Forløb for udskoling

På Naturcenter Kildegården tilbyder vi forløb om naturen for elever i 7.-9. klasse.

Der er forskellige forløb, der alle understøtter forskellige lærings- og vidensmål. I beskrivelsen for hvert forløb kan du læse, hvilke lærings- og vidensmål, forløbet understøtter.

 
 

Forløb for elever i udskolingen

 
På Naturcenter Kildegården tilbyder vi forløb om naturen for elever i 7.-9. klasse.
 
Der er forskellige forløb, der alle understøtter forskellige lærings- og vidensmål. I beskrivelsen for hvert forløb kan du læse, hvilke lærings- og vidensmål, forløbet understøtter.
 

Målgruppe

7.-9. klasse

Fag

Biologi

Varighed

4 timer
Udbydes i perioden: maj – september

Beskrivelse

Klassen deles op i hold, som hver får tildelt en biotop, de skal undersøge. Det kan være lysåben løvskov, nåleskov, skovbryn, eng eller kornmark. Alle hold får de samme opgaver, hvor de skal undersøge biotiske og abiotiske faktorer for deres område. De skal f.eks. registre mindre habitater i biotopen og mulige nicher for organismer, se på artsdiversitet for planter og smådyr og måle pH-værdi og vandindhold i jorden. Inden feltekskursionen opstiller vi i fællesskab nogle hypoteser op for vores undersøgelser. Vel hjemme fra turen sammenligner vi vores resultater, holder dem op overfor vores hypoteser, danner vores konklusioner og snakker om den videnskabelige metode som tilgang.

Det er en fordel, hvis I inden besøget har snakket om begreber som biodiversitet, økosystem fødekæde/fødenet, stofkredsløb, fotosyntese, biotiske og abiotiske faktorer. Hvis I ikke kan nå det inden, samler vi op på det på dagen.

Forløbet og de forskellige undersøgelsesmetoder kan eleverne eventuelt sidenhen bruge som inspiration til deres afgangsprøve.

Tips til dagen

Forløbet forgår delvist udenfor, så husk praktisk tøj og fodtøj.

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper.
 • Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet.
 • Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer

Eksempler på læringsmål

 • Eleverne bliver introduceret for den videnskabelige metode.
 • Eleverne bliver introduceret for hhv. biotiske og abiotiske forholds indflydelse på en biotop.
 • Eleverne bliver introduceret for udvalgte organismers krav til miljøet.

 

Målgruppe

7.-9. klasse

Fag

Biologi, Matematik

Varighed

4 timer
Udbydes i perioden: Hele året.

Beskrivelse

Dagen er formet som et stjerneløb, hvor eleverne skal rundt til dyrene og løse forskellige matematikopgaver. Opgaverne omhandler emner som husdyrhold og dyrevelfærd, fødevareproduktion – økologisk og konventionel, animalske og plantebaserede fødevare og deres indflydelse på naturgrundlaget. Herudover diskuterer vi emner som fødevarepriser, sundhed, dyrevelfærd og miljø.

Tips til dagen

Dagen foregår udendørs, så praktisk tøj.

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven kan sammenligne konventionelle og økologiske produktionsformer.
 • Eleven har viden om dyrkningsformers afhængighed af og indflydelse på naturgrundlaget.
 • Eleven kan diskutere interessemodsætning forbundet med bæredygtig produktion.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven introduceres for økologisk og konventionelt dyrehold og fødevareproduktion.
 • Eleven får kendskab til arealbehovet for hhv. plantebaserede og animalske fødevarer.
 • Eleven diskuterer forhold som har indflydelse på valg af varer i supermarkedet.

Målgruppe

7.-9. klasse

Fag

Biologi

Varighed

3-4 timer
Udbydes i perioden: maj – oktober

Beskrivelse

Vi laver vores egne præparater og undersøger planteceller og deres opbygning, vi laver et mundskrab og ser på dyreceller, vi tilsætter farve til præparatet og finder cellekernerne. Sideløbende kan vi lave fotosynteseforsøg med vandpest, hvis det passer ind i jeres undervisning på skolen. Vi laver et planktontræk i søen og ser på encellet og flercellet liv. Vi leder efter bjørnedyr i mos og snakker om organismers tilpasninger til miljøet.

Tips til dagen

Dagen foregår hovedsageligt indenfor.

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer.
 • Eleven har viden om dyre- og planteceller.
 • Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer ud fra biologisk materiale.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven får kendskab til dyre- og plantecellers opbygning.
 • Eleven lærer at lave mikroskopipræparater.
 • Eleven undersøger encellet og flercelle

Målgruppe

7.-9. klasse

Fag

Biologi

Varighed

4 timer
Udbydes i perioden: Hele året.

Beskrivelse

I dette forløb dissekerer vi svinehjerter og undersøger deres opbygning og funktion. Vi snakker om det store og det lille blodkredsløb. Med blodtryksmålere måler vi blodtryk og puls i hvile og efter fysisk udfoldelse. Med stetoskop lytter vi til hjerteklappernes lub-dub lyde. Vi snakker om blodtyper og bestemmer vores egne. Hvis der er tid, kan vi også se på blod i mikroskop.

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven har viden om menneskets bevægeapparat, organsystemer og regulering af kroppens indre miljø.
 • Eleven kan undersøge bevægeapparat, organer og organsystemer ud fra biologisk materiale.
 • Eleven kan undersøge sundhedsmæssige sammenhænge mellem krop, kost og motion, herunder med digitale redskaber.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven deltager i dissektion af et svinehjerte.
 • Eleven får kendskab til hjertes opbygning og det store og lille kredsløb.
 • Eleven kan måle sit blodtryk og puls ved hjælp af digitalt udstyr.
 • Eleven får kendskab til blodtypesystemerne AB0 og Rhesus, og får mulighed for at bestemme sin egen blodtype.