Klimatilpasning og skybrud

Herlev Kommune og HOFOR arbejder på at klimatilpasse afledningssystemer og vandløb for at sikre byen mod oversvømmelser ved store regnhændelser.

 

Herlev Kommune har udarbejdet forslag til Skybrudsplan for Herlev Kommune 2018.

Skybrudsplanen beskriver, hvordan Herlev Kommune i samarbejde med HOFOR, borgere, boligselskaber og virksomheder bedst og billigst kan sikre bygninger, infrastruktur, og øvrige værdier i kommunen mod skader fra oversvømmelser ved skybrud.

Skybrudsplanen fastlægger i hvilke områder, der er behov for tiltag for at sikre byen mod skadevoldende oversvømmelser ved skybrud. Ved tiltag vil problemets omfang samt muligheder for konkrete løsningstiltag indledningsvist blive detailanalyseret.

Skybrudsplanen kan læses her

Herlev Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan for kommunen.

Det overordnede mål med klimatilpasning er, at beskytte ejendomme, infrastruktur og natur mod skader som følge af oversvømmelser. At gøre kommunen klimasikker er en fælles indsats, da kloakkerne ikke alene kan løse problemerne, der opstår ved skybrud. Indsatsen skal derfor udføres både af kommunen, af kloakforsyningen og den enkelte grundejer. I den 12-årige planperiode er der lagt vægt på tre overordnede mål:

  • At sikre byen mod skybrud således, at regnvand i skybrudssituationer ledes hen, hvor det gør mindst skade.
  • At gøre regn- og spildevandssystemet mere robust i hverdagen overfor de ændrede og stigende regnmængder, det vil sige at udbygge systemerne til håndtering af regnvand.
  • Udgangspunktet for klimaløsninger i Herlev Kommune vil være, at løsninger skal kunne håndtere, at der står maksimalt 10 cm vand på terræn, når der falder en 100 års regn, undtaget de steder, hvor vandet skal ledes hen.

Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplan for Herlev Kommune 2013-2025. Læs kommuneplanen og klimatilpasningsplanen (kapitel 5) her.

Regnvandet fra størstedelen af Herlev bliver afledt til Harrestrup Å-systemet. Kagså og Sømose Å er en del af Harrestrup Å-systemet. Harrestrup Å-systemet afleder vand til havet fra 10 kommuner i hovedstadsområdet.

Herlev Kommune og HOFOR samarbejder med de 9 andre kommuner og deres forsyningsselskaber om at tilpasse Harrestrup Å-systemet, så å-systemet fremover kan håndtere vand op til en 100-års regnhændelse. Dette vil blive gjort ved at gennemføre en kombination af anlægsprojekter, der ved større regnhændelser dels forsinker regnvandet i grønne områder, og dels lader vandet løbe hurtigere ud af åen nedstrøms ved Kalveboderne. Anlægsprojekterne vil blive gennemført i grønne områder og på overfladen, hvilket er langt billigere end fx underjordiske betonbassiner. Når åen og de grønne områder bearbejdes for at kunne håndtere regnvandet, forventes der at kunne opnås miljømæssige og rekreative synergieffekter.

Kommunerne og forsyningerne har i fællesskab udarbejdet Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å-systemet. Kapacitetsplanen beskriver en kombination af delløsninger langs åen, som tilsammen skal sikre oplandet mod oversvømmelser op til en 100-års regnhændelse. Der er desuden udarbejdet en miljørapport for kapacitetsplanen.

Læs kapacitetsplanen og miljørapporten her:
- Harrestrup Å kapacitetsplan
- Miljørapport for Harrestrup Å kapacitetsplan

Du kan læse mere om Harrestrup Å kapacitetsprojektet på: https://harrestrupaa.dk/

Kagsåparkens Regnvandsprojekt
Kagsåparkens Regnvandsprojekt er et stort klimatilpasningsprojekt for Kagsåparken, der ligger på grænsen mellem Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune. Afløbssystemet omkring Kagsåparken har svært ved at følge med, når det regner kraftigt. Spildevand og regnvand presser sig op gennem de overfyldte kloakker og løber direkte ud i Kagså, som går over sine bredder og skaber oversvømmelser.

Færre oversvømmelser og renere vand
Kagsåparkens Regnvandsprojekt skal mindske antallet og omfanget af oversvømmelser og samtidig forbedre vandkvalitet i Kagså. Projektet skal skabe bedre plads til regnvandet både over jorden ved at anlægge søer og lavninger, der forbindes af en ny strømrende. Under jorden lægges en bassinledning, som tager imod spildevand blandet med regnvand, og som kan rumme store mængder vand. Når en kraftig regn sætter afløbssystemet under pres, vil bassinledningen fremover kunne opbevare spildevandet, indtil det kan fortsætte i afløbssystemet.

Den nye bassinledning vil kunne begrænse de nuværende overløb fra afløbssystemet til Kagså, som sker mere end 50 gange om året til i gennemsnit 10 gange om året. Gladsaxe og Herlev Kommuner planlægger desuden at gennemføre andre projekter, der skal adskille regnvand og spildevand i området inden 2027. Det vil nedsætte antallet af overløb yderligere til 5 gange i gennemsnit om året.

Det betyder, at vandet i Kagså vil blive markant renere, end det er i dag. Ændringerne vil også begrænse lugtgener.

Samarbejdsprojekt
Kagsåparkens Regnvandsprojekt er et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune og kommunernes vand- og spildevandsselskaber, Novafos og HOFOR.

Anlægsarbejde 2023-2027
Kagsåparkens Regnvandsprojekt er blevet udskudt, fordi den nye letbane på Ring 3 skal anlægges først. Der er ikke plads til to så store anlægsprojekter i området på samme tid. Anlægsarbejdet i Kagsåparken begynder i oktober 2023, og anlægget kan indvies i slutningen af 2027.

Miljøvurdering for projektet var i offentlig høring i 2017. Du kan læse materialerne fra høringen her:

Miljøkonsekvensrapport for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Hvidbog for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Du kan læse mere om projektet på Novafos' hjemmeside

Kontakt

Team Vand og Natur

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
 
Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00