Farligt affald

Anmeld farligt affald og søg om fritagelse for benyttelsespligten. Bliv klogere på, hvad din virksomhed har pligt til.

Farligt affald er affald, der kan udgøre brandfare, sundhedsfare, miljøfare eller smitterisiko. Hvis din virksomhed har farligt affald, som fx spildolie, malingsrester, kemikalier og klinisk risikoaffald skal du anmelde det til kommunen. Det gælder også, selvom du ikke har ret meget.

Du må ikke hælde farligt affald i kloakken eller aflevere det som dagrenovation.

Din virksomhed har benyttelsespligt til at bruge SMOKA som indsamler og transportør af farligt affald. Ønsker I ikke at benytte SMOKA, skal I søge om fritagelse for benyttelsespligten.

Farligt affald skal opbevares og håndteres, så der ikke kan ske spild eller afdampning til jord, kloak eller luft. Det stille krav til underlag og overdækning af opbevaringsstedet for farligt affald.

Du skal opbevare farligt affald adskilt fra farlige stoffer, og opbevaringsstedet skal være mærket ”Farligt Affald”. Det farlige affald skal være i tæt emballage med tydelig angivelse af affaldstype/-kode samt - i tilfælde af senere ekstern transport - etiket med faresymbol.

Farligt affald defineres i Bekendtgørelse. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. Se definitionen her.

Ved farlige stoffer forstås stoffer, som er farlige for mennesker eller miljøet. De farlige stoffer indgår i virksomhedens råvarer og/eller i færdige produkter.

Farlige stoffer skal opbevares i den oprindelige emballage eller i dertil egnede beholdere. Emballagerne bør være anbragt på et underlag, som er hævet mindst 10 cm fra gulv/befæstning, så evt. spild opdages. Du skal opbevare farlige stoffer på et særskilt afmærket opbevaringssted, og hvis ikke opbevaringsstedet har en tæt og bestandig belægning eller, hvor der er risiko for at spild kan løbe i kloak, skal der anvendes spildbakker.

Hvis du forårsager spild med farlige stoffer og/eller farligt affald, har du pligt til at:

  • sikre kloak og jord mod forurening
  • ved større spild skal Alarmcentralen 112 straks kontaktes
  • underrette kommunen om uheldet

Du kan aflevere op til 200 kg farligt affald pr. virksomhed på et år på Herlev Kommunes genbrugsstation eller på en af de øvrige genbrugsstationerne i Vestforbrændings opland (undtagen Brøndby), dette gælder dog ikke klinisk risikoaffald og medicinaffald.

Husk at få kvittering for det farlige affald fra pladspersonalet.

Virksomheder skal sortere klinisk risikoaffald for det øvrige affald. Klinisk risikoaffald er smitte- eller sundhedsfarligt affald fra plejehjem, læge, tandlæge og dyreklinikker, forskningsinstitutioner, laboratorier og sygehuse.

Tilmeld jer ordningen for indsamling af klinisk risikoaffald hos SMOKA. I kan søge kommunen om fritagelse fra at benytte SMOKA, hvis I ønsker at aflevere jeres kliniske risikoaffald til et andet godkendt modtageanlæg.

Klinisk risikoaffald skal anmeldes til kommunen via anmeldeskemaet.

Kontakt

Affaldsteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

44526443
affald@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 12:00