Familieplejen

Familieplejens opgave er at finde det rette anbringelses- og aflastningstilbud til børn og unge.

Familieplejen varetager opgaver forbundet med at finde anbringelses- og aflastningstilbud til børn og udføre specialiserede opgaver på familieplejeområdet.

Familieplejens kerneopgaver:

 • Rekruttere kommunale og almindelige plejefamilier samt aflastningsfamilier
 • Opgaver forbundet med godkendelser
 • Opgaver forbundet med privat pleje i følge servicelovens § 84, godkendelse og rekruttering
 • Matchingproces mellem barn og anbringelsessted
 • Arbejdsgiverrelaterede opgaver såsom ansættelsesforhold, opfølgning og beslutninger i forhold hertil
 • Sikre rådgivning, supervision, konsulentbistand og uddannelse til plejefamilierne.
 • Udføre løbende tilsyn med godkendte familier og netværksfamilier
 • Udarbejde årlige skriftlige statusudtalelser til sagsbehandlere
 • Tilegne sig løbende faglig viden indenfor anbringelsesområdet for at kunne klæde plejefamilierne tilstrækkeligt på i deres arbejde
 • Deltage i tværkommunale aktiviteter, herunder efteruddannelse, supervision, kursusgrupper og andre arbejdsgrupper
 • Deltage i tværkommunale erfaringsnetværk, regionsnetværk og projektsamarbejde med Københavns Kommune omkring matchingarbejdet
 • Administrere følgeudgifter forbundet med anbringelsen og udgifter forbundet med ansættelsesforholdet som plejefamilie
 • Udvikle og opkvalificere arbejdsmetoder og faglige redskaber
 • Finde og matche anbringelsessteder, herunder børne- og ungehjem til døgn- og aflastningsopgaver
 • Sikre overblik over kostskoler, efterskoler, institutionsaflastning i følge servicelovens § 84.

Målgruppe:

 • Almindelige plejefamilier
 • Netværksplejefamilier
 • Specialiserede plejefamilier
 • Aflastningsfamilier (servicelovens § 84) 
 • Øvrige anbringelsestilbud.

 Har du spørgsmål vedrørende Familieplejen, kan du kontakte:

Tina Jonsen på mail eller tlf. 21 73 97 22

Charlotte Kornum på mail eller tlf. 20 54 10 84

Vigtige overvejelser, hvis man vil være plejefamilie

Det er vigtigt at gøre sig en række overvejelser, før man træffer beslutning om at indgå i et plejeforhold – enten som aflastnings- eller døgnplejefamilie:

 • Hvad det vil sige at have et plejebarn
 • Hvordan det påvirker familien, herunder familiens evt. egne børn, at få et plejebarn
 • Hvordan den øvrige familie, venner og naboer vil forholde sig
 • Hvor stor en opgave familien kan overkomme
 • Kan familien stå til rådighed 24 timer i døgnet
 • Er familien indstillet på ikke at holde ferie uden plejebarnet
 • Er familien parat til at ændre på vaner og ritualer
 • Hvordan vil familien tackle at være en ”offentlig” familie
 • Er familien parat til den lange forpligtelse, det i flere tilfælde kan være
 • Hvad sker der, når plejebarnet fylder 18 år.

Som familie skal man være opmærksom på, at det at have et plejebarn involverer hele familien. En familie, der ønsker at være plejefamilie, skal derfor tale det igennem med egne børn og forberede dem så godt som muligt. Familiens børn skal blandt andet være indstillet på at få et nyt medlem i familien, og dette skal resten af familien samt netværket også forberede sig på.

Åbenhed i en plejefamilie er vigtigt. Som plejefamilie er det naturligt at trække på erfaringer med sine egne børn, men plejefamilien vil ofte erfare, at plejebarnet på mange måder reagerer anderledes, da det typisk har haft en anden opvækst.

Familien skal være klar over, at påtager den sig opgaven som plejefamilie, kan der være tale om en forpligtelse, der rækker langt frem i tiden og er forbundet med følelsesmæssigt engagement.

Kommunerne organiserer samarbejdet og opgavefordelingen på anbringelsesområdet meget forskelligt. Her følger en kort redegørelse for arbejdsfordelingen i Herlev Kommune.

Sagsbehandler

I Herlev Kommune er det sagsbehandlers opgave at føre det personrettede tilsyn med plejebarnet. Sagsbehandler er, ifølge Barnets Lov § 156, forpligtet til at besøge plejebarnet 3 måneder efter anbringelsen har fundet sted og derefter to gange om året.

Sagsbehandler skal endvidere udarbejde en handleplan for plejebarnets anbringelse. Handleplanen skal følges op to gange om året på baggrund af det personrettede tilsyn, herunder børnesamtalen. Endvidere skal sagsbehandler indhente oplysninger fra anbringelsestilbuddet, skolen og øvrige relevante indsatser.

Handleplanen skal beskrive målene for indsatsen, og det er plejefamiliens ansvar i samarbejde med familieplejekonsulenten at arbejde med at omsætte disse mål.

Familieplejekonsulent

Familieplejekonsulenten er plejefamiliens nærmeste professionelle samarbejdspartner. Familieplejekonsulenten skal sammen med plejefamilien omsætte handleplanens mål i barnets hverdagsliv. Til dette formål anvendes i Herlev Kommune en udviklingsplan, der skal kvalificere indsatsarbejdet.

Plejefamilien skal kende målene, da de er rammen om plejefamiliens opgave. Derfor har det årlige tilsyn også fokus på dette. 

Familieplejekonsulentens opgave er også at være kontakten mellem plejefamilie og kommune samt sikre, at plejefamilier får den nødvendige supervision og uddannelse i ansættelsesmæssige forhold forbundet med plejeforhold m.m.

Akutte problemer

Opstår der et akut problem udenfor Herlev Kommunes åbningstid, som har grundlæggende betydning for plejebarnet og plejefamilien – f.eks. at en forælder pludselig forlanger sit barn hjem, eller at plejebarnet hentes til samvær af en påvirket eller beruset forælder – så skal plejefamilien kontakte Vestegnens Politi på telefon 43 86 14 48. Vagthavende hos politiet sørger for, at plejefamilien kommer i kontakt med Rådighedsvagten.

Rådighedsvagten vil herefter kontakte plejefamilien. Rådighedsvagten er forpligtet til at handle i en given situation, såfremt det vurderes nødvendigt og er juridisk muligt.

Rådighedsvagten underretter Herlev Kommune førstkommende arbejdsdag.

Familieplejekonsulenterne i Herlev Kommune har ansvar for den løbende rådgivning og supervision til plejefamilier. Efteruddannelse og tæt støttede opstartsforløb udbydes i samarbejde med andre kommuner.

Rådgivningsbesøg 

Generelt afholdes ca. 4-6 årlige besøg hos døgnfamilierne inklusive møder med børnesamtale m.m. Det beror dog på en konkret vurdering af den enkelte families behov for støtte. I aflastningsfamilier afholdes generelt 2-4 besøg årligt inklusiv handleplansmøderne.

I de konsultative besøg prioriteres særligt at understøtte netværksdøgnfamilier, nyetablerede anbringelser samt aflastningsfamilier, da erfaring viser, at de har mest behov for støtte, råd og vejledning.

I de kommunale plejefamilier aflægges besøg hver anden måned. Læs nærmere på kommunaleplejefamilier.dk

Supervision 

Familieplejekonsulenterne varetager som udgangspunkt supervisionen. Der kan i helt særlige tilfælde ydes specialiseret supervision enten gennem Herlev Kommunes PPR eller gennem eksterne leverandører.

Uddannelse

Herlev Kommune har i en længere årrække haft et tværkommunalt samarbejde med konsulenterne i de seks kommuner Gentofte, Lyngby Taarbæk, Gladsaxe, Rødovre og Rudersdal ("De 6").

Grundkursus

Udbydes gennem de sociale tilsyn.

Efteruddannelse

 ”De 6” udbyder dels uddannelse svarende til 2 dage årligt fordelt på hele dage og aftener samt efteruddannelse til de specialiserede plejefamilier, dels uddannelse indenfor det tæt støttede opstartsforløb, som alle nye plejefamilier skal gennemføre.

Har du og din familie tid og overskud til at have et barn i døgnpleje eller aflastning, opfordres I til at kontakte Socialtilsyn Hovedstaden med henblik på godkendelse.

I er altid velkomne til at kontakte Familieplejen i Herlev Kommune forinden. Kontakt familieplejekonsulenterne:

Charlotte Kornum på mail eller tlf. 20 54 10 84 

Tina Jonsen på mail eller tlf. 21 73 97 22 

Som ansat aflastningsfamilie må I forvente at skulle arbejde hver anden eller tredje weekend samt eventuelt en ugentlig hverdag med overnatning.

Vores arbejdsgang

Er I som familie interesserede i at blive aflastnings- eller plejefamilie for Herlev Kommune, skal I sende en ansøgning, hvor I fortæller lidt om jer selv, jeres familie og fritidsinteresser. Jeres godkendelse fra Socialtilsynet skal vedlægges ansøgningen. Familieplejen vil herefter kontakte jer.

Særligt om rekruttering

Rekruttering af plejefamilier og aflastning i Herlev Kommune foregår gennem bl.a. annoncering, tilbudsportalen.dk, socialtilsynene og det tværkommunale netværk.

Der samarbejdes tværkommunalt med en forstærket indsats omkring rekruttering af aflastningsfamilier og specialiserede plejefamilier. Familieplejen annoncerer direkte via herlev.dk/job og Herlev Bladets ugentlige infoannonce, når der er behov for familier til konkrete opgaver.

Familieplejen modtager altid gerne uopfordrede ansøgninger.

Der er en række udgifter forbundet med et plejeforhold, som Herlev Kommune dækker. Der skal ansøges på forhånd med et overslag over udgiften sammen med kvitteringer.

Etableringsudgifter

Efter en konkret vurdering etableres plejebarnet med de materielle ting, der er brug for, og som barnets familie eller plejefamilie ikke selv kan stille til rådighed. Kommunernes Landsforening har fastsat et maksimumsbeløb til dette formål. Beløbet fremgår af KL´s taksttabel.

Etableringsudgifter vil typisk være seng, møbler i børneværelset, ekstra tøj og for mindre børns vedkommende barnevogn, autostol og højstol. Tingene er plejebarnets og skal, hvis de kan genbruges, afleveres til Familieplejen.

Til aflastningsfamilier ydes et mindre beløb til etablering – igen efter en konkret vurdering af behovet.

Kørselsgodtgørelse

Der ydes kørselsgodtgørelse til plejefamilien for nødvendig kørsel med plejebarnet. Nødvendig kørsel er f.eks. kørsel til samvær med forældre, kørsel til behandling på hospital, hos læge og psykolog.

Kørselsudgifterne refunderes efter statens laveste kilometersats

Kørselsregnskabet skal føres på særskilt blanket.

Ved transport i offentlige transportmidler refunderes billetterne, som i den forbindelse skal anvendes som dokumentation.

Tilskud til nødvendigt IT-udstyr

Der kan søges om tilskud til indlæringsunderstøttende IT-redskaber såsom computer og iPad. Tilskud tager udgangspunkt i en konkret individuel vurdering i forhold til plejebarnets alder samt behov.

Diætkost, medicin, briller, behandling

Udgifter til ovennævnte dækkes, når der er dokumentation for udgifterne i form af kvitteringer eller lignende.

Behandling hos f.eks. psykolog og fysioterapeut kan kun bevilges som en følgeudgift til plejeanbringelsen, når det er besluttet som led i handleplansmålene og en del af den samlede anbringelse.

Ellers bevilges dette som særskilt foranstaltende indsats af sagsbehandler i følge Barnets Lov § 32.

Daginstitution

Såfremt plejebarnet skal gå i institutioner som f.eks. børnehave eller fritidshjem, vil det fremgå af handleplanen. Udgiften til institutioner afholdes af Herlev Kommune.

Fritidsaktiviteter

Omkostninger vedrørende anden fritidsaktivitet til plejebarnet dækkes. Læs mere under "Hvordan er jeg ansat".

Cykel

Der ydes tilskud til cykler til plejebarnet. Som hovedregel ydes der tilskud til maksimalt tre cykler under et plejeforhold. En cykel af rimelig kvalitet forventes at koste ca. kr. 2.500,-

Der kan i særlige tilfælde ydes betaling af en cykel til et barn i aflastning.

Gaver

Efter ansøgning kan der udbetales et beløb til gave til plejebarnet til fødselsdag, jul og ved særlige lejligheder. Beløbene er fastsat af KL.

Studieture og lejrskoler

Udgiften dækkes, ekskl. lommepenge og kost, der dækkes via omkostningsydelserne.

Konfirmation

Efter ansøgning kan der ydes hjælp til konfirmation (og nonkonfirmation). Beløbet er fastsat af KL.

Ferie

Der kan ydes tilskud til plejebarnets ferie med plejefamilien. Der kan maksimalt ydes kr. 6.000 årligt. Året regnes som kalenderår.

Udgiften skal dokumenteres enten ved kopi af billet, eller ved at plejefamilien laver en opgørelse over plejebarnets andel af ferieudgifterne (eksempler: Transport, flybillet, leje af hytte/lejlighed og liftkort). Ferietilskud i andre situationer vurderes individuelt.

Såfremt det anbefales at plejebarnet er på ferie med aflastningsfamilien, dækkes udgiften efter ovennævnte retningslinier.

Pasning af plejebarnet

Der kan ved særligt behov ydes pasningsydelse, hvis det vurderes, at der er behov for aflastning. Beløbet udgør max. 800 kr. pr. måned.

Her kan du læse om, hvordan plejefamilier kontraktansættes og på hvilken måde, ansættelsen reguleres:

Honorering

Betalingen består af to dele – plejeløn (antal vederlag) og omkostninger.

Herlev Kommune  udbetaler begge dele månedsvis forud. Der betales skat af plejelønnen, mens omkostninger er skattefri.

Plejelønnen

Beregningsgrundlaget for honorering af plejefamilier kaldes vederlag.

Vederlaget tager udgangspunkt i den opgave, som plejefamilien skal løse.

Plejefamilien kan  aflønnes med et eller flere antal vederlag pr døgn.

Når en plejefamilie modtager mere end 6 gange vederlag i løn, indebærer det, at den af plejeforældrene, som har ansættelsen, ikke kan påtage sig andet arbejde.

Omkostningsbeløbet

Omkostningsbeløbet, eller i daglig tale kost og logi-beløbet, satsreguleres hvert år.

Omkostningsbeløbet skal dække den løbende forsørgelse af plejebarnet i form af udgifter til især kost, logi og almindelige daglige fornødenheder, herunder fornøjelser.

- Kost (inkl. skolemælk og restaurantbesøg ifm ferier og andet).

- Logi (herunder, værelsesetablering, el, vand, varme, vedligeholdelse, indkøb af møbler afstemt barnets alder, forøget slid på bolig, bygninger, møbler og andre ting).

Daglige fornødenheder dækker almindelige daglige forsørgelsesudgifter, såsom udgifter til:

 • Almindelig barnepasning vedrørende deltagelse i forældremøder, arrangementer og andet.
 • Afgifter, bøder
 • Anskaffelse og brug af telefon, tv og internet
 • Ansvars-, ulykkes- og rejseforsikring
 • Biografture, teater og andre fornøjelser samt familieaktiviteter 
 • Bus, tog og rejsekort til skole og fritidsaktiviteter
 • Diverse skoleremedier (taske, penalhus mm.)
 • Første fritidsaktivitet til plejebarnet, herunder særligt udstyr i forbindelse med fritidsaktiviteter
 • Frisør
 • Fødselsdagsafholdelse, gaver fra plejebarnet m.m.
 • Hygiejne og personlig pleje, herunder f.eks. luseshampoo, bleer og hygiejnebind
 • Kørsel til daginstitution, skole og fritidsaktiviteter
 • Ikke-lægeordineret medicin samt vaccinationer ved udlandsrejser
 • Reparationer af cykel og udstyr til cykel
 • Skolefotos.

Ovenstående liste er eksempler og derfor ikke udtømmende.

Hvis plejebarnet er væk fra plejefamilien tre døgn i træk eller mere, vurderes det, hvorvidt der skal ske fradrag for kost i det månedlige kost og logi-beløb.

Aflastningsfamilier

Særligt for aflastningsfamilier:

Omkostningsbeløbet skal dække følgende udgifter:

 • Kost og logi.
 • Almindelige fornødenheder ift. personlig pleje.
 • Transport
 • Aktiviteter (hvis ikke andet er anført i handleplanen)

For aflastningsfamilier aflønnes der pr. påbegyndt 24 timer.

En ugentlig overnatning, f.eks. fra onsdag til torsdag, aflønnes med et døgn.

Ved ansættelse som aflastningsfamilie gælder forholdene omkring erhvervsarbejde udenfor hjemmet ikke.

Til plejebarnet  udbetales der automatisk  et beløb til lommepenge og beklædning via lønkontoret. Der er tale om faste satser, som gradueres i forhold til plejebarnets alder. Lommepenge og beklædning til børn er ikke skattepligtigt.

Skoleelevers arbejdsløn reducerer som hovedregel ikke disse beløb.

Lommepenge og beklædning ydes ikke til børn i aflastningsfamilier

Såfremt plejebarnet, når det fylder 18 år og stadig er anbragt og har en indtægt fra arbejde eller læreplads, skal plejebarnet selv bidrage økonomisk til egen forsørgelse, jf Lov om social service. Betalingen sker ud fra en konkret beregning.

 

 

Her følger en række informationer vedrørende ansættelsesretlige forhold, når man er ansat som familieplejer.

Skat

Plejelønnen er skattepligtig A-indkomst for den af plejeforældrene, der er ansat på kontrakten. Der betales ATP og arbejdsmarkedsbidrag af plejelønnen. Der betales ikke skat af omkostningsbeløbet. Der ydes ikke pensionsopsparing.

Arbejdsløshedskasse

Plejelønnen er dagpengegivende indtægt og indvirker følgelig på eventuel løbende udbetaling af dagpenge. Ved en døgnplejeløn på syv vederlag kan der fuldtidsforsikres via en arbejdsløshedskasse.

Sygdom

Plejelønnen er dagpengegivende efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel. I Herlev Kommune udbetales der løn under sygdom. Ved sygdom, der har indvirkning på plejeforholdet, skal familieplejekonsulenten kontaktes.

Plejeforældre har ikke ret til barns første sygedag eller omsorgsdage til plejebarnet. Ved sygdom hos plejebarnet forventes det, at plejefamilien forsøger at løse problemet. Er dette ikke muligt, skal familieplejekonsulenten kontaktes.

Afholdelse af ferie – med og uden plejebarnet

Generelt anbefales det, at plejefamilien ikke kan holde ferie fra plejebarnet.

Det er sjældent hensigtsmæssigt for plejebarnet ikke at deltage på lige fod med de andre familiemedlemmer i ferien. Derfor anbefaler Herlev Kommune, at plejefamilien ikke holder ferie uden barnet. Når et plejebarn anbringes i en plejefamilie, er det med det formål, at barnet indgår i familien på lige fod med de øvrige familiemedlemmer. Der kan dog være særlige forhold, som gør det nødvendigt for plejefamilien at holde  ferie uden plejebarnet. Her påhviler det Herlev Kommune at sørge for aflastningsophold til plejebarnet, såfremt det ikke kan være hos forældrene, når plejefamilien holder ferie.

Ferien betragtes som værende afholdt med eller uden plejebarnets deltagelse.

Holder plejefamilien ferie uden plejebarnet i tre døgn i træk eller mere, modregnes kostpenge for plejebarnet i den pågældende periode.

I Herlev Kommune forventes det, at alle ansatte holder 5 ugers ferie. Plejeforældre har derfor ret til 5 ugers ferie. De tre uger skal efter ferieloven afholdes i perioden fra den 1. maj til den 30. september. Hvis Herlev Kommune ikke har hørt andet omkring afholdelse af ferie, lægges til grund, at plejefamilien holder ferie i ugerne 7, 28, 29, 30 og 42. Hvis plejefamilien ønsker at holde ferie på et andet tidspunkt, skal dette meddeles kommunens familieplejekonsulent. Al ferie skal være afholdt inden den 30. april. Eventuelle ændringer drøftes med familieplejekonsulenten tre måneder før afholdelse af ferie.

Hvert år til maj udbetales et ferietillæg på 1 % af de optjente vederlag i nærmest forudgående kalenderår.

Ved ophør af et plejeforhold udleveres et feriekort på 12,5 % af de optjente vederlag i det pågældende år.

Der ydes  ikke feriegodtgørelse af de omkostningsbestemte (omkostningsbeløbet) ydelser samt diverse særlige ydelser.

Der udbetales ikke løn under ferie samtidig med udbetaling af feriekort fra tidligere ansættelse.

Forsikring

Hvis et plejebarn laver personskade  på plejeforældrene eller deres børn, kan skaden være dækket enten af barnets forældres ansvarsforsikring eller plejefamiliens ansvarsforsikring.

Laver plejebarnet en skade på plejefamiliens ejendele eller stjæler plejebarnet plejefamiliens ting, dækker forsikringen ikke, da plejebarnet regnes for medlem af husstanden.

Plejefamilien skal have en forsikring, der dækker plejebarnets eventuelle skader mod tredjepart.

Forsikringsselskabet kan oplyse, hvorvidt plejebarnet er omfattet af husstandens forsikring.

Normalt omfatter den almindelige indbo- og ansvarsforsikring alle husstandens beboere, inklusiv plejebarnet.

Herlev Kommune vurderer i hvert enkelte tilfælde dækning af en skade, som plejebarnet forvolder på plejefamiliens inventar eller ejendom. Det tages op til vurdering i Børne- og Familierådgivningen i de tilfælde, hvor skadesbeløbet overstiger kr. 300,-.

Tavshedspligt

Plejefamilien får ofte meget personlige og private oplysninger om plejebarnet og dets familie, som er nødvendige.

 

For plejefamilier gælder de almindelige regler om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger i henhold til straffeloven og forvaltningsloven.

Tavshedspligt betyder, at fortrolige oplysninger ikke må gives videre til uvedkommende.

Det er et brud på tavshedspligten, hvis fortrolige oplysninger videregives til en enkelt nærtstående person i en snæver fortrolig kreds eller overfor nogen, der har lovet ikke at bringe det videre.

Tavshedspligten overtrædes også, når en handleplan eller andre fortrolige dokumenter ligger fremme, så en uvedkommende person kan få adgang til oplysningerne.

Hvis plejefamilien bliver i tvivl om, hvad den må videregivere af oplysninger til f.eks. tandlæge, børnehave, skole og lignende, skal familieplejekonsulenten kontaktes, da det er kommunen, der tager beslutning omkring sådanne forhold.

Oplysningspligt

Hvis sagsbehandleren eller familieplejekonsulenten anmoder om oplysninger om forhold, der har betydning for behandlingen af plejebarnets sag, har plejefamilien pligt til at videregive de oplysninger, den er i besiddelse af.

Underretningspligt

Plejefamilien har en skærpet underretningspligt over for kommunen, hvis den får kendskab til eller begrundet mistanke om, at plejebarnet udsættes for fare eller forhold, der må antages at være skadelige for dets sundhed, trivsel og udvikling.

Klageret

Plejefamilien har ingen klageret, hvad angår beslutninger og handlinger, som kommunen og/eller forældremyndighedsindehaveren foretager på plejebarnets vegne.

Magtanvendelse

Bekendtgørelsen om magtanvendelse på det sociale område gælder for børn og unge, der er anbragt i døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder samt plejefamilier. En magtanvendelse skal indberettes til de offentlige myndigheder. Hvis plejefamilien vurderer, at det er påtvunget at anvende magtanvendelse, som et led i en pædagogisk indsats, skal  plejefamilien  informere familieplejekonsulenten om hændelsen.

Her kan du læse mere om nogle af de tilbud, som gives løbende til plejebørn og plejefamilier:

Børnehjælpsdagen

Egmont Fondens mentorordning

Lær for Livet

Anbragte børn kan visiteres til projektet Lær for Livet, som særligt støtter anbragte børns skolefærdigheder.

Kontakt

Børne- og ungerådgivningen

Dildhaven 43
2730 Herlev
21 58 27 61

Send Digital Post

Telefontider
Man - fre 9-14