Forløb for mellemtrin

Naturcenter Kildegården har forløb, der henvender sig til elever i 4.-6. klasse.

Der er forskellige forløb, der alle understøtter forskellige lærings- og vidensmål. I beskrivelsen for hvert forløb kan du læse, hvilke lærings- og vidensmål, forløbet understøtter.

Målgruppe

4.-6. klasse

Fag

Natur/teknologi

Varighed

4 timer

Udbydes i perioden: Hele året.

Beskrivelse

Med udgangspunkt i vores udstoppede fugle ser vi på, hvad der gør en fugl til en fugl, Vi ser på fjer under lup, fjerdragtens forskellige fjer, fuglens knogler, næb og klør. Hvis det passer ind, slagter vi en høne og sammenligner dens organer med mere med vores egne. Herefter går vi en tur i mosen og kigger efter fugle i det åbne land, i søen og i krat og skov.

Tips til dagen

Udendørstøj til årstiden

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser
 • Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen
 • Eksempler på læringsmål
 • Eleven bliver introduceret til fuglens anatomi.
 • Eleven bliver introduceret for forskellige fugles fødevalg.
 • Eleven bliver introduceret for fuglenes tilpasninger til fødevalg og miljø.

Målgruppe

4.-6. klasse

Fag

Natur/teknologi og Madkundskab

Varighed

4 timer
Udbydes i perioden: Hele året.

Beskrivelse

Afhængig af årstiden indsamler vi spiselige urter og frugter, spæder til med indkøbte råvarer og tilbereder et måltid over bålet. Fokus vil være på plantens dele: rod, blad, stængel, blomst, frugt og frø og deres botaniske funktioner. Vi kommer ind på sammensætningen af et måltid ud fra smage og konsistenser. Måltidet vil i udgangspunktet være vegetarisk, men vi kan også slagte en høne og inddrage den i maden.

Tips til dagen

Udetøj som kan tåle røg.

Færdigheds- og vidensmål N/T og Madkundskab

 • Eleven kan indsamle og bestemme dyr, plante svampe og sten herunder med digitale databaser.
 • Eleven kan redegøre for almindelige råvarers smag og anvendelse.
 • Eleven kan anvende almindelige hygiejneprincipper i madlavning.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven introduceres til sankning af spiselige urter og frugter
 • Eleven introduceres for smage og konsistenser ifm. sammensætningen af et måltid.
 • Eleven introduceres for tilberedning af mad over åben ild.

Målgruppe

4.-6. klasse

Fag

Natur/teknologi

Varighed

4 timer

Udbydes i perioden: Hele året

Beskrivelse

Vi gennemgår mikroskopet og lærer at lave præparater. Vi ser på planteceller, dyreceller og mikroorganismer fra sø og mos. Vi undersøger vores hår, og hvad der ellers er småt nok til at komme under mikroskopet.

Tips til dagen

Dagen foregår hovedsageligt indendørs.

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt udstyr  
 • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser.
 • Eleven har viden om organismers opbygning og nedbrydning af stof.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven introduceres til hvordan et mikroskop fungerer.
 • Eleven lærer at lave sine egne præparater.
 • Eleven undersøger det umiddelbart usynlige liv i søen.

 

Målgruppe

4.-6. klasse

Fag

Natur/teknologi

Varighed

4 timer
Udbydes i perioden: Hele året.

Beskrivelse

Med udgangspunkt i Kildegårdens dyr snakker vi om rækken ”hvirveldyr” (chordater) indenfor dyreriget – os med rygrad. Hvilke forskelle og ligheder er der mellem en ged, en høne og et menneske? Hvordan ser organerne ud, og hvad er deres funktioner i kroppen. Hvad siger deres fordøjelsessystem om deres fødevalg? Hvorfor ligner vi en fisk så godt som til forveksling?!
Vi dissekerer, hvad fryseren gemmer af forskellige hvirveldyr og sammenligner vores fund.
Er tiden til det, afslutter vi med evolutionslegen Få fisken på land – udendørs.

Tips til dagen

Dagen kommer til at foregå både ude og inde, så praktisk tøj.

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven kan deltage i dissektion af dyr.
 • Eleven har viden om sammenlignende anatomi.
 • Eleven har viden om åndedræt og blodkredsløb hos mennesker og dyr.

Eksempler på læringsmål

 • Eleverne får kendskab til hvirveldyrenes evolution
 • Eleverne får kendskab til forskelle og ligheder blandt udvalgte hvirveldyrs knogler og organer.
 • Eleverne er med til at dissekere et hvirveldyr.

Målgruppe

4.-6. klasse

Fag

Natur/teknologi, matematik

Varighed

4 timer
Udbydes i perioden: Hele året.

Beskrivelse

Dagen er formet som et stjerneløb, hvor eleverne skal rundt til dyrene og løse forskellige matematikopgaver. Opgaverne omhandler emner som dyrevelfærd, landbrugsproduktion, fødevarer og husdyrhold. Hvis der er nogle særlige matematiske emner, I vil have med, så sig til.

Tips til dagen

Dagen foregår udendørs, så praktisk tøj.

 

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven har viden om enkle produktionskæder
 • Eleven kan anslå og bestemme omkreds.
 • Eleven kan anslå og bestemme rumfang

Eksempler på læringsmål

 • Eleven for kendskab til forskellige former for husdyrhold
 • Eleven for kendskab til fødevareproduktion
 • Eleven bruger matematik og geometri på en praktisk måde

Målgruppe

4.-6. klasse

Fag

Natur/teknologi

Varighed

4 timer

Udbydes i perioden: nov.-marts.

Beskrivelse

Med udgangspunkt i den tunneldal Kildegården ligger ved undersøger vi landskabsdannelsen i Danmark fra den sidste istid og frem til i dag. Hvorfor ser landskabet ud, som det gør? Hvorfor finder vi sten på markerne?
Vi starter indenfor og snakker om jordens opbygning, kontinentaldrift og pladetektonik, istid og sten (hvis I har snakket om emnerne hjemmefra, kan vi springe dem over, eller gøre det kortere). Herefter går vi ud og finder sten på markerne, flækker dem og typebestemmer dem. Vi slutter af med at lave vores egne istidslandskaber med sand, sten og vand.

Tips til dagen

Praktisk tøj og gerne gummistøvler til at vandre over markerne med.

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven kan beskrive hovedtræk af landskabstræk i Danmark.
 • Eleven har viden om vand, vind og den sidst istids påvirkning på landskabsdannelse.
 • Eleven har viden om enkelte principper i pladetektonikken.
 • Eksempler på læringsmål
 • Eleven får kendskab til istids-isens påvirkning af landskabet.
 • Eleven kan sortere sten efter typer.
 • Eleven kan genkende en ledeblok og ved hvad ordet betyder.  
 • Eleven har erfaring med at vand kan sortere sten efter størrelse.

Målgruppe

4-6 klasse

Fag

Natur/teknologi

Varighed

4 timer

Udbydes i perioden: maj – okt.

Beskrivelse

Afhængig af årstiden ser vi på blomster, knopper, blade, frugter og frø. Vi undersøger planternes opbygning, deres frøspredningsstrategier, forskellige typer af frugter og lærer at bruge en botaniklup. Vi kan vælge at lægge vægt på urter eller Træbankens træer. Vi kan også lave et kromatografisk forsøg, hvor vi trækker bladenes farver ud med morter, sand og sprit.

Tips til dagen

Praktisk tøj

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven kan indsamle og bestemme dyr, plante svampe og sten herunder med digitale databaser.
 • Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser.
 • Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven introduceres til planternes frøspredningsstrategier.
 • Eleven introduceres for mangfoldigheden af blomster, frugter og frø.
 • Eleven introduceres for planternes generelle opbygning.

Målgruppe

4.-6. klasse

Fag

Natur/teknologi, Håndværk og design

Varighed

4 timer
Udbydes i perioden: maj – oktober

Beskrivelse

Med afsæt i planternes verden kan vi lave hjemmelavet papir med blomsterblade, kromatografisk forsøg, hvor vi trækker bladenes skjulte farve ud med morter, sand og sprit. Presse vilde blomster og lave et herbarium.

Tips til dagen

Praktisk tøj

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven kan arbejde med produkters æstetiske udtryk.
 • Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen.
 • Eleven kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten herunder med digitale databaser.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven kan fremstille sit eget papir ud fra plantefibre.
 • Eleven får kendskab til farvestoffer i bladene og efterårets farveskift.
 • Eleven kan fremstille indsamlede planter på en æstetisk måde.

Målgruppe

4.-6. klasse

Fag

Natur/teknologi

Varighed

4 timer
Udbydes i perioden: maj – oktober

Beskrivelse

Ved hjælp af mikroskopet ser vi på pollen og evt. også ornesæd.
Vi undersøger fryserens beholdning af gedetestikler, penisser, yvere og æggestokke (så længe lager haves). Vi lurer på høns og hane, ser om der sker noget og snakker om adfærd i forbindelse med forplantning. Hvordan dyrker forskellige dyregrupper sex, og hvilke strategier benytter planterne sig af.

Tips til dagen

Dagen foregår hovedsageligt indendørs.

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven har viden om sammenlignende anatomi.
 • Eleven har viden om menneskets indre og ydre opbygning.

Eksempler på læringsmål

 • Eleverne får kendskab til brug af mikroskop
 • Eleverne får kendskab til kønsorganerne hos dyr og planter.
 • Eleverne får kendskab til forskellige forplantningsstrategier blandt dyr og planter.
 • Eleven får ”hands-on” erfaringer med gedens/pattedyrets kønsorganer.