Økonomi og praktisk information

Se taksterne for institutioner i Herlev og læs mere om muligheden for tilskud, søskenderabat og sampasning

Hvis du udmelder dine børn, selvom det kun er for en periode, lukkes en fripladsansøgning ned, og du skal søge på ny, når de bliver indmeldt igen.

Se hele fripladsskalaen for 2023

Hvis en familie med fripladstilskud benytter dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere end Herlev Kommune, gives der ikke fripladstilskud og søskendetilskud til den eventuelle forskel.

Er du tilflytter - og har du haft fripladstilskud i din tidligere bopælskommune - skal du søge nyt fripladstilskud hos Herlev Kommune på Digital Pladsanvisning.

Ansøgning

Du skal søge om økonomisk fripladstilskud på den digitale pladsanvisning. Dette gælder også ved indkomstændringer eller hvis der sker ændringer i dine personlige forhold. Tilskuddet bevilges fra den 1. i efterfølgende måned. 

Tilgå Digital Pladsanvisning

Søskenderabat

Der skal betales fuld takst for det barn, der går i den dyreste ordning, og der gives 50 % rabat til søskendebørn. Rabatten omfatter søskendebørn indmeldt i dagpleje, børneinstitutioner, SFO og skolefritidsklub, men ikke børn i ungdomsklub. Dette gælder kun, hvis børnene har samme folkeregisteradresse.

Børn indmeldt i skolefritidsordninger tilknyttet friskoler og private grundskoler er ikke omfattet af reglen om søskenderabat.

Beregningen sker ud fra oplysninger i indkomstregisteret hos SKAT. Alle indtægter, på nær indtægter hos selvstændige erhvervsdrivende, indberettes månedligt. Indberetningen sker fra det sted, hvor du får din indkomst fra.

Den månedlige indberetning til indkomstregisteret bliver sammenholdt med de indkomstoplysninger der er opgivet på din fripladssag. Det betyder, at hvis der er ændringer i din indkomst, både ved stigning og fald, bliver der lavet  en ny beregning, som du får besked om via digital post.

Husk at indsende en ny ansøgning på Digital Pladsanvisning, hvis indkomstgrundlaget skal rettes i efterfølgende måneder.
Du har oplysningspligt omkring ændringer i husstandens sammensætning, civilstatus m.v.

Takster for 2024

 • Dagpleje 0-3 år 3.436 kr.
 • Deltidsdagpleje 0-3 år 2.301 kr.
 • Heldagsinstitution 0-3 år inklusiv frokostmåltid 3.746 kr.
 • Deltidsinstitution 0-3 år inklusiv frokostmåltid 2.731 kr.
 • Heldagsinstitution 3,1-5 år inklusiv frokostmåltid 2.594 kr.
 • Deltidsinstitution 3,1-5 år inklusiv frokostmåltid 2.027 kr.
 • SFO 2.098 kr.
 • Skolefritidsklub 586 kr.

Alle takster på dagtilbud betales pr. måned (12 mdr. på et år). Juli måned er betalingsfri for SFO og Klub.

Betaling for børn i dagtilbud og dagpleje bliver opkrævet på én opkrævning, mens opkrævning for børn i SFO og skolefritidsklub opkræves på en anden opkrævning.

Opkrævningen sker via girokort og kan tilmeldes betalingsservice.

Såfremt du har spørgsmål til forældrebetalingen, kan du kontakte pladsanvisningen.

I henhold til bestemmelserne i Dagtilbudsloven § 80 tilbyder Herlev Kommune et økonomisk tilskud til forældre med børn i alderen 24 uger til og med 2 år til brug for en privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud.

Forældrene kan indgå aftale med:

 • En person som passer barnet i forældrenes hjem
 • En privatperson som passer barnet i sit hjem eller andre lokaler
 • Flere forældre som sammen etablerer en privat pasningsordning

Forældre skal indgå en skriftlig aftale med den person eller pasningsordning, som skal passe barnet. Den skriftlige aftale skal laves digitalt og skal udfyldes og underskrives af forældre og den private pasningsordning.

Ansøg om privat pasning her

Herlev Kommune skal herefter godkende aftalen mellem forældrene og den private pasningsordning, før der kan udbetales tilskud.

Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private børnepasning. Det kommunale tilskud kan i 2023 maksimalt udgøre 7.847 kr. pr. måned.

Herlev Kommune fører løbende tilsyn med ordningen.

Få mere at vide om denne ordning hos Herlev Kommunes dagpleje på telefon 4452 5842.

Det er muligt at søge om tilskud til pasning af egne børn i Herlev Kommune. 
Muligheden for ar søge om tilskud er etableret som en forsøgsordning der løb i perioden 1. august 2022 - 31. juli 2023. Forsøgsordningen er forlænget og løber frem til 31. juli 2024.
Forud for forsøgsordningens slutdato evalueres denne, og der tages stilling til om ordningen skal gøres permanent.

Du kan søge om tilskud til pasning af eget barn i alderen fra 24 uger til 3 år. Du kan få tilskud, hvis du lever op til følgende krav og rammer:

 • Du har ikke nogen anden indkomst, mens du får tilskud.
 • Barnets anden forældre må ikke være på barselsorlov, mens du får tilskud.
 • Du har boet i Danmark de sidste 7 ud af 8 år. Er du dansk statsborger, EU eller EØS borger, kan der være undtagelser fra dette krav.
 • Du har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer
 • Har forældremyndighed over barnet, har samme bopæl som barnet og opholder dig i Herlev Kommune
 • Barnet er mellem 24 uger og 3 år gammelt.
 • Du kan som minimum modtage tilskud i 8 uger og maksimum 1 år pr. barn.

Læs krav og rammer i forbindelse med tilskud til pasning af eget barn
Her kan du også læse om, hvor meget du kan få i tilskud, tilskudsperioden, tilsyn i forbindelse med tilskuddet, regler i forbindelse med ferie mv. Du kan ansøge om tilskud til pasning af eget barn på borger.dk

Tilgå Borger.dk

For at blive godkendt som privat daginstitution i Herlev Kommune skal private leverandører skriftligt dokumentere, hvordan de vil leve op til de krav, som samlet set fremgår af følgende dokument:

Læs kriterier for godkendelse af private daginstitutioner

Lukkedage i Herlev Kommunes dagtilbud

Du kan få dit barn passet i dagtilbud på alle hverdage, men ikke i weekenden, på helligdage, juleaftensdag og Grundlovsdag.

Nogle dagtilbud holder lukket dagen efter Kr. Himmelfart samt dagene mellem jul og nytår. I de tilfælde tilbydes der sampasning, som betyder, at dit barn passes i en anden daginstitution end den, som barnet er indmeldt i.

Dagtilbuddenes lukkedage og sampasningen organiseres af dagtilbuddene. Forud for dagen efter Kr. Himmelfart og dagene mellem jul og nytår modtager du information fra dit barns dagtilbud, om hvorvidt det er lukket, eller om der tilbydes sampasning i en anden daginstitution. Af denne information vil der herudover fremgå en tilmeldingsfrist. Tilmelder du dit barn til sampasning vil der være personale tilstede, som dit barn på forhånd kender. Hvis tilmelding sker efter fristen, vil der stadig være pasningsmulighed, dog kan Herlev Kommune ikke sikre, at der er kendt personale til stede til at varetage pasningen af dit barn.

Du skal være opmærksom på, at der er delvis sampasning i Herlev Kommunes dagtilbud i sommerferien. Dette betyder, at dagtilbud, som er fordelt på flere huse, kan samles i et hus med de børn, der er til stede. Der er som udgangspunkt tale om uge 29 og 30, men i nogle dagtilbud kan perioden være længere. Dette betyder, at pasningen af dit barn i disse uger kan foregå i et andet hus, end der hvor du plejer at aflevere og hente. Der vil i denne sampasningsperiode være kendte voksne til stede.

Hvis du vil vide mere om sampasning i dit barns dagtilbud, kan du kontakte lederen.

Kontakt

Pladsanvisningen

T: 44 52 71 10
E: pladsanvisningen@herlev.dk

Send sikker post

Telefontider
Man - fre 9-11

Grundet sommerferie, er Pladsanvisningen lukket i uge 29 og 30.
I mellemtiden kan du henvende dig skriftligt til pladsanvisningen via digital post på www.borger.dk.

Du kan på den digitale pladsanvisning skrive dit barn op, udmelde og søge om økonomisk friplads.