-11

Grundet sommerferie, er Pladsanvisningen lukket i uge 29 og 30.
I mellemtiden kan du henvende dig skriftligt til pladsanvisningen via digital post på www.borger.dk.

Du kan på den digitale pladsanvisning skrive dit barn op, udmelde og søge om økonomisk friplads.

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på natur, kultur, byliv og alt det, der betyder noget for dig i Herlev.

Felter med (*) skal udfyldes