Varmeplan

Herlev Kommune har en målsætning om at reducere CO2-udledningen med 80% i 2030.

For at opnå den målsætning, er det afgørende at se på varmesektoren, som er en af de største kilder til CO2-udledning i kommunens geografi. Herlev Kommune arbejder med tre overordnede indsatser omkring varmeforsyning:

  1. Energirenoveringer for at nedbringe varmebehovet
  2. Udfasning af olie- og naturgasfyr
  3. Vedvarende energi i fjernvarmen

Varmeplanen for Herlev Kommune skal sikre, at kommunen når i mål med en klimaneutral varmeforsyning inden 2030.

Del 1 af varmeplanen omhandler indsatsen for at udfase olie- og naturgasfyr. Del 2 af varmeplanen, som bliver udarbejdet i 2023, beskriver de konkrete indsatser ift. energirenoveringer og arbejdet med at gøre fjernvarmen 100% CO2-neutral. Læs del 1 af varmeplanen

Nuværende varmeforsyning

I Herlev Kommune leverer Vestforbrænding fjernvarme til knap 400 kunder med i alt 827 bygninger, som hovedsageligt består af kommunale bygninger, hospitalet, større boligblokke og erhvervsvirksomheder.

Hovedparten af alle bygninger i Herlev (85,8%) har i dag en anden varmekilde end fjernvarme.

I de områder af kommunen, hvor der hovedsagelig er rækkehuse og parcelhuse, er flertallet af bygningerne opvarmet med individuelle naturgasfyr og i mindre grad oliefyr eller elvarme.

Overordnet prioritering af fremtidig varmeforsyning i Herlev Kommune

1. prioritet

Første prioritet for den fremtidige varmeforsyning i Herlev Kommune er kollektive varmeløsninger, som fjernvarme. Kollektive løsninger vurderes at være det bedste valg for den samlede grønne omstilling af samfundet, da man herigennem kan udnytte energien langt mere effektivt end ved individuelle varmeløsninger. Det gælder eksempelvis i forhold til at udnytte overskudsvarme fra industri og datacentre.

Udfasningen af naturgas i Herlev Kommune skal hovedsageligt foregå ved en konvertering til fjernvarme.

Læs om fjernvarme

2. prioritet

I enkelte områder, kan det også komme på tale at etablere mindre decentrale kollektive varmeløsninger. Dette er Herlev Kommunes anden prioritet. Der kan eksempelvis være tale om etablering af en større luft-til-vand varmepumpe eller et jordvarmeanlæg, der forsyner en større klynge af huse.

Set i lyset af den aktuelle energikrise, hvor der er behov for en hurtig udfasning af naturgas, vil Herlev Kommune i dialog med Vestforbrænding vurdere det hensigtsmæssige i at etablere mindre decentrale kollektive varmeløsninger, hvis det kan bidrage til en hurtigere udfasning af naturgas.

Mindre kollektive varmenet vil sidenhen muligvis kunne kobles på det samlede fjernvarmenet, hvor de kan indgå som spids- eller reservelast for det samlede fjernvarmenet.

3. prioritet

Herlev Kommunes tredje prioritet i forhold til udfasning af olie og naturgas er de individuelle løsninger, såsom individuelle jordvarmeanlæg eller luft-til-vand varmepumper.

Opsætning af mange individuelle varmepumper kan dog give udfordringer for elnettet, hvorfor udviklingen skal følges tæt, så vi undgår strømnedbrud, som følge af et stigende antal varmepumper. Derudover kan udbredelsen af mange individuelle varmepumper medføre støjgener i områder med tæt bebyggelse.

Læs mere om opsætning af varmepumper og jordvarmeanlæg

Kontakt

Grøn Omstilling og Erhverv

Har du spørgsmål kan du kontakte Grøn Omstilling og Erhverv på groen@herlev.dk