Regler for grønne områder og natur

Find vejledning her, hvis du ønsker at afholde et arrangement i et af kommunens grønne områder. Find desuden oplysninger om bjørneklo og regler for beskyttet natur, hvis du f.eks. vil oprense en sø.

Hvis du og/eller din forening ønsker at afvikle et arrangement i kommunens parker eller naturområder, skal du søge om tilladelse.

Sådan får du tilladelse til dit arrangement:

Ønsker du at holde et arrangement på et af kommunens grønne områder, fx i en park, skal du søge tilladelse hos Herlev Kommune. Du skal sende din ansøgning til tm@herlev.dk. I ansøgningen skal du skrive:

 • Hvornår skal arrangementet afvikles
 • Hvem er arrangørerne
 • Hvordan annonceres om arrangementet
 • Hvem er ansvarlig for oprydning efter arrangementet

Kommunen giver normalt tilladelse til:

 • arrangementer, der er åbne for offentligheden, og som har et almennyttigt formål. Fx cirkus, børnefestival og sportsarrangementer.
 • private arrangementer, fx bryllupper og fødselsdagsfester, så længe de ikke generer andre og/eller betyder, at kommunen skal bruge penge på oprydning, skiltning, græsslåning eller andet.

Foreninger, herunder grundejerforeninger, kan søge om at låne kommunens grønne arealer til sankthansbål. Du skal sende din ansøgning til tm@herlev.dk.

I ansøgningen skal du skrive:

 • Hvor ønsker foreningen, at der etableres et sankthansbål
 • Hvem er ansvarlige for arrangementet
 • Er beredskab orienteret om bålet
 • Hvor mange forventes at deltage i sankthansfesten

Sankthansbål på private arealer
Alle kan lave sankthansbål på private arealer. 

Kommunen leverer grene til dit bål
Herlev Kommune vil gerne hjælpe med at levere grene til offentlige sankthansbål arrangeret af foreninger. Skriv til Center for Teknik og Miljø på tm@herlev.dk.

Hvis du selv står for at samle grene til sankthansbålet, har vi få enkle regler, du skal være opmærksom på:

 • bålet skal bestå af grene og kvas (ikke fældede træer, buske eller grenaffald fra haver)
 • grene og kvas må tidligst lægges klar to dage før, at bålet skal tændes

Reglerne er lavet for at beskytte dyreunger, der søger bolig i kvas og grene og for at undgå, at gerne og kvas til bål roder på kommunens områder.

Søer, moser, enge og vandløb er værdifulde naturlokaliteter, som er levesteder for mange vilde dyr og planter. Disse naturlokaliteter er generelt beskyttet mod tilstandsændrende indgreb i kraft af naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttet er:

 • Søer og vandhuller med areal over 100 m2.
 • Moser, enge, overdrev, heder med et areal over 2.500 m2.
 • Udpegede vandløb.

Hovedparten af Herlev Kommunes beskyttede natur ligger i Hjortespringkilen, men der findes også beskyttede småsøer rundt om i hele kommunen. I alt er ca. 80 søer, 12 moser, 1 eng og 1 vandløb i Herlev beskyttet.

I den beskyttede natur må der ikke foretages tilstandsændrende indgreb. Det er for eksempel opfyldning, oprensning, ændring af vandstand, etablering af byggeri og lignende. Har du beskyttet natur på din ejendom, og ønsker du at foretage et tiltag, skal du forinden søge om dispensation hos Herlev Kommune.

Er du i tvivl, om en naturlokalitet er beskyttet eller ikke, eller om et tiltag er tilstandsændrende, så kontakt Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø.

Nogle naturområder med særlig værdifuld natur, landskaber eller rekreativ værdi er fredet. Ved fredning beskyttes et område typisk mod ændringer. Der gælder særlige regler for fredede områder, som er fastlægges i en fredningskendelse for området.

I Herlev er følgende områder fredet:

 • Smør- og Fedtmosen
 • Sømosen

Du kan finde oplysninger om områderne her.

Mange sjældne, men også almindelige danske dyr og planter er fredede gennem Naturbeskyttelsesloven. For eksempel er alle krybdyr, padder, rovfugle, ugler og flagermus fredede. Af planter er for eksempel alle orkideer fredede. Fredede dyr må ikke samles ind eller slås ihjel, og fredede planter må ikke fjernes fra det sted, de vokser.

Regler i EU's Habitatdirektiv fastsætter tillige en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter og deres levesteder. Aktuelt for Herlev Kommune gælder det for spidssnudet frø, stor vandsalamander samt alle danske arter af flagermus. Spidssnudet frø og stor vandsalamander findes flere steder i Hjortespringkilen.

 

Kæmpebjørneklo

Herlev Kommune bekæmper Kæmpebjørneklo overalt på kommunale arealer.

Herlev Kommune har vedtaget en Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo 2020-2029. Indsatsplanen sigter efter, at alle Kæmpebjørneklo-planter er udryddet i Herlev Kommune senest i år 2029. 

Private grundejere har i henhold til indsatsplanen pligt til at bekæmpe Kæmpebjørneklo på egen grund. 

Indsatsplanen beskriver forskellige metoder til at bekæmpe planterne. Bekæmpelsen skal som minimum udføres 

•    Første gang inden 1. maj
•    Anden gang inden 1. juli og
•    Tredje gang inden 1. september

Du kan læse indsatsplanen her.

Invasive arter
Invasive arter er betegnelse for dyr og planter, som ikke naturligt har været hjemmehørende i den danske natur, men som er indført eller indslæbt og efterfølgende har etableret sig og bredt sig problematisk. Invasive arter er en trussel mod biologisk mangfoldighed, da de fortrænger naturlige og hjemmehørende arter. Nogle invasive arter har desuden vist sig ubehagelige for mennesker, bl.a. kæmpebjørneklo og vild pastinak, som begge kan give forbrændinger ved berøring.

Invasive arter i Herlev er bl.a.: Kæmpebjørneklo, vild pastinak, japansk pileurt, gyldenris, dræbersnegl, mink, m.fl.

Herlev Kommune bekæmper gyldenris og japansk pileurt i de fredede områder ved Smør- og Fedtmosen.

Du kan bidrage med at bekæmpe invasive arter på egen grund.

Kontakt

Grønne Områder

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44 52 64 04
gronneomrader@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00