Kommunens centre og stabe

Kommunens seks centre og to stabe ledes af kommunaldirektøren og to direktører. Se organisationsdiagram og læs mere om centre og stabe her.

Få et overblik over kommunens organisering i vores organisationsdiagram og læs mere nedenfor.

Organisationsdiagram for Herlev Kommune

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommune

Staben omfatter

 • Team Sekretariat: Betjening af borgmester, kommunalbestyrelse, stående udvalg, direktion og chefgruppe
 • Team Kommunikation: Kommunikation og kommunikationsfaglig rådgivning i organisationen, hjemmeside, intra, taler, pressekontakt og -betjening
 • Team Jura: Intern juridisk rådgivning, køb og salg af kommunale ejendomme og arealer samt udarbejdelse af kommunens lejekontrakter.
 • Team Udvikling: Intern organisatorisk udvikling og projektledelse af større tværgående projekter. 
 • Rådhusservice: Daglig drift af Herlev Rådhus, serviceopgaver for de ansatte og samarbejde med kantinens forpagter.

Direktionssekretariatet er stabsfunktion for hele organisationen. Direktionssekretariatet har desuden ansvar for borgerhenvendelser, Team Herlev, vielser og afvikling af EU-, folketings-, regional- og kommunalvalg.

Kontakt

Direktionssekretariatet:
E: dirsekr@herlev.dk
T: 44 52 70 08

Team Kommunikation:
E: kommunikation@herlev.dk

Team Jura:
E: jura@herlev.dk

Team Udvikling
E: udvikling@herlev.dk

Rådhusservice
E: teamservice@herlev.dk

Stabschef
Ulla Filtenborg
E-mail: ulla.filtenborg@herlev.dk
Telefon: 44 52 70 04

Send sikker post

Centeretbeståt af tre teams på rådhuset samt kommunens decentrale kultur- og idrætsinstitutioner. 

Centret omfatter

 • Team Byplan: kommuneplanstrategi og kommuneplanlægning, lokalplanlægning, byudviklingsprojekter samt miljøvurdering af planer og programmer
 • Team Kultur og Fritid: politikker, strategier og analyser, understøtte det folkeoplysende foreningsarbejde og kulturlivets institutioner og frivillige. 
 • Team Grøn omstilling og Erhverv: Klimaplaner, lokal erhvervsservice og erhvervsfremme. Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling og Herlev Erhvervsråd.     

Kultur- og Idrætsinstitutionerne

Herlev Bibliotekerne

Herlev Medborgerhus

Herlev Teaterbio

Hjortespringbadet

Herlev Skøjtehal

Herlev Hallerne

Skinderskovhallen

Herlev Musikskole

Herlev Billedskole

Gammelgaard Kunst- og Kulturcenter

Kontakt

Center for By, Kultur og Erhverv
E: bykulturogerhverv@herlev.dk  
T: 44 52 60 21

Byplan
E: byplan@herlev.dk
T: 29 46 29 20

Kultur og fritid
E: kulturogfritid@herlev.dk
T: 44 52 55 23

Centeret er et tværfagligt center, der udover at favne Herlev Kommunes borgerservice, også har ansvar for udbetaling af ydelser, kontrol, bolig, social- og beskæftigelsesindsatsen for unge mellem 18 og 29 år, SSP-teamet samt indsatsen for ledige og sygemeldte borgere i Herlev og virksomhedssamarbejdet med lokale virksomheder.

Centret omfatter

 • Borgerservice: den samlede indgang til en lang række af kommunens tilbud og ydelser: pas, kørekort, bolig og sociale ydelser samt kontrolgruppen. 
 • Den særskilte ungeindsats: varetages af ’Unge – Job og Uddannelse’, der har til huse i Saxbo på Vindebyvej. Indsatsen skal sikre, at alle unge i Herlev får en uddannelse, så de er rustet til arbejdsmarkedet. Samtidig varetager enheden også den sociale- og kriminalpræventive indsats for unge ned til 15 år. 
 • Jobcenter Herlev: varetager indsatsen over for ledige og sygemeldte borgere i Herlev, som skal tilbage i job. Desuden har jobcentret ansvar for samarbejdet med lokale virksomheder om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Bemærk venligst: Skriver du til os via mail, skal du ikke skrive personfølsomme oplysninger som fx CPR-nr. Du skal i stedet skrive via borger.dk, hvor dine oplysninger kan sendes sikkert.

Kontakt

Borgerservice
E: borgerservice@herlev.dk
T: 44 52 70 60

Ydelse
E: ydelse@herlev.dk
T: 44 52 86 51

Sygedagpenge
dagpenge@herlev.dk
T: 44 52 86 78

Bolig
E: bolig@herlev.dk
Te: 44 52 70 19

Den særskilte ungeindsats
E: saxbo@herlev.dk
T: 44 52 64 64

Jobcenter Herlev
E: jobcenter@herlev.dk
T: 44 52 86 00

 Send sikker post

Centret varetager myndigheds- og driftsopgaver samt projekter inden for miljø, jord, affald, vand, byggeri, trafik, parker, natur og vandløb. Centret gennemfører også anlægsprojekter, større vedligeholdelsesopgaver samt drift og vedligehold af den kommunale ejendomsportefølje – undtaget idrætsområdet og det specialiserede voksenområde. Derudover varetager centret driftsopgaver, såsom renholdelse, reparationer, vedligeholdelse og tilsyn med vejarbejder. 

Centret omfatter 

 • Natur, Miljø og Affald: Varetager myndigheds- og anlægsopgaver i henhold til natur- og miljølovgivningen bl.a. naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse, jordforurening og virksomhedstilsyn samt indsatser i forhold til klima (skybrudssikring, klimatilpasning mm). Udfører også myndigheds- og driftsopgaver på affaldsområdet, herunder ansvar for forsvarlig bortskaffelse af affald (blandt andet via Genbrugsstationen). 
 • Byggemyndighed: Varetager byggesagsbehandling herunder administration af en række myndighedsopgaver i henhold til primært bygge- og planlovgivning, herunder bygningsreglement, Bygnings- og Boligregistret (BBR) samt udstykningssager. 
 • Byggeri, Park og Trafik: Gennemfører større anlægsprojekter, vedligeholder kommunale parker og naturområder, varetager myndigheds- og anlægsopgaver indenfor veje og det grønne område, planlægger den kollektive trafik, varetager trafiksikkerheds- og støjhandleplaner samt kommunens del af Letbaneprojektet. 
 • Service, Teknik og Vedligehold: Sikrer fremkommelighed og infrastruktur ved ren- og vedligeholdelse, saltning og snerydning af kommunens vej- og stinet. Varetager også den daglige tekniske drift af de kommunale skoler samt børne- og kulturinstitutioner og den overordnede bygningsmæssige vedligeholdelse af de kommunale bygninger. 

Kontakt

Center for Teknik og Miljø
E: tm@herlev.dk
T: 44 52 64 00

Send sikker post

Staben har ansvar for interne funktioner, der understøtter fagcentrenes drift. Vi arbejder for at sikre gode rammevilkår for de serviceproducerende enheder ved at understøtte de bedste løsninger for organisationen som helhed. Inden for vores fagområder yder vi professionel og helhedsorienteret service for og med vores samarbejdspartnere, så de får de bedste forudsætninger for at løse deres kerneopgaver.

 Staben omfatter

 • IT og Digitalisering: Monopolbrud og offentlig digitalisering, IT-kontraktstyring, IT-sikkerhed, IT-beredskab, support til ca. 1.800 brugere, fordelt på 40 lokationer, drift af 130 servere, telefoni og netværk, 220 forskellige IT-systemer, helpdesk, brugeroprettelser, nye IT-systemer m.m.
 • GIS og geodata: Drift og udvikling af GIS/Geodata-området, herunder styrkelse af GIS og geodata som element i det digitale administrationsgrundlag i den øvrige organisation og øget anvendelse af GIS og geodata i borgerbetjening og kommunikation med borgerne. Øvrige GIS/Geodata-opgaver, så som GIS-infrastruktur og data- og kortproduktion
 • Personale og Arbejdsmiljø: Personaleadministration (herunder ansættelse, afskedigelse og løn), rådgivning, sparring, fortolkning og forhandling inden for personaleområdet, omsorgssamtaler og tjenstlige samtaler, implementering af overenskomster, forhandling af forhåndsaftaler og lønforhandlinger, hovedudvalg og MED-udvalg, personalepolitik, arbejdsmiljø, trivselsmåling, APV, sygefraværsstatistik og arbejdsskader m.m.
 • Finans og Opkrævning: Opkrævningsfunktion for daginstitutionstakster, beboerbetaling, ejendomsskat, tilbagebetalingspligtig kontanthjælp m.m., ejendomsskat: års- og reguleringskørsler, data, regnskaber: fonde, legater, boligselskaber, ungdomsboliger, moms, økonomisystem, budget og regnskab, kontakt til revision, lån, indefrosne ejendomsskatter, bogføring og afstemning af kommunens bank-, status- og debitorkonti, forsikringsansvarlig (tværgående), udbetaling af kirkeskat, huslejeopkrævninger, egenbetaling ældreområdet m.m.
 • Budget og Regnskab: Budgetlægning, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse, refusionsberegninger, regningsbetaling på tværs af organisationen, mellemkommunale afregninger.
 • Analyse, Indkøb og Udbud: Implementering af kommunens udbuds- og indkøbsstrategi, udbud og hjælp til fagområdernes udbud, SKI-aftaler, understøtte fagområdernes indkøb, understøtte god kontraktstyring i organisationen, beregning af gevinstrealisering ved udbud, analyser og business cases, befolkningsprognoser, indkøbssystem.

Kontakt

IT og Digitalisering
T: 44 52 70 30

Personale og Arbejdsmiljø
E: personale@herlev.dk
T: 44 52 70 00

Finans og Opkrævning
E: okonomi@herlev.dk
T: 44 52 64 01

Budget og Regnskab 
E: okonomi@herlev.dk,
T: 44 52 55 07

Analyse, Indkøb og Udbud
E: udbud@herlev.dk
T: 44 52 60 15 

Stabschef
Kristina Lambrecht
E: kristina.lambrecht@herlev.dk 
T: 44 52 70 71

Send sikker post

Centeret har ansvar for, at sårbare børn og unge samt børn og unge med funktionsnedsættelse har forudsætningerne for at være en del af fællesskaber, hvor de trives, lærer og udvikler sig i en retning, der sikrer uddannelse, beskæftigelse, livskvalitet og selvforsørgelse. Det sker gennem forebyggende, rettidige og støttende indsatser i et samarbejde mellem familier, private netværk, fagprofessionelle og lokalsamfundet. Derudover har centeret ansvar for det forebyggende arbejde, som er målrettet alle børn og unge i regi af sundhedsplejen og tandplejen. 

Centeret omfatter

 

Kontakt

Center for Børn, Unge og Familier
T: 21 58 27 61

Send Digital Post

 

Centret omfatter

 • Dagtilbudsområdet: Herlev Kommune har 16 dagtilbud: 11 daginstitutioner, en dagpleje samt fire selvejende daginstitutioner. Herlev Kommunes dagtilbud har jf. Dagtilbudsloven til formål at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.
  Læs mere om Herlev Kommunens dagtilbud
 • Folkeskoler: Herlev Kommune har tre folkeskoler samt en specialskole. Folkeskolerne har, jf. Folkeskoleloven til formål at, i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder der: Forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.Til Herlev Kommunes skoler er tilknyttet SFO (0. - 3. klasse), klubber (4.- 6. klasse) og ungecafeer (7. - 10. klasse). Du kan læse mere om dette på skolernes hjemmesider. 
  Læs mere om Herlev Kommunes skoler
 • Herlev Kommunes Ungdomsskole:Herlev Kommunes Ungdomsskolen er gratis tilbud for alle mellem 13 og 18 år. På ungdomsskolen kan unge deltage i en række undervisnings- og aktivitetstilbud – fx sprogundervisning, knallertkørekort, kreative fag, drama, fitness mv.. Desuden rummer Ungdomsskolen også Erhvervsklasse og Fokusklasse, der er skoletilbud for elever fra 7.-10. klasse, som har brug for et individuelt tilrettelagt skoletilbud. 
  Læs mere om Herlev Kommunes Ungdomsskole
 • Naturcenter Kildegården: Naturcenter Kildegården er Herlev Kommunes naturskole for børn såvel som voksne med interesse for natur og miljø. Formålet med Naturcenter Kildegården er at bakke op om daginstitutionerne og skolernes arbejde med natur og naturvidenskab samt, at give borgerne i Herlev Kommune en unik mulighed for at opleve naturen og landbruget helt tæt på, året rundt.
  Læs mere om Naturcenter Kildegården
 • Det Udgående Ressourceteam: Herlev Kommunes Udgående Ressourceteam rummer udover kommunens PPR-funktion en række fagligheder. Teamet består af pædagogiske vejledere, tale-hørekonsulenter og psykologer. Teamet understøtter og samarbejder både med dagtilbud, skoler og familier omkring børn i sårbare eller udsatte situationer.
  Læs mere om det Udgående Ressourceteam
 • Administration og pladsanvisning: Administrationen i Center for Dagtilbud og Skole varetager administrative understøttende funktioner, politisk betjening samt tilsyn og kvalitetsudvikling i dagtilbud og skole. Pladsanvisningen i Center for Dagtilbud og Skole varetager fordelingen af pladser i dagtilbud og SFO samt tildeling af økonomisk friplads.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
E:
dagtilbudogskole@herlev.dk

T: 44 52 71 10

Send sikker post

Centeret har ansvar for at støtte borgere over 18 år i at være aktive medborgere hele livet. Indsatserne går fra forebyggelse over rehabilitering til kompenserende indsatser til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Centeret driver og leverer samtidig tilbud til særligt udsatte borgere inden for områderne sindslidelse, misbrug og handicap.

Centeret omfatter

Voksenrådgivning og Visitation

Myndighedsfunktion der varetager ansøgninger vedrørende hjælpemidler, hjemmehjælp og indsatser på handicap- og psykiatriområdet. Myndighedens område er beskrevet i kvalitetsstandard og indsatskatalog for henholdsvis personlig pleje og praktisk bistand i henhold til Serviceloven § 83 og 83a samt kvalitetsstandard og indsatskatalog for voksne med særlige behov. Myndighedsfunktionen består af 3 teams. Ved ansøgning skal borgeren henvende sig direkte til det konkrete team.

Team Hjælpemiddel

Varetager ansøgninger om støtte til køb af forbrugsgode, hjælpemidler, boligændringer, Movia kørsel samt ældre- og handicapegnede boliger.

Team Visitation

Varetager ansøgninger om hjemmehjælp (personlig pleje og praktisk bistand), BPA ordninger, plejeboliger, beskyttede boliger samt koordinering i forbindelse med udskrivelse fra hospital.
På hjemmehjælpsområdet har Herlev kommune godkendt og indgået kontrakter med flere private leverandører. Centeret fører tilsyn med disse.

Team Handicap og psykiatri

Varetager ansøgninger vedrørende voksne med særlig behov, som for eksempel ledsagerordning, pædagogisk støtte, aktivitets  og samværstilbud, merudgift, midlertidige og varige botilbud

Sundhed og Rehabilitering

Funktionsenheden varetager indsatser indenfor sundhedsfremme & genoptræning, vedligeholdende træning & aktivitet, hverdagsrehabilitering, syge- og hjemmepleje faglige opgaver. Enhedens opgaver og indsatser er beskrevet i kvalitetsstandarder og indsatskataloget for personlig pleje og praktisk bistand. 

Sundhedsfremme

Sundhedsfremme støtter borgere, der ønsker at ændre livsstil fx rygestop, kost, motion eller ønsker hjælp til at forebygge livsstilsrelaterede symptomer. Borgere over 75 år tilbydes et hjemmebesøg, og sårbare seniorer med sociale, psykiske og fysiske udfordringer tilbydes også forebyggende hjemmebesøg.

Genoptræning og forebyggelse

Borgere med en genoptræningsplan fra hospitalet eller med behov for genoptræning kan visiteres til et genoptræningsforløb.
Borgere med kroniske sygdomme kan deltage i træning og teori, som fremmer mobilisering og udnyttelse af egne ressourcer. Herlev Kommune har følgende forløbsprogrammer Diabetes, Hjerte, KOL, Lænde/ryg, Cancer. De praktiserende læger kan henvise og kender kriterierne for deltagelse.

Aktivitetscenter

Borgere, som ikke kan benytte kommunens øvrige tilbud, har mulighed for at blive visiteret til et aktivitets- og samværstilbud i Aktivitetscentret. Pårørende, til borgere med demens, med behov for aflastning i dagtimerne har mulighed for at søge om aflastning.
Aktivitetscentret er placeret på Lille Birkholm Center. Der er to aktivitetstilbud til borgere, der er demensramte i svær i grad. Det ene aktivitetstilbud ”Birkely” er placeret på Lille Birkholm Center, og det andet ”Lærken” ligger på Lærkegaard Center.

Hjemmepleje

Hjemmeplejen tilbyder praktisk og personlig bistand til borgere med behov for hjælp til personlig pleje og praktisk bistand

Sygepleje

Sygepleje er vederlagsfri i henhold til sundhedslovens §138 efter lægehenvisning i forbindelse med sygdom, kroniske lidelser og træning.

Plejecentre

Herlev Kommune har 3 plejecentre

 • Herlevgaard Center
 • Lille Birkholm Center
 • Lærkegaard Center
   

Borgere der er visiteret til en plejebolig i Herlev Kommune kommer til at bo i en af de 107 somatiske plejeboliger, de 30 demens boliger eller de 22 beskyttede boliger.
Dertil kommer at Herlev Kommune har 28 midlertidige døgnpladser og seks døgnrehabiliteringspladser.
Herlev kommune har også købt 15 plejeboligpladser på Københavns Kommunes Omsorgscentret Hjortespring.

Voksensociale Tilbud 

Herlev Kommunes tilbud til voksne borgere med handicaps/ varig nedsat psykisk funktionsevne samt til borgere med psykiske vanskeligheder samt borgere med  rusmiddelproblemer er samlet i Voksensociale Tilbud.

Tilbuddene ligger på forskellige adresser i Herlev Kommune.

Bo-, Klub- og Dagtilbuddene tilbyder forskellige ydelser og er målrettet borgere med forskelligt støttebehov.
Der modtages borgere fra andre kommuner på flere af tilbuddene.

Botilbud Skovgården 

På Skovgården bor 24 voksne borgere med udviklingshæmning, der har behov for socialpædagogisk støtte og vejledning i et døgndækket botilbud.  Tilbuddet gives efter Servicelovens § 85 og Lov om Almennyttig bolig § 105.

Botilbud Højsletten

På Højsletten bor 24 voksne borgere, der har behov for socialpædagogisk støtte og vejledning i døgndækket botilbud. Tilbuddet gives efter Servicelovens § 108.

Botilbud Juvelhuset 

I Juvelhuset bor 16 voksne borgere med psykiske vanskeligheder. Tilbud gives efter Servicelovens § 107 og § 108.

Bofællesskaber og Værested

I 6 bofællesskaber bor i alt 24 voksne borgere med udviklingshæmning, der har behov for lettere til moderat socialpædagogisk støtte uden døgndækning. Der ydes også pædagogisk støtte til borgere i egen selvstændig bolig samt Aktivitets- og samværstilbud i Værestedet Peberkværnen.
Tilbuddene gives efter Servicelovens § 85 og § 104 og Lov om Almennyttig bolig § 105.

Hørkær 

På JAC Hørkær tilbydes beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud til voksne borgere med udviklingshæmning og diverse tillægshandicaps. Tilbuddene gives efter Serviceloven § 103 og § 104.

Socialpsykiatriske Tilbud

Der tilbydes i Socialpsykiatriske Tilbud en vifte af forebyggende og støttende tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder: Unge-netværk, Opsøgende boligsocialt arbejde, Krisesamtaler, Værestedstilbud (Aktivitets og samværstilbud), Tilbuddene gives efter Servicelovens §10, §85, §99  og §104.

Der skal visiteres til de fleste af tilbuddene  i Voksensociale Tilbud. Dette sker via henvendelse til  Herlev Kommunes Voksenrådgivning og Visitation.

Socialpædagogiske Tilbud

Socialpædagogiske Tilbud er Herlev Kommunes
tilbud til voksne mennesker med moderat eller let
støttebehov inden for målgruppen udviklingshæmning,
autismespektrumforstyrrelser eller erhvervet
hjerneskade.

Vi tilbyder pædagogisk støtte på mange måder og i mange former:

• Pædagogisk støtte i bofællesskab
• Individuel bostøtte
• Gruppeforløb
• Støtte til socialt samvær og aktiviteter

Rusmiddelcenter Kagshuset

Kagshuset tilbyder ambulant misbrugsbehandling i form af samtaler, behandlingsforløb samt evt. efterbehandling. 
Borgere og deres pårørende tilbydes råd og vejledning ift rusmiddelproblematikker.
Alle med bekymring for børn, unge og voksen med rusmiddelproblemer er velkomne til at kontakte Kagshuset.
Tilbuddene gives efter Servicelovens § 85, §99, !101 samt Sundhedslovens § 141-142.
Henvendelser rettes direkte til Kagshuset, der forestår den nødvendige visitation.

Voksensociale Tilbud og de enkelte tilbud har egne hjemmesider, se mere på www.vst-herlev.dk

Kontakt

Center for Sundhed og Voksne
Sundhedogvoksne@herlev.dk

44 52 60 08

Send sikker post

Send sikker post

Du bør sende fortrolige eller personfølsomme oplysninger, som fx CPR-nummer eller helbredsforhold, via sikker post.

Send sikker post