Boringer

Skal du udføre A- eller B-boringer, skal du henholdsvis ansøge om og anmelde boringerne via anførte selvbetjeningslinks nedenfor.

Du kan også læse mere om A- og B-boringer ved at åbne "fold-ud" fanerne.

Den der står for udførelsen af en boring, skal inden 3 måneder efter udførelsen indberette oplysninger om boringen til GEUS. Indberetning af boringsoplysningerne sker digitalt til borearkivet i det såkaldte PC Jupiter format.

A-boringer er:

 • Boringer til vandindvinding.
 • Boringer til permanent grundvandssænkning.
 • Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter § 26 i lov om vandforsyning m.v.
 • Permanente pejleboringer.
 • Moniteringsboringer.
 • Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør.
 • Miljøtekniske afværgeboringer.
 • Boringer til tilledning af vand til undergrunden.
 • Boringer til vertikale jordvarmeanlæg, jf. bekendtgørelse om jordvarmeanlæg.
 • Andre boringer, hvor der efterlades installationer.

Borearbejder må først påbegyndes, efter at der er indhentet tilladelse hos Herlev Kommune.

B-boringer er:

 • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, dvs. boringer, hvorfra der skal pumpes mindre end 100.000 kubikmeter pr. år i højst to år, og som er beliggende mere end 300 meter fra et vandforsyningsanlæg.
 • Miljøtekniske boringer uden filterrør eller forerør eller miljøboringer, som er filtersat i op til nogle få måneder.
 • Geotekniske boringer, geoprobe boringer og rammeboringer.
 • Råstofboringer.
 • Andre boringer uden filterrør eller forerør.

 

Borearbejdet kan påbegyndes 14 dage, efter vi har modtaget anmeldelsen, medmindre vi har gjort indsigelser forinden.

Boreentreprenøren skal sikre sig, at borearbejdet er anmeldt, inden borearbejdet udføres.
Der skal gives besked til Herlev Kommune om det præcise tidspunkt for arbejdets påbegyndelse, så vi kan føre tilsyn med boringen.

Dette gælder dog ikke for geotekniske boringer.

Kontakt

Miljøteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44526453
miljo@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00